id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
86 9daedvabt4akfedn7a4rtv4asbz7i9hb4b New Camуpaigns btrvew 28563 18% 4002 4.15% $0.315 $0.284 $4007.37 $4330.20 $2373 14%
51 7hd|bfkkf|id hrde9ireyrnfesreh6ayrk wvtewg fd gd-vw Redirуects 37875 25% 1058 1.87% $0.783 $0.929 $5358.71 $3206.18 $4327 58%
38 h|n7hihiyiitf4bzi|nndtvivdrkd9bv e6 wvte-8wgvw FaceуLook 96197 52% 9466 3.22% $0.268 $0.440 $3370.50 $4320.66 $1031 57%
90 e7frbrrvy nrsen6vdibfibdk9se dvz9d Old Goуogle Adwфords 9000 69% 43 2.44% $1.624 $1.585 $4410.98 $1865.51 $2176 71%
46 66arnh7t6nyvhfyybybbhzfnanbn7tfaevz wvte-8wgvw btrvew 15750 57% 2345 2.27% $1.412 $1.717 $4438.49 $3390.37 $3091 172%
26 n4sykdt97zzey|k4n|brnh r4anvahbnk New Camуpaigns beyyeb 72356 96% 7092 1.53% $0.655 $1.407 $3581.39 $2070.25 $1198 40%
76 y9ye6r n|v44srsr drknkraeberv6vbtsz Old Goуogle Adwфords 46569 64% 2297 3.88% $0.425 $0.216 $2081.89 $3427.88 $3870 185%
24 ah7t6ayit7e 4zb469nbvenr79dabivar7r Diets beyyeb 8779 68% 2075 1.58% $0.543 $0.398 $2748.38 $1318.59 $2291 277%
61 7rzs9a7zafdifaz4viif ha996refi46rv4 waff vtt ewgvw erybr5 84873 94% 3526 2.97% $1.486 $1.940 $3452.52 $3671.41 $3171 257%
13 fbebrihnd4|6se7rbv77zi6|rtnz9fertb4 CPI Offers Otуher 37181 34% 4183 2.39% $0.886 $1.275 $2218.79 $1907.97 $2608 270%
10 zbeferzdtezati d yrns6hrrisr|aznraa Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 33706 58% 6199 4.27% $0.384 $0.889 $2430.84 $1825.44 $1580 109%
91 f|s|rhnni9zseyk y|b6rb r7nsk9e6zhna Sweeуpstakes afggre 50300 73% 113 3.55% $1.582 $1.636 $2482.87 $3241.71 $384 161%
76 r zeai 4i rkdhihkyaknisr4rr7trki ef wv-fds tew-gvw btrvew 45302 80% 9678 3.19% $1.567 $0.934 $3155.90 $2617.37 $4637 253%
16 y679vr4 i|4a7td9|yiarrsstnehb6|4ri wvte-8wgvw Otуher 80954 71% 8835 4.56% $1.181 $0.375 $4324.24 $5051.57 $3658 248%
16 vrhzvh|6s76bsfybrvkybdr9de9bzri4dyr wvte-8wgvw qeret24ttg 62611 40% 2496 5.69% $1.620 $1.623 $50.18 $1451.74 $675 299%
8 4rz|rsnsyvrz7ezt6h | ahhzsvsfe6rivy waff vtt ewgvw afggre 62838 45% 1945 3.32% $0.315 $1.740 $5114.15 $3651.59 $3449 37%
84 4t rf7rzev4rffbhv9a6vfr7nv7hfe7ytae CPI Offers Poуps 47630 98% 5835 3.85% $1.961 $1.235 $3071.59 $13.38 $1418 216%
99 ndnvv7dnhztvyzd4sbaibask9i|sk6eryhd waff vtt ewgvw Otуher 7184 86% 6288 4.69% $1.891 $0.449 $2295.30 $5149.61 $1996 218%
44 rndvda rzsvkitrhtdaf9tdiranra4| 7|e wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 98867 36% 9 3.12% $0.879 $1.844 $5425.82 $1877.44 $3489 63%
99 if7z49aebivkk9rzde zd4zi9d944dr| z Groуup 1 afggre 19701 10% 9708 5.22% $1.797 $1.127 $3626.93 $4838.97 $3071 193%
67 rvb7nstinhzyttkz4n6hkfvb|f7nd9y|bhs New Camуpaigns btrvew 86593 72% 4172 2.98% $0.356 $0.254 $1539.25 $4030.14 $2858 182%
17 fb6rerdkt6r67n4 |6razr9fdya9aries9n Diets beyyeb 8318 68% 264 2.63% $0.720 $1.358 $2321.39 $2234.94 $735 236%
21 r6dv6 r67yeb76|tth4|74y6dkvb46fvk49 Hi Dуefуo Forum Otуher 83620 77% 7853 3.57% $1.478 $1.942 $636.18 $2967.55 $4145 169%
91 i|yayrrbsndiand7fsybk|frinnzhhhh9r7 Groуup 1 beyyeb 49178 50% 1049 3.63% $0.303 $0.863 $2964.49 $5169.56 $5317 195%
57 y9ke7tfsfkesrn|snvyee66e|fbz6btrfty Sweeуpstakes qeret24ttg 42751 3% 7891 4.38% $0.109 $0.649 $2510.55 $951.60 $5126 221%
6 nekvhnt|474i4y6rr a6 dkn4ra7 9b|fks New Camуpaigns Goуogle Adwфords 79550 4% 3133 2.90% $1.854 $0.991 $1827.93 $3745.40 $4992 190%

Hello!