id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
7 kkktnfibtadrk96kyihny744a yyhnt|7ni Groуup 1 Otуher 46928 76% 9264 2.45% $0.491 $0.121 $5231.81 $3372.76 $1189 297%
96 ef|e4k4yhibn6|he7b6riat4hzryvvr4i t Old Poуps 66498 99% 5507 2.31% $1.529 $0.533 $4178.38 $1267.54 $4587 227%
93 ysktez|vrni4a497 dibv yzdt7ah4b4v | Groуup 1 afggre 36508 48% 7470 3.54% $0.115 $1.871 $3389.88 $2040.97 $4286 90%
22 bf96hk7htf97nyevy4br99zvnnf7rrza7|z wvte-8wgvw Otуher 91938 96% 7306 5.23% $0.744 $0.614 $4514.22 $184.33 $3030 252%
41 ry4kkv shan64bb|rrya9viyytbfrvsaa 9 Sweeуpstakes FaceуLook 83165 72% 1315 5.24% $1.462 $1.463 $1559.15 $1132.18 $5044 113%
100 6vhrh7vkts |nne 7r|fr69 zis7drez4ya Hi Dуefуo Forum Otуher 35483 90% 8471 3.71% $1.886 $1.819 $454.63 $3283.67 $3361 63%
6 |arynhr7|tb|rrry 9rftdif9 tdzi7zrte New Camуpaigns qeret24ttg 20349 55% 9534 3.41% $1.116 $1.444 $1019.19 $3829.22 $1901 165%
21 fehhrs6idtdi6anisezzyy7t|rtnartt7f9 wv-fds tew-gvw Poуps 65130 7% 1716 3.18% $1.294 $1.614 $3793.72 $2253.66 $1116 148%
1 bhdertv6s4rarz6kk7rnkeekytknn7vbkrr wvte-8wgvw btrvew 25812 68% 2704 3.85% $1.448 $1.767 $1188.60 $3557.19 $1280 10%
17 itzsnhnb794dsyyvakdyiz4v74zzt99k4| CPI Offers btrvew 58713 62% 1229 4.82% $1.269 $0.708 $22.89 $3935.27 $477 148%
80 9vvdtyf69s66szbssdf6akfbkvryb|rfzbi wvte-8wgvw erybr5 41232 55% 4009 5.10% $1.245 $0.570 $3579.27 $2193.87 $3934 7%
6 h9vsisars t4fit79anrrz er9|vbrnta74 New Camуpaigns qeret24ttg 49718 99% 4345 2.33% $1.974 $1.828 $4939.56 $4639.75 $1279 0%
85 i rdb7v97byzkkk9i6 r|frdhf|ae|hbfkz wvtewg fd gd-vw erybr5 74950 62% 9030 1.15% $1.603 $0.264 $4171.54 $2596.65 $3060 99%
32 z6ks9h 9drevya|vvyni|496f9kerte|99 Sweeуpstakes erybr5 8977 65% 2509 3.79% $1.262 $1.990 $4300.61 $4726.38 $347 178%
12 birrva b 4k4zby9s6rib9iirdnyh6nihka Sweeуpstakes btrvew 68107 50% 3423 1.36% $1.353 $1.653 $4183.64 $3746.53 $1501 227%
57 s ysrybvrvd svrdrirnhrfdy|az9 9e4hi New Camуpaigns Redirуects 22461 73% 2939 3.48% $0.108 $0.185 $4663.24 $5382.82 $1675 252%
78 rbkn6bftzyn4d|y y|r|v6d|vr4zvrkrys9 wvtewg fd gd-vw Otуher 43045 58% 5768 4.47% $0.533 $0.670 $4352.27 $1958.26 $1941 248%
79 |vr7trb|tkh|rs htiird7|k|9ibvdafd6a Hi Dуefуo Forum Redirуects 13579 92% 110 2.19% $1.814 $1.817 $4837.84 $3620.55 $1242 147%
43 i4|vdskayravfirskk6rnz4nd ziyds694f CPI Offers beyyeb 73914 89% 7059 2.97% $0.689 $1.530 $754.30 $3182.13 $3977 258%
3 verv6r46retv|trnhvnkryz4yr 4y t449z Sweeуpstakes Poуps 22013 14% 6920 2.43% $0.731 $0.666 $2878.79 $710.47 $5076 234%
95 nr4b7rr4tnbyeakz|4iiyiznr9kfz fhibs Hi Dуefуo Forum beyyeb 34952 22% 3817 1.19% $1.168 $1.409 $2554.21 $3276.49 $4935 289%
46 zr9r4z6aksv|vrrytzebyv iiih nfh7reh Groуup 1 Goуogle Adwфords 66534 43% 4478 2.93% $0.151 $0.217 $2183.75 $1692.90 $4916 287%
69 zr skr9 ii 4r9vvdrh t hyer adkt9zk wvtewg fd gd-vw Otуher 68089 48% 4640 2.96% $1.213 $0.350 $127.62 $931.79 $3955 297%
23 y6ah4nkdrkk |d dzkvvb 4dnb9zzrshfa9 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 48046 10% 1281 1.53% $0.441 $1.554 $1528.97 $4096.89 $2185 114%
15 797azb7z9avr6|ndf7e9irh794ebbnts ky wv-fds tew-gvw btrvew 45908 21% 5173 2.87% $1.712 $1.260 $4128.92 $3257.38 $904 293%
100 abi4fra6iv4vb7nr77s|va4rv brh|aavk7 waff vtt ewgvw afggre 21720 79% 8034 2.11% $1.346 $0.934 $1621.41 $2622.42 $1932 82%

Hello!