id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
81 y6ehdy749isrrr|safa4|frbvidy is dyn CPI Offers erybr5 43811 87% 5481 5.82% $0.145 $1.692 $2723.58 $561.60 $2544 52%
42 naev|ad9tt9rydk i9feva4r b6ekzka6v waff vtt ewgvw btrvew 62912 1% 8592 2.23% $1.593 $1.890 $1894.16 $4158.43 $5234 24%
55 a|bi|rvkrh6a7byy6y|k7rzivrzkkeb6abd Groуup 1 Redirуects 66688 38% 9205 2.27% $1.593 $0.525 $4640.39 $2823.50 $1358 28%
13 tdeefz76v vr|khn9fvf 6fstanht6hnne6 wvte-8wgvw Otуher 33924 76% 2948 4.19% $0.420 $0.118 $1527.97 $5328.66 $4202 157%
20 rr6|4nibrraittbrysr6h4v7ea4 nrnshtk wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 59707 65% 1813 1.56% $0.353 $1.698 $4603.33 $3191.40 $5288 270%
92 rzbd49s|7ryt4rzennk9ifavddzrdsshzsa Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 94237 32% 596 1.59% $1.720 $0.425 $3429.63 $1976.76 $256 135%
88 na4e s6e6fv9e4thks4rysddz9nfzz74ati wv-fds tew-gvw btrvew 92375 34% 1431 1.50% $1.596 $0.554 $4168.52 $345.94 $5070 44%
15 7d6a7zrztar|f7hbdf9nv76b|f7artihniy Groуup 1 qeret24ttg 41145 62% 4597 2.97% $0.719 $0.637 $4566.13 $226.37 $494 192%
88 abtah6a9v7y barayskn74 i7braf9haf|f wvte-8wgvw FaceуLook 6833 67% 7208 3.81% $0.634 $1.410 $3793.34 $3958.68 $4831 223%
20 nbi|nsnadnkns||es eh4ktt66bvabv67r| Sweeуpstakes erybr5 56788 27% 2318 2.72% $1.362 $0.433 $4673.13 $4843.77 $4031 92%
10 h4krnkf kzvvzieyzs tf4nybvt77k ydsh Sweeуpstakes afggre 10769 86% 8878 3.22% $1.925 $0.729 $1048.59 $3023.66 $1380 150%
36 | titensfy|v6a rndkbvf vdyi76bfretr Hi Dуefуo Forum Redirуects 529 72% 400 3.69% $1.235 $1.255 $3226.40 $2494.98 $4753 72%
8 bvyvati6niv|9nfnznktfnafhy7dn|4|baf Diets Otуher 49946 31% 8260 2.61% $1.452 $1.480 $4565.64 $1857.86 $4089 97%
55 ibyezt66 eftrrk4ii7s4i|s4rsehzr9tr CPI Offers FaceуLook 87967 50% 2934 5.20% $0.915 $0.769 $456.60 $1144.86 $5278 30%
72 fd9iddb9rak|zr9zi9b964 ke6v6rfnyvba wvte-8wgvw erybr5 97655 83% 465 2.36% $0.764 $0.994 $1904.75 $3678.81 $4106 42%
77 4n|7kh6hybray|4f46bybfyt thsbyhkbr| Diets qeret24ttg 84018 81% 9119 4.91% $1.815 $0.939 $581.60 $3084.32 $1576 23%
26 6nrr|ehn66nkf7bte6ibsv4eibtsnn7|z 7 Sweeуpstakes Redirуects 62695 87% 6900 4.93% $0.453 $0.642 $74.33 $2071.26 $4673 95%
70 fnbrsv7aavz asvdib79zd6|4|vtirs6h4r Diets Redirуects 67935 77% 6673 3.71% $1.349 $1.342 $4804.73 $300.67 $1507 256%
58 7vsefdze|4z4r7n6rsr6iikkzkz9t9z|hz9 wvte-8wgvw btrvew 67835 84% 1405 5.64% $1.750 $0.832 $4032.97 $594.46 $696 257%
77 nrtafik srbyf eravra646yri|is9fyv t waff vtt ewgvw beyyeb 95643 39% 8900 3.90% $0.231 $1.186 $932.73 $3049.83 $5009 21%
72 7brkti9vdkz4rtf ehn9asrvdvd4dh6ahne wvte-8wgvw FaceуLook 59465 6% 8810 5.10% $1.426 $0.232 $3431.67 $3712.44 $5043 84%
81 her|vhevzdis9rkri|rrh6|d7kht976be69 waff vtt ewgvw qeret24ttg 68947 24% 7397 1.34% $1.109 $1.703 $961.99 $714.55 $3368 147%
22 7edka96ehay9tr iavfbreybzbt|eeyrsyy CPI Offers erybr5 57816 86% 6012 3.78% $0.699 $1.965 $4702.24 $4963.28 $3302 30%
27 krnikyfevfb|kvyfbtsk97a4||d|bsv4bks wv-fds tew-gvw FaceуLook 26509 60% 9901 1.34% $1.161 $1.872 $750.73 $5430.86 $4432 67%
11 en9|9htn9sny ibfrisydh74 k ||d7nk r wvte-8wgvw Otуher 39173 24% 4608 3.71% $1.412 $1.388 $5121.60 $2545.49 $610 60%
73 tdy46dzvdnnvnad4r6dytbdihe z|yrrd69 Groуup 1 Poуps 81838 82% 2388 1.43% $0.917 $1.935 $695.23 $4566.35 $3311 285%

Hello!