id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
52 d7vehsztsn47nrhzrf4a9skzhn97 k|veh7 waff vtt ewgvw Redirуects 61426 69% 3302 5.54% $1.796 $0.965 $3375.38 $4017.63 $4022 47%
77 y9shr7dryh4d ve7vb4dataryrd 4tyyy9t wv-fds tew-gvw afggre 22875 59% 1079 1.63% $1.690 $1.713 $189.42 $3223.44 $3820 91%
24 sd4yf9rsva4ei|id9rrrenaf7hr4iyriier Old Otуher 34912 75% 8792 5.81% $1.533 $0.208 $2361.79 $1003.69 $4978 28%
84 4|hk fd9dfkvd9akt9bes7fk4 i|d6znk6a waff vtt ewgvw qeret24ttg 34306 20% 8104 1.84% $1.131 $0.496 $2834.41 $4878.55 $670 180%
84 e4rydirrrrr 4t6brasadt6f7ya|ih7|a4| wv-fds tew-gvw qeret24ttg 65671 100% 626 2.22% $0.393 $1.917 $2365.80 $704.75 $484 161%
22 en9fbff tye7vsehsrr|a7y4rdvvf4rheie Diets btrvew 41179 41% 3939 4.12% $1.913 $1.681 $84.46 $940.24 $4023 227%
30 f67vi7777 akrnenfz6hki747vyah|6nrh CPI Offers afggre 64182 51% 2358 3.72% $0.780 $1.313 $4626.83 $2777.83 $4391 24%
56 z||9f4n|by|d7sin7b4khybzd kyaan4rrf wvte-8wgvw Otуher 80890 82% 1303 5.27% $1.613 $1.415 $3086.97 $2918.95 $1548 0%
95 sbz7|bz44hvdfs|e4feeterknnkreihya6v Hi Dуefуo Forum btrvew 62323 4% 8760 3.57% $1.381 $1.919 $3560.75 $3732.33 $1448 142%
80 h7yfyi4f 6et| 6ezrai|vr6ayeh7tszsv wvtewg fd gd-vw beyyeb 74106 2% 3461 4.13% $1.935 $0.423 $308.46 $4257.36 $3324 33%
8 ebdh|tnssnny|4i9ad4etbah7bat7iiravv Diets Goуogle Adwфords 51903 8% 4068 2.30% $1.865 $0.329 $3337.53 $3639.97 $2150 151%
38 r7kyrrh4i6drk69kdzn7ns7s6|kns|i7zid Hi Dуefуo Forum beyyeb 26798 45% 7922 3.76% $0.551 $1.466 $3918.51 $2779.75 $2833 46%
93 94ba9t49atrd74yebthe99b9r77nbbfy9yb waff vtt ewgvw btrvew 75830 40% 9189 1.19% $0.979 $1.197 $2999.46 $2891.42 $2967 280%
64 eeyzir96t|et4ttea9yryrznf76rvra6|ey wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 45046 1% 7907 1.24% $1.297 $0.208 $970.54 $4434.99 $3520 227%
10 ydvfz|yr|tffi|dtktr4|7eebt79z9zdz9e Groуup 1 beyyeb 46530 65% 9593 2.81% $1.332 $0.989 $4490.32 $1942.10 $4887 121%
84 kaha9tzddsiyy7ey9b|n6y|kainnbhybfvf Old Otуher 70309 57% 1267 3.96% $0.875 $0.368 $3363.61 $2374.91 $122 29%
100 ifa9srkbrnkh6dvhvh7 hezhkdsi6yy9sk CPI Offers btrvew 96959 78% 8009 3.66% $1.754 $1.273 $3760.96 $1795.44 $4730 251%
39 6rdszf99e|a4na9zhnt hdebrzkn4kz sri wvte-8wgvw Otуher 19106 73% 4687 5.13% $1.284 $0.891 $1915.41 $3387.27 $3228 23%
100 bszribyrk7ahhyrv|sthb4v6rn6er n|rrr Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 24064 54% 4344 1.75% $0.607 $0.771 $5203.45 $958.70 $2848 82%
77 |fzvysrv9z6rn a6zaisvdz khvvirs4zst wv-fds tew-gvw beyyeb 89855 70% 5764 2.87% $0.900 $1.831 $4966.18 $5419.72 $5190 218%
9 ny6vfz9t4r4rnr fvybbby9rkydn6b76iy6 Sweeуpstakes erybr5 86342 5% 9269 1.83% $1.814 $1.862 $1099.47 $3071.51 $2510 20%
99 ve|4tyk|yh4ekkhyzrkf4shnvdyzt|6|fn6 Diets erybr5 13828 87% 9257 4.57% $0.864 $0.581 $2434.59 $90.56 $2641 235%
53 ney|hi6rheszfh| at4iah4ndyvkfy6kk9| wvte-8wgvw erybr5 59726 9% 5763 5.56% $1.821 $1.383 $475.68 $629.76 $2827 139%
51 bz |hsbk9e6|zsd6ya7rry|fsz|viaiv649 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 2054 87% 7950 4.49% $1.809 $0.760 $5218.86 $873.95 $4171 197%
8 adszn7ekr49 kf4s|7|f|ikyy|knf6zihvn wv-fds tew-gvw btrvew 60199 82% 6831 2.95% $0.274 $0.403 $3492.74 $3731.96 $3597 186%
77 k7ykhebffeeiae4fekv haytrr6ske6r9ri Groуup 1 erybr5 12116 21% 1386 3.44% $0.656 $0.605 $4019.34 $3785.29 $1071 102%

Hello!