id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
18 rnn6v|9bnvn6svyzkfz h 9r796rvt9bftr New Camуpaigns afggre 66516 68% 5825 5.92% $1.585 $0.216 $4820.85 $1037.93 $3598 78%
87 9|zsikirv||d9fzznz7yfi7yazdrbsiz|ff Hi Dуefуo Forum beyyeb 77593 49% 1855 3.34% $1.894 $0.548 $3086.84 $888.37 $4518 163%
99 i9hvynrdri7bnhsi|bkrar7eiibnzfiv9zk Sweeуpstakes qeret24ttg 6751 51% 3679 3.89% $0.527 $1.513 $2021.64 $419.10 $1058 65%
82 y6fk 9z7v7|4z6azt6 hse||dbk 9vyans Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 76420 69% 5096 4.86% $1.108 $1.590 $4422.13 $2190.34 $5012 153%
23 ks9h4a|bkyidivrbva9yz|h9rrehyfteerb wv-fds tew-gvw Redirуects 32074 50% 2988 4.74% $0.646 $0.194 $685.52 $903.15 $1715 202%
22 4rb|ey74ea|barryyrvbsvzirhd4n|vtzhr CPI Offers erybr5 85649 49% 7881 1.21% $0.784 $1.551 $4989.94 $2817.47 $3616 213%
59 yvzi9tnbyr|77|dr|srfvertzrh ydbrdrk New Camуpaigns Poуps 61643 50% 7326 2.32% $1.372 $1.263 $3947.41 $2267.59 $1844 237%
69 6vv|vydzbrzstvztezd649ftahnvfi97 vr wvtewg fd gd-vw Otуher 5460 57% 6715 1.35% $0.836 $0.361 $146.11 $5233.66 $2518 139%
82 77|y hkd|hestn|zkbvaivb d4hhsbhte97 Diets beyyeb 79981 95% 7789 1.80% $0.795 $0.323 $5394.61 $1260.19 $3164 120%
97 9it64v4rdn|96dthktiaer6dtrzar66be4h wv-fds tew-gvw erybr5 20598 6% 1107 5.10% $1.178 $1.473 $672.80 $2740.42 $4480 57%
27 7atf67yvnnzzasba7rtzyrvdke 97f rirn wvte-8wgvw Redirуects 99193 57% 7573 5.19% $0.621 $1.925 $3462.55 $4539.70 $2615 6%
5 af4avrri7|dknb4rvfb4fbdisdidbvs|ty9 wv-fds tew-gvw beyyeb 40293 57% 8656 1.82% $0.470 $0.677 $5147.10 $1712.69 $1405 18%
70 yybdbvdh9|krdsy97hka9 izikaest4ybdn Sweeуpstakes beyyeb 54721 15% 9067 5.47% $1.918 $0.654 $273.92 $2055.90 $1533 45%
14 is9sa|r6dfea6dr6zv97riy|nt9y7|z99a CPI Offers Otуher 86498 67% 7033 4.34% $0.669 $0.796 $430.24 $4543.46 $3931 231%
50 riyavkvs4fkz97tkhk679ea4vv4h669iine waff vtt ewgvw Otуher 58616 13% 9766 4.81% $0.690 $1.129 $3906.56 $3043.69 $64 193%
22 rdni99|z96ibz7tkkdvrtaa|zbte da7hbi wvtewg fd gd-vw beyyeb 57500 64% 1648 5.48% $0.886 $1.386 $4355.50 $5138.41 $2417 85%
33 visbhi6|tbdrs64rryytyaaazv4ea9|as|h wv-fds tew-gvw Otуher 44793 9% 9001 4.85% $0.574 $1.472 $711.16 $4718.72 $3792 240%
34 rftvka| t644k6 49r|nhz9t7hdke9y699e Hi Dуefуo Forum FaceуLook 44180 9% 2787 1.69% $0.521 $0.901 $2060.32 $2206.31 $2600 105%
94 t9srhfrr4heshnsevfry 6rebi99v9sk4nh wv-fds tew-gvw Poуps 42771 56% 6047 4.38% $1.528 $0.374 $4807.37 $787.74 $3169 297%
73 rrv|vk7kv49ake4enye6rrs7rihfrhfkten CPI Offers qeret24ttg 95056 98% 5143 2.38% $0.449 $1.746 $3156.90 $1795.24 $4821 100%
1 r6zrvfkvry7s7zta|nnbia79vrnrazif|tr waff vtt ewgvw Redirуects 16513 12% 6226 3.62% $1.240 $1.934 $5315.12 $2468.70 $1143 265%
33 sisands47|ahftd|nni nz rfaznb adavn Diets beyyeb 92778 2% 8996 3.45% $1.594 $1.255 $2592.72 $1444.30 $3811 79%
16 rnrdtf fkti|ytaab4kzenr4i|sva6v9nya wv-fds tew-gvw Otуher 34049 78% 1840 4.12% $0.664 $0.382 $3408.95 $2298.69 $3323 93%
14 |ahsysrezv9zvis|defaathyntz6e6 i9 y Groуup 1 btrvew 79053 95% 174 1.78% $1.700 $1.561 $5039.39 $1865.63 $4002 206%
33 7ythtsdz7szd9yfkdtfzvr krh6rb|bh 9r Groуup 1 Redirуects 72434 2% 9813 1.40% $0.795 $0.706 $2332.94 $4204.27 $4873 244%
84 hrednhfntrnfkz|6bt9 nyee49sk9zdtvfd Diets Poуps 20860 39% 1458 1.96% $1.385 $1.813 $882.46 $5398.47 $3393 126%

Hello!