id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
71 tvkriyes79bfd ify h9fbrk9t 4fzrtek wvtewg fd gd-vw Redirуects 18543 19% 900 2.27% $0.870 $1.906 $1175.65 $3704.46 $3252 143%
53 rf|zfnr4r|rvsydz9dhv6divdz7nd6rsybv Groуup 1 Otуher 82538 47% 2550 4.80% $1.473 $1.480 $5489.43 $4023.20 $16 27%
24 9evdhdnrntedt|bkdnievdrkr v44b|7 h New Camуpaigns btrvew 98417 10% 5698 3.98% $0.778 $1.521 $3894.90 $1539.71 $181 223%
14 y7nh779hhet96ebd9httt7t|rhknih9b|4k wvtewg fd gd-vw FaceуLook 32101 40% 8283 2.89% $0.532 $0.798 $173.84 $992.76 $2145 117%
46 dnbiknhr9y|bn r7rehsf4s7eavnf6nvrht Diets FaceуLook 45314 54% 7225 5.58% $0.128 $1.541 $4059.37 $5452.64 $5339 15%
9 dr 79hd kdz7nskfzrah46rzabzhznzesr| Old btrvew 39462 12% 7655 3.31% $0.833 $0.218 $4545.53 $2142.74 $3748 161%
49 ii|9t9s4r7d9k iaa4b|e7v7 irbrzvf79y Sweeуpstakes btrvew 43712 35% 5349 4.75% $1.938 $1.968 $760.17 $1899.45 $3561 149%
10 7 h9itbtkzz yenyr9k|aes 94ssrehrktt wvtewg fd gd-vw FaceуLook 1110 82% 3470 3.23% $1.297 $0.400 $2994.79 $4727.59 $1482 94%
53 devitvtrz6t9r9abridnra t69btv997snb wvte-8wgvw Poуps 37903 10% 3930 3.77% $1.564 $0.716 $1414.50 $1602.26 $1803 4%
66 |zrvr|| vveks4|syznrk|tav7rk494skdk New Camуpaigns erybr5 29415 30% 8055 4.38% $1.328 $0.107 $1916.93 $4062.60 $151 56%
62 i4zv6y4nh a4b94|4t4ra4yvvsrdvdabvvr New Camуpaigns beyyeb 95128 40% 2435 1.38% $0.712 $0.954 $4092.15 $727.10 $3223 272%
75 rv6b4 rhsi6frrn9siyzfks|rz9|96nd|d| New Camуpaigns beyyeb 4703 62% 6778 3.47% $0.268 $1.215 $1219.84 $3991.54 $1022 152%
38 vndvbzrnir 7byrdknf4eb7itdyvsa9d vf waff vtt ewgvw btrvew 88357 74% 3241 3.94% $0.600 $0.619 $2291.59 $4075.15 $119 72%
29 4tsd94karhr7dkb6 dh6zh6sktfvt9dtnky CPI Offers beyyeb 14401 74% 303 4.25% $1.322 $1.547 $1908.16 $4873.27 $1134 211%
32 zadhynvtd7razv7f4ydaarshekrkdb| ar6 wvtewg fd gd-vw Otуher 36031 60% 1723 1.65% $1.722 $1.178 $2928.33 $3968.58 $5296 218%
72 77e9nrd974rkkhzsndsi7aysnzrdeik664s wvte-8wgvw Redirуects 49071 56% 1759 3.88% $1.640 $0.972 $607.70 $2910.90 $2754 154%
88 vz avn4vsi9izr6|e44z6zkk nkkkr4f64d Diets btrvew 23033 1% 8503 2.70% $0.241 $1.142 $1056.36 $4371.42 $3220 198%
26 7zz bb4 6hz rsar6r4ff|zinizi v9ivn wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 91923 56% 2400 2.52% $1.119 $0.980 $4471.88 $3189.47 $112 170%
97 tzvbdn4 fad7||7vy|iv4rat6rfs|barazb Sweeуpstakes Otуher 3231 51% 5565 2.29% $0.828 $1.948 $4228.53 $5128.19 $5086 28%
19 76yesvhbnd f6sysaivdbbvrd6eif4y97en Old Otуher 86528 70% 4284 1.96% $1.148 $1.347 $225.21 $262.99 $4664 224%
24 6|vdah ihk s7d6brvkvzvrs4t6ttr7 dhr New Camуpaigns beyyeb 68565 49% 6192 5.70% $1.302 $1.105 $1578.65 $3562.62 $2663 59%
38 ityhysz6ry7rrvns9aev|v7skdb ytyf|es Old qeret24ttg 94674 75% 6969 4.54% $0.196 $0.305 $2159.57 $4962.28 $3986 245%
34 t i9|9ykaf7vravse|tky49ahfsnr6s|hns Diets FaceуLook 91405 58% 1115 1.52% $1.146 $1.492 $2495.23 $2189.22 $990 82%
92 hehsrrinhzy fhfz4 d6azkhrtsffrrnzby Hi Dуefуo Forum afggre 28750 86% 7201 2.94% $1.856 $1.597 $3039.22 $4794.62 $3568 103%
65 zfr4r469d6h|kb9iih yb6rrnnzesberdta Old beyyeb 93117 82% 2363 5.31% $1.582 $0.217 $1235.44 $4250.80 $1651 267%
2 ba9|ea4yfdhit4trz4vrtzz| kshnr9i y| wvte-8wgvw qeret24ttg 8533 69% 4189 3.67% $1.992 $0.805 $3430.95 $2737.68 $2539 234%

Hello!