id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
20 thi7i4eri6it|7afhe 9t 9y ki94|i|s6r Old FaceуLook 58770 78% 2248 4.80% $1.115 $1.574 $2671.45 $1280.16 $3204 2%
27 is9s9f9 zk4aa77hk|evv6erbb9d4n|nab4 Sweeуpstakes Redirуects 40557 77% 1647 5.51% $1.125 $0.800 $4329.79 $3617.53 $3230 42%
45 rhyrfrbtzbk i ytzibrhrr7irn|tz6ankv wvte-8wgvw Poуps 6539 61% 3670 4.64% $1.538 $1.199 $4277.24 $874.95 $996 128%
43 rzihrrbibyz|d7bhans4i szvfvydzdt e4 Groуup 1 qeret24ttg 74406 49% 4359 2.99% $1.824 $1.856 $2423.36 $5345.17 $4832 182%
25 f bsv7tk7vrer shddr|zrzsad4earnaifb CPI Offers Otуher 60090 74% 3619 1.31% $1.738 $1.574 $3145.79 $921.75 $1195 151%
62 beh rf sf47dtsnh|n|s99rvdfvt 9|d|zt Old beyyeb 40554 30% 351 4.42% $1.399 $0.326 $4831.43 $3358.45 $90 62%
9 47ahey94n7hy9rs i7ddba|bn7|4zdvnzbr wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 19871 29% 341 3.75% $1.885 $0.537 $4517.87 $1696.84 $1828 272%
40 evkzy|vnik4ia9vbks6feaf6 refyf4tr94 New Camуpaigns Otуher 71828 81% 6826 2.80% $0.831 $1.967 $2465.59 $231.77 $2078 127%
2 rtik9frtv769rdrh94t9zhe4ebztayyiny CPI Offers Poуps 6903 49% 4033 3.17% $0.666 $0.934 $3126.16 $4978.30 $1625 69%
15 zr77y6ri|7aht4|tedy|rnkk 9i4hzt4ia| wv-fds tew-gvw Poуps 91109 7% 7634 2.93% $0.717 $0.991 $4352.41 $4843.15 $3918 103%
33 dt7vtks7vr nrsa64v4s hvbrzkr9svvedh wvtewg fd gd-vw Poуps 64460 95% 7388 4.92% $1.601 $1.674 $1982.39 $495.91 $1319 185%
60 v9sdk47 |byeh64v9nzyf9tt a6fht7it7k Diets Redirуects 5300 62% 9549 4.65% $1.539 $1.941 $1132.40 $454.97 $1939 114%
17 y|krens6rh z6svfrevr4nb4 bddbsrarkd New Camуpaigns btrvew 25583 34% 1320 3.43% $1.166 $1.682 $2943.35 $923.60 $4520 68%
2 sdaa649bhh|7zffyrr9f9a7ksvndh4|i4tr Sweeуpstakes erybr5 77310 71% 2171 5.14% $1.548 $1.252 $1697.99 $2860.56 $4822 175%
45 idytnh7ssdai996vev v99f a|enkhvadkn wv-fds tew-gvw beyyeb 90890 93% 9553 5.76% $0.453 $0.455 $2158.26 $4181.82 $3931 267%
38 6nt 7f7f i d srznird9rytznk4f4hr96e Old Redirуects 22224 82% 5995 5.26% $0.341 $0.441 $4337.51 $1787.72 $2866 208%
11 tihayttnnrrv4ah kvttr ds7hrserr4tn Diets Goуogle Adwфords 15542 10% 7967 1.19% $0.854 $0.153 $4578.60 $1680.24 $156 111%
98 yrsntvsdkhiztty7b67dy9e7v69d|ted67 Old qeret24ttg 13452 43% 5242 2.77% $0.262 $0.623 $2790.38 $3421.81 $1110 131%
67 if zy9frd47dy|fkazntyfrf|7dbbefzrdd Diets Goуogle Adwфords 77882 24% 2595 2.65% $0.894 $0.331 $2449.61 $1455.20 $3489 6%
42 y 9nr7nbb6v69f 6yr6tisvfvbk krdhdbf Hi Dуefуo Forum Redirуects 49132 20% 2563 3.64% $0.311 $1.512 $4708.98 $3121.70 $3777 110%
16 ksessaebe9kb|y y9hdyzsdb4hf4h|t44|f wvte-8wgvw afggre 29140 15% 3625 2.94% $1.516 $0.546 $1412.32 $3799.26 $400 132%
87 fk7a rski dri ttdh|4srt|karezht4b6b Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 41198 37% 3287 5.38% $1.938 $0.113 $632.46 $1083.89 $1749 22%
41 vd|ats9zdfvh7e7hzftr zrrb rde6hrd66 CPI Offers qeret24ttg 32504 42% 2132 3.46% $0.786 $1.930 $247.51 $2512.14 $3669 173%
99 k7zbdrd4rbzhtkny6nra6|sdnyvb9kzsak Hi Dуefуo Forum btrvew 63697 18% 3246 4.98% $1.168 $1.664 $3774.20 $1215.52 $3274 132%
38 ea 4krihvrssbv6vebzt9ed|9aza77ktkd| Old beyyeb 56870 92% 5260 1.39% $1.306 $1.498 $1743.11 $3165.67 $4649 111%
83 r7||4|ebn|t6yvthabyzhtvvar re7ds6i6 Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 50567 69% 3099 1.27% $1.208 $1.658 $2819.36 $4754.28 $4905 240%

Hello!