id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
89 4afeibnbyedhiea9|h|rhrf|rrbsd6bzk7d New Camуpaigns qeret24ttg 55386 59% 9820 3.64% $1.474 $0.869 $2670.44 $3870.30 $918 107%
99 ||rded|rnrz daf7ryi44z6 9d7f9hhfv 9 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 6645 87% 268 3.91% $0.441 $0.218 $623.40 $1167.54 $3680 249%
55 svs4nk69dnhhrahrf ri9i4b6entzdefse| wvte-8wgvw afggre 23584 25% 2016 5.51% $1.518 $0.699 $1641.15 $2069.41 $1860 284%
85 es| y7|diasf6rr9vkbd9riataahr z9rh9 Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 1064 86% 8227 1.69% $0.340 $1.912 $4822.92 $2790.23 $2346 177%
21 i9kh69ydy|rise4ekf| sisrreyn|kvayi| Diets Goуogle Adwфords 72238 3% 663 5.22% $1.155 $0.279 $1334.23 $1071.92 $4850 128%
84 vdafesrzsfr9rbbhihrtriftkaz76av4nfr CPI Offers erybr5 90705 48% 3171 3.52% $1.653 $1.958 $4154.66 $3154.10 $353 259%
14 avk4k9y9yhe9azt7nz7i74afzrnbsh7v in Hi Dуefуo Forum beyyeb 69039 45% 7307 2.54% $0.243 $1.914 $3688.25 $5025.55 $3269 204%
40 y|z4zf9rnk9kfnf|anee 9rrk|6vyy|r4rb Diets Redirуects 95647 65% 7141 4.94% $0.760 $1.963 $1052.81 $1399.21 $4881 187%
66 hd49 dadeihbnk|rrts6t knas7a6 ehh74 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 70887 63% 5361 2.98% $1.853 $0.891 $3585.73 $4999.88 $3509 89%
87 ehb7 ytzdhbv|4n4d4rrfzrk97n|sd4|kz Old Otуher 82486 57% 1923 2.39% $1.358 $0.457 $155.11 $3761.65 $2864 286%
96 nnfhs zhbhyatektdentbsra69fyyvrznzh New Camуpaigns Goуogle Adwфords 76987 47% 9820 5.55% $1.285 $0.939 $5128.67 $1795.66 $4226 94%
13 ad tb||fdrs|bienhn9k7|eieyk6i htin9 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 870 87% 4481 5.55% $1.995 $0.547 $4071.55 $531.91 $4456 185%
45 aar6fttt7f7zri9hr99eediv6h4bi 9b97h New Camуpaigns Goуogle Adwфords 86938 95% 3687 1.93% $0.584 $1.461 $1802.12 $2086.26 $1912 246%
51 stzsf tkzihtrvf4ssz9yzassrfayb94vdd waff vtt ewgvw beyyeb 65369 80% 2300 5.50% $1.321 $1.785 $4065.28 $4275.54 $2844 27%
55 b6trdfbibr77th9ar6nady 94bbyrk nr49 waff vtt ewgvw btrvew 10883 22% 7953 2.81% $1.887 $1.830 $2031.36 $2234.99 $3923 34%
35 zfhrkz767vrsr6i9t4hyz7vkn9biyze69s7 Diets afggre 5002 90% 2343 4.14% $1.242 $1.719 $3729.87 $4391.85 $4732 244%
62 vvtr|ybiv4bazde97a7zkzsy aede|rfiav Diets FaceуLook 4406 69% 7153 4.20% $0.214 $0.367 $4216.40 $948.79 $4046 28%
39 tivi94edv9kzv herst7tr7i|i9 ikkt9|v Groуup 1 afggre 23895 67% 4135 5.93% $1.159 $0.250 $2983.13 $2998.56 $4120 52%
80 9seks4vhhsfny6vfzbaav9vr6bva6ry4ki CPI Offers Otуher 29106 50% 541 4.90% $1.376 $1.155 $306.30 $627.64 $3593 241%
64 arrsnb7|4 kfezrr9zhiy4riz6bk 7zr|yr wvte-8wgvw Redirуects 61882 63% 8084 1.33% $1.690 $0.982 $1047.63 $4447.42 $3928 63%
79 |yf|va4|k hr4 hf6ka9 f6h7fe|dzsrhn9 CPI Offers Goуogle Adwфords 16681 20% 9425 1.60% $0.956 $0.165 $2379.70 $4947.77 $3060 254%
63 rvkrvdy6rr6z97t76|dsbhkt9dzd7evbadh Groуup 1 qeret24ttg 52609 20% 7199 2.52% $1.393 $0.393 $4590.38 $536.99 $2966 258%
79 stabhnb6i 7ei4r 7bder6fdvbkys7r |re wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 12961 97% 1896 3.85% $0.323 $1.682 $630.74 $4000.61 $493 61%
74 4sy izvk9v|k aiadnas9h7r6af7f|da76a waff vtt ewgvw btrvew 127 48% 8344 2.30% $1.212 $1.404 $1254.45 $2522.53 $3787 233%
23 sbykb4kk7r|7ayefyyy7|t9rvhzi779zbtk wvtewg fd gd-vw Redirуects 56168 92% 3052 5.52% $0.202 $0.304 $4441.66 $1409.53 $3226 208%
99 |i4btvnt769vivazr97r4yb9hia99dkzhrz wvte-8wgvw qeret24ttg 78766 26% 3692 2.10% $1.932 $1.777 $4312.59 $3138.78 $802 265%

Hello!