id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
4 6ya6kvna|eey6zvvi6ybhif4|hznt e6|r4 Sweeуpstakes Redirуects 77120 91% 2729 3.90% $0.119 $1.244 $2927.79 $4165.60 $2740 194%
15 kehehanya6edsa7ndrbie6n||irdz brrrt wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 86784 40% 3855 1.47% $0.453 $1.480 $4280.37 $4853.62 $2657 136%
77 fty6di4na6erk9niibkzsvrna6r 66d9rri waff vtt ewgvw afggre 38796 74% 8179 1.99% $1.320 $1.421 $492.22 $163.15 $1139 31%
34 |tekkbfvrkr7sf9dbk7an i7tv6|drfkv6y Sweeуpstakes Otуher 73784 56% 9678 4.95% $1.196 $0.668 $5104.64 $2920.80 $3526 24%
5 ehr6bs7f|zdy4k iney |zytryrrev|zfar Sweeуpstakes btrvew 1078 32% 4536 1.99% $0.463 $1.269 $233.80 $1589.12 $2898 109%
63 re|ibebd7v9fbhkz94vanhn vkf4r9tfany Hi Dуefуo Forum afggre 86731 43% 1577 2.88% $0.544 $1.733 $580.29 $4697.89 $3965 52%
1 9 edy6ats|thbe7n9bt4z rker9 z9rr9v Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 40412 38% 7199 2.47% $1.629 $1.741 $4382.36 $1048.36 $1796 295%
58 9ithtf7r9katib49afzbzysrtzi|dey7z49 wvte-8wgvw FaceуLook 60589 63% 3054 4.66% $0.396 $1.478 $2890.77 $2518.99 $1041 240%
64 eyv99deykr97vf4bi|nrtitye6ei76srznk Old qeret24ttg 88884 69% 1020 3.26% $1.163 $0.995 $4436.53 $2325.54 $1357 116%
77 dszz97th7by6kabifby6dfh ktk6kkdrfbe CPI Offers btrvew 48824 72% 5979 4.64% $1.983 $1.386 $4534.41 $2579.75 $3057 216%
11 sezbbd7kdrffni|an6rbbasrrat 6rnrii| wvtewg fd gd-vw FaceуLook 20953 30% 4617 3.15% $0.713 $0.491 $1016.89 $3555.77 $779 280%
95 rsvn66rrd7as e4a7i7frnr4hk9t|vsrb96 Groуup 1 Poуps 82352 99% 5163 3.88% $0.348 $0.526 $3423.82 $3780.49 $1773 292%
30 7z k air4s4n9|ezei|f 9ttvr|7a6d|6t wv-fds tew-gvw erybr5 57470 77% 951 3.70% $1.767 $1.196 $2156.14 $649.43 $4551 90%
97 yhik9yvyyftb6vvr rvdka4fz4k sk hhzy Diets Otуher 74093 92% 8607 5.12% $0.763 $1.460 $4362.30 $2492.80 $5005 1%
45 6fht7nri4ktrzii6s77zzrky7hkdsnbbzth Old Poуps 75761 3% 2116 1.69% $1.622 $1.894 $2544.33 $759.25 $71 289%
26 erezvizn f 7eakhdy7f4t9vf7ihiy4tff7 Diets beyyeb 9775 66% 2820 1.77% $0.352 $1.587 $5492.24 $662.27 $3764 298%
41 rykdfirtnyfffrrv796sar6vs6y4es496et wv-fds tew-gvw Redirуects 48285 91% 3381 2.27% $1.323 $1.429 $3779.75 $706.14 $1066 22%
59 k77rttstrfvkezrnb|7|tar6 9z7aehtrn6 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 67940 3% 738 4.80% $1.866 $0.415 $4862.93 $5183.71 $541 224%
46 46|96y6da b9 krb4s7fs9vi y6a97a6v6s CPI Offers Goуogle Adwфords 37472 89% 6814 4.24% $0.528 $0.734 $286.43 $2716.17 $445 22%
27 rtrdvhhbrnrtbdkkiirb|hfrhak7yy9t6k7 Groуup 1 erybr5 47052 29% 3815 4.34% $1.853 $0.480 $1502.29 $5499.45 $573 294%
19 |v t|4s7sy7f|k|9bhrrdaaekz6bzkvyb6r wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 60198 25% 6603 4.18% $0.291 $0.305 $3298.53 $1553.21 $2117 89%
61 9zt7fsr4|ne64khifrn zfr646v e96a69z Sweeуpstakes qeret24ttg 24031 71% 7922 5.35% $0.805 $1.518 $1668.60 $2560.90 $1317 169%
66 nrza ez4kbfynta|by796avtriy|t7ir7 r wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 12448 40% 4640 1.11% $0.886 $1.621 $2648.58 $5122.99 $3568 257%
69 fds4kverddr9hbfnve|sk7s4|hvdribktin Sweeуpstakes qeret24ttg 16614 24% 1968 5.76% $0.166 $0.494 $4518.91 $2952.30 $1000 78%
49 si 6drtznhkni ae67rry|hy9ff6nr9v6n Sweeуpstakes beyyeb 33719 94% 9753 1.22% $1.110 $1.114 $485.83 $4908.60 $5281 230%
17 evvkab7k7|h6 drr77h7i|kk9fh6vdaakv9 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 86020 23% 2568 3.18% $1.494 $0.514 $3098.38 $2707.74 $2925 117%

Hello!