id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
4 |4ht6kdvvbzdz6||rraya rarskfviiayfz Diets FaceуLook 93477 1% 87 3.38% $1.352 $1.998 $4412.79 $4883.57 $847 141%
18 |6v kdv46t76hskk7|dyf4 yiydv7|svri7 Sweeуpstakes beyyeb 89886 77% 9731 2.19% $0.910 $1.198 $3414.78 $38.41 $4074 254%
88 9t6kzzkrrydvd6yrzs7v6bysk9t6afr 9ra wv-fds tew-gvw btrvew 68050 85% 4280 2.27% $0.900 $0.347 $4881.77 $1800.94 $4506 37%
90 en9vkrvhvrdrrrirakbt64ryzshre ybbfn New Camуpaigns afggre 53099 59% 8391 3.10% $1.603 $0.153 $3105.94 $1106.29 $3085 251%
73 s arav|zf69fbybybsnsn|r9y n697i tys Sweeуpstakes Poуps 88104 78% 326 5.48% $0.352 $0.609 $5257.34 $4443.23 $1776 31%
57 9|eyv6|hs9rynkvvabntn 9e4 e6r|ifk97 New Camуpaigns afggre 33407 21% 7062 3.58% $1.722 $0.766 $5348.90 $2049.64 $4760 118%
87 |r|4sk7yh46etnshe4f es7kif7krrrybd4 Hi Dуefуo Forum erybr5 61988 24% 312 1.43% $1.569 $1.298 $2952.84 $562.28 $1994 256%
93 7i66aeytsvr9|ezrf4bseb7e|vrhr6s4e 7 New Camуpaigns afggre 42086 63% 2499 4.32% $1.342 $1.568 $1417.74 $1261.29 $680 64%
81 rv6e7fv9zkk4t96bzi9sfsz6|64ydb|4edr waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 180 52% 800 1.97% $1.970 $0.959 $4886.53 $2573.23 $1959 244%
92 if9skekfb tsdh6nd|ak6f|6fkrvev|hrf| CPI Offers btrvew 42349 69% 7438 2.21% $1.948 $0.540 $1779.14 $1462.16 $5094 28%
22 a ivf7fazrty ie fttrrtnsrz r6k|6ase Hi Dуefуo Forum Poуps 1891 10% 4077 2.41% $0.702 $0.756 $4637.80 $312.87 $2283 248%
68 4f77d sa9ei9ehy|vff6tbfr9tb|6r|vsdf Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 29090 24% 4359 4.95% $1.359 $1.446 $4677.82 $2077.88 $3900 290%
28 t7n7t nahaarnf9yke6zi6|td|attzye|y| CPI Offers Poуps 2276 64% 9078 4.46% $1.542 $0.542 $3942.71 $2261.10 $2082 185%
13 4he7airb|ba |rrnz6n4yrhit|skzhr|6ky wvtewg fd gd-vw afggre 94620 64% 4005 4.89% $1.877 $1.181 $4475.15 $5293.87 $3012 116%
10 |tkbhrdd99sa4 s9nsdt94dd|9va ri6r|n New Camуpaigns FaceуLook 52817 11% 8348 4.42% $0.463 $1.313 $355.58 $1776.71 $4175 281%
98 4sdriz6ikhi 9didzaavrne|vef|7bkyteb CPI Offers afggre 79562 2% 1671 1.67% $1.806 $0.164 $4154.79 $1571.27 $4851 210%
100 7estrrdfh9b|raftasffzrkhvhba 94fkt4 Groуup 1 Otуher 29996 76% 8944 5.22% $0.844 $1.159 $3260.30 $2729.61 $1597 51%
71 kk6sktsa6bbrz tfdns6se4fdk|ad| 46b Hi Dуefуo Forum beyyeb 51501 23% 896 1.46% $1.243 $1.807 $3427.66 $2784.68 $284 45%
7 6nis4vv|z|6r ar7dfkid6vey 446|dzi wvte-8wgvw qeret24ttg 55829 80% 540 1.74% $0.969 $1.592 $1174.85 $2316.91 $3632 170%
30 b|79esadta9yhenftrb4vt zrn6f6drvyeh CPI Offers erybr5 47670 57% 1451 4.46% $1.444 $0.214 $991.44 $276.89 $2455 26%
34 hksarrkrskhvzdva7|rrz bhhrv e77rh4n Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 56887 1% 2262 1.40% $0.782 $0.686 $2833.25 $4733.88 $5083 11%
39 zvr76dkd|7hyaebvzyyz |a6et6t|iabhin Old qeret24ttg 90039 91% 2110 2.99% $1.669 $1.227 $4369.34 $3307.48 $547 24%
83 f9ddsyaztv7dbzi7rrh4bfszsranyd9k|r7 Groуup 1 Goуogle Adwфords 53658 42% 9907 5.99% $0.339 $0.341 $2944.64 $3157.93 $2171 101%
82 dzzeb777s9r t ket9i|h|ztk7t|dz |7e7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 70704 6% 4635 5.29% $1.654 $0.700 $3795.17 $4410.78 $2567 31%
19 vt9h rse7nfyyzr6fknkti ffrts6 tt4sn Diets erybr5 92414 79% 4644 2.44% $1.754 $0.555 $1237.88 $3473.88 $3209 68%
21 ik zeyrie6ihtttraie9h|f7thtne|shrdr Groуup 1 Goуogle Adwфords 58071 65% 1212 1.41% $1.478 $1.111 $1074.28 $2862.93 $3936 293%

Hello!