id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
51 b6tseebh9ayatzrb79ebd 9|iv y|dsrtke Diets Goуogle Adwфords 47656 81% 160 3.24% $1.305 $0.846 $2297.43 $963.35 $3813 15%
32 i77|if6 | f| nbrf6ar6h9s6verrr6vfah CPI Offers qeret24ttg 15803 1% 5685 2.30% $1.197 $1.371 $2442.11 $4648.11 $3579 117%
94 i9bnasvaka a 4vttkr azz4yzknsthsr7r waff vtt ewgvw erybr5 617 38% 6053 5.18% $1.539 $0.863 $4489.82 $627.16 $2769 11%
32 yvdv9rrnve|hary7rhra raidf7v9f6yvrd wv-fds tew-gvw Otуher 33622 76% 4472 2.72% $0.168 $1.867 $1724.20 $1477.98 $4384 203%
93 dvknf99er9eebrvhthb s9d irtanrri7f waff vtt ewgvw afggre 92651 73% 2832 5.78% $0.772 $1.788 $4342.49 $5139.21 $2293 82%
22 bbrv ydkizrbn9fk zbyfrifi|k6enaif 6 Old Goуogle Adwфords 7168 92% 7959 1.15% $0.206 $0.620 $3124.63 $1738.58 $485 227%
60 t6r bbrvshbazkr6s6yr|f4rahirhribrvb wvtewg fd gd-vw btrvew 84067 31% 4155 4.13% $1.320 $0.556 $4538.83 $4951.73 $88 116%
32 khvteay9zidhy76vkybz6fz7|fbd|dznais wvte-8wgvw Otуher 68907 60% 2273 3.91% $0.737 $0.482 $2833.62 $1642.15 $2657 290%
24 air7sfnnrksnksrfkzzn47y66|47hr|n|rv wv-fds tew-gvw Poуps 48684 71% 788 3.36% $0.615 $1.556 $1252.21 $4100.30 $3151 272%
100 drr|yk|9k9y74ifysrsyr94h4tt9ya |nkb wvte-8wgvw Otуher 3317 50% 5843 1.84% $1.191 $1.410 $5138.33 $3895.26 $1229 176%
63 kdyhrivrve7avfsznt6sz9zrat4sbrarzzn Groуup 1 Poуps 38428 69% 88 2.64% $0.335 $1.656 $2337.97 $3988.88 $4413 268%
62 t7ksiyevrdyda6srrd7zn9kdk44ksie|hiv wvte-8wgvw Poуps 91115 66% 1097 3.87% $1.515 $1.169 $3749.28 $4310.51 $4433 41%
34 z 4|nn4fss6ntihrthvfdbhddeftr||a6re wv-fds tew-gvw Otуher 89410 48% 153 4.11% $1.829 $1.652 $3337.61 $682.19 $5138 271%
98 i sakvve|af7ksk9dr4nznfh4rftrhyrvth Hi Dуefуo Forum Redirуects 73051 43% 6537 2.82% $0.171 $0.846 $5477.75 $207.96 $2646 4%
63 9e77iard7shr6dzb7sszknr7byykzzrtb|7 Sweeуpstakes Otуher 86800 41% 9416 5.45% $1.493 $0.539 $5399.38 $4900.79 $2658 65%
75 darz69ky44vi7hebs67haneznkhnddrfaei Diets afggre 4193 16% 7164 4.97% $0.887 $0.734 $2854.13 $2120.69 $3542 133%
73 7yzvrzihatt4hddt nr|yhdkhth9nyazsdb wv-fds tew-gvw erybr5 24911 28% 2067 2.90% $1.628 $0.487 $1682.16 $1097.89 $251 116%
78 zrtffrnihnszzkrst b kezbhvk6|zvi|ek Old Otуher 8182 83% 5411 2.13% $1.400 $1.995 $2037.51 $3379.81 $5380 226%
16 7y4 ern9|9z4b97zbdd7rei r4hf6h6kff| Sweeуpstakes afggre 87399 50% 6974 1.46% $1.604 $1.963 $107.46 $848.97 $4325 57%
19 azaia7|t679hi9tnziirydy9b6ra4v4vdy New Camуpaigns afggre 98311 11% 8028 2.25% $0.535 $1.414 $4906.23 $2027.56 $192 118%
42 6fv|dby|vtfsrb477kdsdytrtrffrryt774 Old beyyeb 94343 20% 7150 3.66% $0.732 $1.682 $1006.53 $296.99 $728 234%
77 9s6e9sbvdz4ra 7itthis6|rdddv ardib Diets erybr5 13427 69% 3481 4.44% $1.758 $0.615 $4422.72 $3851.32 $4436 113%
25 6znr4sr4h9rdarrzeh9kr4kisrknts ra|h Old erybr5 66629 68% 8066 2.10% $1.237 $0.815 $5422.81 $152.60 $374 5%
28 v9frky7zri9rynakavkei49d7kzydyiikst wvte-8wgvw qeret24ttg 90990 81% 7015 1.13% $1.291 $0.480 $4934.80 $1439.41 $1052 272%
63 rr|fyz4 9srsyki|rk7v|asrrnrkrrhtzd Diets beyyeb 77535 90% 2933 4.96% $1.119 $1.321 $3715.89 $2077.35 $2230 227%
81 rs6szs|vfetkrtv7vb yydzds6kdih zase wv-fds tew-gvw Poуps 87743 64% 5499 1.39% $0.837 $1.610 $3408.57 $2151.56 $1457 251%

Hello!