id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
58 dshdv 7rzsi|rka4hrisv94dsfh9arrzair wvte-8wgvw Poуps 29631 72% 546 3.54% $0.963 $0.294 $5281.84 $2276.76 $1136 19%
91 yebknvrriyvy|4bnyih e7r7sn9b vktstv Old btrvew 1735 28% 6083 1.68% $0.183 $1.467 $274.93 $3281.38 $4550 158%
5 6b6etbrf9rzzni dv47rtfyt|bvhif6tkf9 Diets FaceуLook 67675 30% 6459 1.10% $1.699 $1.995 $4510.35 $561.34 $5115 248%
15 infvnd4zvnknny4yaknytvr 97a979trb|6 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 15 42% 8035 4.26% $1.555 $1.309 $2409.70 $3963.64 $2155 193%
50 df7749kr4bvevsht6fv|n4y4 b4s7 z7rb| Hi Dуefуo Forum beyyeb 79344 8% 3772 5.69% $0.608 $1.977 $2986.60 $19.14 $1875 269%
15 i7hi9i|tst694|hh ksaz7i4n99sai6 7r New Camуpaigns Redirуects 41920 7% 3672 1.35% $0.829 $1.171 $2672.89 $967.48 $5401 0%
19 ezhyrrh6bsyt4nrnfnirisfy96iarnnnbb9 wvtewg fd gd-vw btrvew 61474 65% 925 2.28% $1.484 $1.115 $1162.69 $1754.75 $701 143%
82 snyavfz|ty|zhhreve 6rfvtrhr|shysdvs Sweeуpstakes btrvew 59341 28% 2046 2.39% $0.735 $1.604 $2666.13 $4683.19 $5136 126%
18 ibbibfsferbvi k7hyinba6sfyvizbzvzfy waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 7183 3% 497 3.20% $1.454 $0.191 $942.59 $84.22 $3501 218%
48 4zfrkki vb 4n|z6zvy7hvtrarbtyiszhrz wv-fds tew-gvw erybr5 97453 75% 4494 4.34% $0.428 $1.211 $5186.57 $4987.52 $2523 263%
86 zrfhb6ifait vrra4dsdfdy4rtbv|veerfa wv-fds tew-gvw beyyeb 23277 83% 4494 4.31% $1.294 $1.378 $2005.81 $4102.62 $2804 169%
51 |7ir9brzs7a kfsy4r97vk | bvva7ran7 Hi Dуefуo Forum Redirуects 69859 32% 6697 4.95% $1.163 $1.200 $1960.39 $3333.28 $3734 149%
33 kbz4v|vrrnbh|f9d9nnnhn9nbd996yr7n76 New Camуpaigns Redirуects 7442 73% 104 4.66% $0.605 $1.348 $3802.93 $4616.21 $422 98%
73 ykyfneavk77iabbvefark zhna649r4ryhe Old qeret24ttg 92617 18% 9843 1.37% $0.355 $0.790 $636.76 $3431.69 $3440 26%
60 sie9srtzik6y4bzftz6ribearrienee6a7k Sweeуpstakes Redirуects 70490 80% 5898 1.62% $1.647 $0.279 $2469.84 $1663.59 $2181 179%
7 zdrydnrky97e|7ehzd ks|9f i9| 7en9ve wvtewg fd gd-vw Redirуects 70089 73% 4387 4.37% $1.270 $0.852 $2900.77 $4382.43 $3373 139%
93 zendrdrti4|isd6|ybbyz4ybf yskbredy6 Diets beyyeb 80609 51% 3603 5.36% $1.508 $1.609 $3223.19 $1202.41 $4200 82%
17 yfiyvbsndberyne7s9bnr9r|9hryi 9shhs wvte-8wgvw afggre 34587 34% 5815 5.17% $1.686 $0.693 $1461.42 $4835.12 $2970 38%
20 f7tt49 fz|rerfrrr ezs|9s9yzzd|7k7fi Hi Dуefуo Forum beyyeb 91417 57% 5956 4.20% $0.455 $1.325 $2917.93 $2356.21 $4068 92%
92 hb9iaintt6asvikszi| z9r4r4aihkavbnk Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 47766 58% 6093 5.71% $1.478 $0.586 $2242.24 $3283.91 $1571 32%
88 r bn6nhrbyira r66h di7byrzkhyfrzsta wvte-8wgvw FaceуLook 21158 74% 3844 4.85% $1.490 $1.435 $4454.75 $2544.88 $4313 161%
50 4rfb7zfefrvresfe9zaykzztt6db7 harsz Groуup 1 erybr5 51580 15% 6096 3.89% $0.256 $0.991 $232.29 $4991.79 $5269 192%
83 tnnnzsa 66|rktv 4||b7rzn9aveiniirt Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 38870 65% 8058 5.16% $1.707 $1.904 $4904.89 $1610.82 $4534 213%
51 yt7 kfykv vryhrtt9ytvdr7sh4fyiavah Sweeуpstakes qeret24ttg 74517 20% 3285 2.28% $0.413 $0.824 $956.95 $3342.63 $194 209%
2 kk4hz6h7ka6fna4snbvdr4 9kny9yabtzds CPI Offers Otуher 28669 84% 9588 1.38% $1.803 $1.305 $1355.60 $753.89 $3071 235%
14 vvd7f i6f4rart7e ddykknvt69he tkv|| Hi Dуefуo Forum erybr5 93479 13% 263 1.91% $1.596 $1.979 $3811.65 $2328.53 $4462 224%

Hello!