id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
28 ztahsrssfk7rri76as|b9frr6yheryhbbay waff vtt ewgvw beyyeb 44054 4% 5652 2.43% $0.460 $1.148 $2330.77 $1435.73 $4714 141%
1 dyk7vyv6i7anarddesnv9 nnban v47r4f New Camуpaigns Poуps 16125 8% 7944 3.60% $1.158 $1.851 $3608.20 $4127.79 $4296 89%
61 atbnz zf6dd7t749vv7 |bkn6fbrzvzevav Hi Dуefуo Forum FaceуLook 65148 75% 2378 4.72% $1.314 $0.134 $1286.99 $3774.41 $1468 269%
76 rkb9i etaf69shr4f|6rsnh ne6 r69s Diets Poуps 55734 32% 4486 2.60% $0.265 $1.770 $2457.19 $13.34 $417 225%
20 kfiv|s4ayyendrf99|enryi7r 6zryy6|fh wvte-8wgvw FaceуLook 78847 94% 6738 5.73% $1.332 $0.727 $4503.71 $3564.35 $2199 199%
99 nr 6rr7bedtyenbtenrira7dfnrktizsi Old Poуps 41325 54% 615 2.90% $0.426 $0.400 $2213.13 $2422.84 $2014 95%
29 4kfryr zvkirba7nnby9e ei9a7htkeae Groуup 1 qeret24ttg 5347 49% 8437 5.61% $1.417 $0.265 $2033.47 $5057.40 $4905 195%
58 7ef|e|6 |zvyfr7dtkri 46|by4t|i7rvv wvte-8wgvw Otуher 10402 37% 6565 1.73% $1.698 $1.576 $2964.19 $4836.74 $5248 93%
70 rh nsbd6vd766at4t9rt fvkyyyrrzivf y Diets afggre 10438 30% 613 5.56% $0.408 $0.806 $5393.10 $5219.71 $3355 294%
48 tbv7tsentrs4trfivntfyatbri|dy9yi7i waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 32625 14% 8078 3.91% $0.694 $1.129 $1420.84 $763.77 $799 244%
78 v adtb7vv rssf6y|9 nki7949 ehry767b Hi Dуefуo Forum FaceуLook 98104 9% 8650 4.77% $1.588 $0.873 $4339.83 $2141.73 $3736 149%
90 fedyz9| 94tbt4nyyzfhkzdahivzdzyve46 wvtewg fd gd-vw afggre 76755 60% 8559 2.93% $0.236 $0.729 $484.29 $3582.23 $1038 144%
60 7|sys9teynftbksrke7zdfh7n6vfzv fas wvtewg fd gd-vw afggre 36924 12% 456 2.62% $0.238 $0.485 $1354.11 $2403.92 $3167 166%
65 hzh dnfbk4rs4a6fk7|yrtefez k7i4f9sd Old FaceуLook 95642 51% 7875 5.11% $0.620 $0.968 $3317.84 $2334.98 $630 46%
28 9b|rvk re|krskr4zh7fr6bk9 |rzvnsd67 Sweeуpstakes afggre 3282 92% 3817 5.43% $0.533 $0.188 $4842.82 $4070.66 $1435 202%
26 n696r97rn4 ek zzkriraki|fnbedkf44vh wvte-8wgvw beyyeb 5064 93% 1320 2.21% $1.372 $0.557 $3171.82 $4469.93 $528 162%
15 kyz9464|b77|6tf h97679dbrrs6rrad f7 Diets Otуher 70253 24% 9175 4.48% $1.805 $1.811 $4182.77 $5120.91 $3932 261%
18 fvrbfrnnbr ha6h9r rrdi7brrbrde9 f4k Diets qeret24ttg 90230 33% 4361 3.80% $0.106 $0.322 $5338.68 $983.64 $757 189%
20 isfhvbyhy7dvrnrr7k ||kznn4rkni kres CPI Offers beyyeb 60057 56% 1131 2.72% $1.687 $0.806 $3658.50 $2283.97 $4234 170%
76 77r| bztrirvk 4fhsr9tn sf4 rv46hbi Old Goуogle Adwфords 73894 89% 2559 3.78% $1.908 $0.388 $4986.83 $2503.28 $5263 114%
74 vyeyr9tz4|t6bnfyb4kvfy4zibh 6ndk|az Diets Otуher 91508 28% 9654 1.96% $0.433 $1.651 $3000.10 $4972.67 $2957 34%
63 ts7k4nf7rt4ra7|tktz46iz d7fnz44zay6 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 93153 56% 5719 4.39% $0.752 $1.388 $5369.10 $37.36 $5076 248%
38 vzr7 nnrnyhshdtdfrzkf9zkesb|vsizver Diets erybr5 45424 36% 7563 1.36% $1.399 $1.732 $2778.40 $3013.77 $5070 232%
14 z yhrvkiirtkrrih6bk7b|ya e4hs6vitf4 Groуup 1 Goуogle Adwфords 43912 85% 5941 1.37% $0.400 $0.130 $4305.29 $4696.62 $4088 205%
68 rznnrn yv4rrkrrnrbvfd9hnahr9d9rf7vz Groуup 1 Goуogle Adwфords 54745 94% 5592 5.25% $0.789 $1.903 $5271.46 $3621.23 $2216 48%
32 6ai7ns|fhf9rzdrskhyrrsd||rn7i7a6vyk wv-fds tew-gvw Otуher 54459 66% 3812 5.49% $1.174 $1.964 $2117.82 $4302.97 $882 137%

Hello!