id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
95 srn|yta6rny47|6|st 7bsrfrf9|vzzdk v wvte-8wgvw afggre 97116 25% 2431 4.23% $1.480 $1.946 $397.33 $3024.39 $4679 35%
36 f|i9ik7rters|97ayfizy|7dt sbr6zz4|y Sweeуpstakes qeret24ttg 73493 24% 8800 2.94% $1.940 $1.521 $5018.35 $676.49 $4893 274%
84 dsr6b|yrei6a y7z7kf t y79b vn6 9rrv Old Poуps 73915 98% 424 2.48% $0.428 $1.714 $630.53 $4739.40 $2895 131%
67 ryr7v f 4rdta|snr h4hkstfay47z|ikyh CPI Offers Poуps 47115 53% 4729 3.48% $1.196 $0.995 $989.93 $4502.23 $103 116%
99 ha 7hr4yfr|7kvnzivd vt zeb|a7drn||6 wvtewg fd gd-vw afggre 9015 18% 5958 1.69% $0.489 $0.129 $4501.49 $785.70 $2128 155%
35 rfr|d6v76ibsfbb9 s9 kza7nrtrs4 r di CPI Offers afggre 84035 50% 340 1.72% $1.422 $0.192 $1054.26 $1634.19 $5196 77%
70 kr4v6vndab|ydantbit9vaznenhakkka4 waff vtt ewgvw beyyeb 12298 60% 6838 3.53% $0.813 $1.312 $3993.79 $4812.93 $5029 222%
54 4vr6zatsinrvsh7kr4dtysy|dftrf|79k|t Hi Dуefуo Forum btrvew 14586 24% 7152 1.75% $1.349 $1.156 $2404.66 $4814.95 $2707 118%
97 fdr|4reahkz6db49dy nrkz tiz|frr9en Sweeуpstakes FaceуLook 91775 4% 4484 1.23% $1.797 $0.690 $2685.33 $2022.27 $1151 62%
69 vkvbk7sbhey|drzkfknaz9ar64hrn4nzvr7 wvte-8wgvw beyyeb 21094 66% 9399 3.95% $1.525 $1.555 $2078.11 $3929.13 $1732 172%
97 |7rsvnfiy dtavh r4f|4s6rz9a6rty vrd wv-fds tew-gvw Redirуects 10123 38% 319 4.95% $0.896 $0.462 $3397.34 $4748.23 $4019 93%
11 rhkbyn|e y6bn4z6rkkneh4kiksi9enrset Hi Dуefуo Forum Redirуects 26021 43% 6099 3.61% $0.717 $1.511 $3908.92 $3335.73 $62 9%
58 4|kkdh6b|a9bf vtkib9abhh|4n4da6bnar New Camуpaigns btrvew 10854 22% 572 4.65% $0.519 $1.855 $3151.19 $3362.38 $747 29%
28 i7brhkyzys7siti6tstedrvzdreay6vzhtn Diets erybr5 19210 18% 384 3.79% $0.981 $0.242 $3800.55 $4175.54 $5137 138%
2 ss76sntr7 7r|eabdtisyis6r|ibi7ye4v| Groуup 1 qeret24ttg 22306 7% 9583 5.33% $1.587 $1.260 $2683.44 $3570.19 $3015 116%
40 hbzazv7trtnrfdr9yrevn vs69dts7sftad wv-fds tew-gvw FaceуLook 70734 29% 9919 4.13% $0.215 $1.314 $5123.65 $2793.12 $3396 29%
49 6zveikn774i4b ar4fb|iy k7srf6ny |r4 Old afggre 60235 97% 4423 1.53% $0.431 $0.167 $1250.40 $535.95 $1819 240%
15 yv499bttyv7vrr9ea9hrn464takn6id9|f4 wvte-8wgvw beyyeb 71330 75% 6225 1.73% $1.317 $0.247 $628.50 $4876.19 $3723 45%
38 izzfk94trr4zbsrrrekbrtd46ahdfifizez Diets FaceуLook 52051 9% 9017 2.68% $1.636 $0.852 $1777.65 $1473.71 $2960 36%
84 ztdn|vtrkkr|kr7snk|ki9vzfnhzisz s v Groуup 1 qeret24ttg 55272 95% 1496 5.62% $0.571 $0.161 $4795.70 $4234.60 $5393 101%
65 szrhefysry|7vrh|kee|dkrniizekrvhy7r Diets btrvew 1687 23% 19 1.25% $1.517 $1.676 $2188.17 $421.72 $1206 82%
26 bzfa9a9ez96ie bi7rkrfb4eh|zn|7fr7s6 wvtewg fd gd-vw Otуher 538 27% 2193 1.97% $1.160 $1.735 $425.69 $2835.35 $7 81%
95 hib4y6 rratv94vbfrknzvibeybd|t77n Old Goуogle Adwфords 74470 68% 487 1.37% $1.366 $1.628 $963.16 $1071.32 $4223 107%
28 hf dy fy9rzv77krhfki7trri7nrvva4sik Diets erybr5 93704 72% 7564 4.67% $1.747 $0.549 $3346.53 $2678.50 $4277 262%
93 zt7rzets7i44ikb6v4ir4s9deeiritenzvb Groуup 1 erybr5 21703 97% 7585 5.17% $0.666 $1.619 $2591.45 $1200.57 $4290 13%
35 ir|ny|iff byef6hyvrk adrs4idfasri7 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 56291 13% 9842 5.98% $0.255 $0.497 $1188.38 $349.71 $4900 241%

Hello!