id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
13 e7rear9zet7y htrirats r6eken d6nsr wv-fds tew-gvw btrvew 61114 59% 7968 3.87% $0.939 $1.798 $2970.45 $4672.75 $3217 158%
71 rfs7rrit9ff99bn79t eyietraiasdz bby Groуup 1 Goуogle Adwфords 47869 91% 375 3.90% $0.488 $0.581 $1067.95 $3272.19 $4978 273%
3 nzvnh|tk96s64aya7bveeeenbn 9hvy7nyk Groуup 1 btrvew 51203 41% 2491 2.93% $0.293 $0.943 $455.31 $891.65 $1430 98%
87 ea|bstihe6dtsrv zsi|b 9zkk|6vakrnrk wvtewg fd gd-vw Redirуects 17531 34% 271 3.80% $0.780 $1.783 $3212.44 $1497.65 $4380 293%
42 vs yrt|b rthhy7|rdzys hr9yzr4979sr| waff vtt ewgvw Otуher 23002 23% 1725 4.42% $0.262 $0.635 $942.75 $1791.19 $2868 127%
77 varyz yrr|sbi6ni7ty|tri99bh|arzrdka Hi Dуefуo Forum btrvew 19373 48% 1853 5.86% $1.737 $1.708 $1565.71 $3272.45 $2903 231%
14 9dtknaeknkr7rni|y rt6av9t794yv4dfkr Old FaceуLook 56586 80% 9538 2.77% $0.185 $1.973 $271.49 $4622.63 $1182 208%
27 zfebr|tr9r syeka erva6rszb7rrr vrnd CPI Offers afggre 33950 21% 1898 3.99% $1.984 $0.415 $5401.32 $1182.98 $3084 217%
63 r46snrz6zby|9v4h|ie|r9na nd4re997 r Groуup 1 afggre 71754 21% 7009 5.71% $0.953 $1.648 $3885.48 $3689.14 $1819 274%
65 hv9rf9z6ns||nby6ativ64e7eiikeav4ne9 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 39408 58% 5223 5.87% $0.640 $1.985 $2236.95 $1415.69 $1182 127%
99 t6fdi7rvrbbksny7zrrvz idfeie9ri 977 wvte-8wgvw Poуps 79138 65% 2704 4.95% $0.976 $0.283 $540.16 $3181.40 $5487 256%
58 drk|ka7vh7ikrvv74y4sb77rt9et9rrhab4 Diets Otуher 48209 27% 9329 3.26% $0.930 $1.382 $3402.47 $1595.67 $2276 170%
4 bh6ner kbniea|i9z7kbdhs47tehd 66h6r wvte-8wgvw Redirуects 39342 5% 3914 4.66% $1.826 $1.693 $2724.96 $1064.51 $2597 46%
54 syeznn9 tzr9 79y|ve9k hn 7kebhdrkfv Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 68353 3% 1231 2.25% $1.665 $1.102 $3955.32 $1368.24 $4714 272%
58 t9nedty frdsdsarshfrsf7trrrf|6h7hfy wv-fds tew-gvw Otуher 75995 75% 9967 3.35% $1.716 $0.782 $246.33 $2436.98 $1978 38%
7 7frb9bkhdhnhr|iark rdvt bdk vniy6bs New Camуpaigns qeret24ttg 29760 67% 2405 1.10% $0.667 $0.563 $3692.23 $3796.26 $3539 299%
83 tvd6zifza4revbk7k4nbi4e9en9naenryyd waff vtt ewgvw Poуps 93556 60% 6711 3.75% $0.830 $0.886 $5334.72 $5264.70 $3865 116%
50 n6n9d7rsnksrvkher9s7nyi 9hy9tvdrbth wvtewg fd gd-vw Poуps 34929 12% 9344 2.78% $1.435 $1.169 $4984.23 $1348.14 $3983 109%
77 z9sd|if6nrk7rzriiskh6i9vbzsa7|v94s9 Diets afggre 63727 98% 1096 4.65% $1.270 $1.661 $1986.14 $2065.90 $2509 253%
84 dhedrarss izd69vt4en r9e9idad|skrvi wvte-8wgvw Redirуects 35219 82% 2083 3.31% $1.553 $0.463 $1063.13 $956.19 $1142 206%
98 htdhtrevh9f4iifyavzb ikvkrk64f idiy Hi Dуefуo Forum btrvew 39678 80% 3892 4.23% $1.617 $1.491 $4889.82 $4398.77 $3464 50%
45 knkt7eradvis|4k ni6vratddz t6yvyfyk CPI Offers FaceуLook 60315 91% 596 4.92% $1.478 $0.407 $3048.17 $1365.49 $1441 26%
6 ndt9v6fvf7ivr766rfyszy6ikzhab|vry9h waff vtt ewgvw Poуps 94307 39% 4632 1.32% $1.468 $1.875 $3741.56 $3164.98 $1417 29%
98 byfek9aanv6i9vvh97tydsteyrkinhiii9r Groуup 1 qeret24ttg 70804 45% 9118 1.56% $0.651 $1.841 $4383.35 $5002.36 $105 219%
18 sb4yvyz6fhzdh|zizs744rivb|rtff6tivf Hi Dуefуo Forum FaceуLook 83873 95% 7402 1.40% $1.646 $1.317 $2775.99 $2437.59 $2118 192%
90 6rr4zaa9nhva67rsr tfr4vrk4z zty|6sh wvte-8wgvw Otуher 2189 58% 6209 3.74% $0.291 $1.240 $3693.75 $3168.64 $844 55%

Hello!