id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
6 tzdzt4nsvb9bhie v6h4ez|bvntzz ybzsd Old afggre 78014 78% 1174 4.73% $1.869 $1.930 $1634.98 $3018.29 $744 268%
90 zb|ksy4ynzes|arrykif66aznvh tydthba wvte-8wgvw afggre 68123 27% 9748 4.35% $1.544 $1.756 $689.81 $4077.21 $2820 127%
59 t|vin7bsavrbt4hdyaa4r4yi6erbrzer96v CPI Offers Poуps 21429 73% 2510 5.25% $0.288 $0.963 $3752.27 $2995.49 $4636 270%
24 eii7krzzryibsds7yrazf9947s|abes466y waff vtt ewgvw qeret24ttg 53775 36% 5363 1.13% $1.325 $0.887 $1819.54 $3623.85 $1042 107%
87 r9 z67kskhkf4hrzv4nbyvs|a9 zbtd7f wvte-8wgvw qeret24ttg 27324 78% 349 5.44% $0.866 $1.813 $4281.18 $5059.55 $5104 188%
58 bdtszy 9ib6f|zy4hzbkdrkndk|k9n9 srb CPI Offers Redirуects 2259 16% 5760 4.11% $1.465 $0.999 $4187.75 $1084.16 $2635 167%
75 |i9nvenrn774hav6hs9rnsisz9ksadadvs7 New Camуpaigns afggre 67831 63% 1431 1.65% $1.635 $0.468 $5352.55 $3413.98 $2070 83%
79 rzrzfv94eitsyviann 6ss| r7vrrty4fe Groуup 1 erybr5 9988 7% 2966 5.46% $1.216 $0.336 $4536.33 $3265.68 $4720 220%
6 iy et9ydk6rhrhvvzabezf4brrdb6kayvhi Groуup 1 Goуogle Adwфords 57716 59% 2239 1.91% $1.277 $1.902 $1313.87 $4071.63 $4547 127%
61 kn vt6azbervfrtn7ya964e4v4adhr|fnhr Groуup 1 Goуogle Adwфords 16550 25% 8592 4.93% $1.530 $0.697 $4500.28 $2873.19 $5352 90%
81 y6kk6ry7ks ftai vnvzired76tatzt|a9 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 94430 38% 4134 4.72% $0.751 $0.752 $139.60 $972.24 $5280 67%
89 y7anzrsnz7e|a7inisra6btivzvkashfvvn wv-fds tew-gvw Otуher 99630 14% 5424 3.49% $0.794 $0.319 $650.10 $615.75 $2466 29%
72 |7 hiznbts 4|ta4h4z6re tah9bekznrkk CPI Offers btrvew 53355 95% 7618 4.60% $1.137 $1.109 $1343.91 $4680.11 $4480 169%
77 d|46irrrz 6|4bsri4fryante4id64n4z f New Camуpaigns FaceуLook 41850 98% 5796 5.73% $1.735 $1.866 $3957.81 $284.76 $3705 207%
56 |i76|ffi7bs6rvdkis|tty|f7vns d|rvf| Groуup 1 qeret24ttg 66975 37% 5356 3.57% $1.927 $0.590 $4317.12 $3891.27 $2451 83%
63 rhifhfb|bfh|6yk6anrn4|b iaribvd|hvt Groуup 1 Poуps 48865 44% 3679 3.86% $0.873 $1.406 $4504.50 $5398.88 $5483 166%
96 de97bsb6d vhh nhvbbffe9zn 4trv bne CPI Offers Otуher 9559 38% 1193 5.13% $0.220 $0.512 $1401.15 $1245.85 $501 251%
70 6|7bn |fzrih4kn6zfhdkh|s6ze7rribh7h waff vtt ewgvw btrvew 55413 78% 6147 5.74% $1.407 $1.720 $4854.99 $530.78 $915 191%
19 iyn7ffhndrhkf hbizv44496yi4hkk7drbf New Camуpaigns Poуps 20836 19% 1968 4.92% $0.388 $0.267 $4372.41 $3170.26 $5133 75%
34 hysh9rbendn6r9ri4bhia 7y46brnfr64| Hi Dуefуo Forum Redirуects 52763 62% 1979 2.45% $1.171 $0.823 $1867.90 $2036.24 $3660 222%
12 6i|9ahn|zs9kb9v94kvdrvvvh9r7viieb4z Sweeуpstakes beyyeb 81333 94% 7469 3.45% $0.172 $1.716 $305.73 $1475.78 $4629 244%
43 irfka6b4ybydirrfdshadzz bhtt nbiyt| CPI Offers beyyeb 87072 85% 2597 1.27% $0.339 $1.869 $1291.48 $2915.58 $2735 206%
69 rryzadrbi99v4|4vrszvkv4z4tzr yrth6f Old Otуher 13965 84% 9569 4.89% $0.733 $0.322 $1061.39 $347.36 $1009 195%
28 yhbn6|fy7sserz|r9sn7f7 vzia7e|ebhzz wvtewg fd gd-vw FaceуLook 35848 94% 2086 1.54% $0.118 $0.170 $1956.90 $942.89 $4616 126%
57 6hkr76ydvsn 4h9ne4h6hee4kyssd v9s6e CPI Offers Goуogle Adwфords 69383 71% 852 4.90% $0.730 $0.246 $4540.53 $2005.88 $1057 195%
55 tbnavkizzre7n7ha k69bbb6kf ht viyb| wv-fds tew-gvw btrvew 45473 22% 1779 1.96% $0.376 $1.516 $4909.66 $2672.79 $3813 271%

Hello!