id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
69 efrzfhh|nrheh e6zftdsrr|ttbbd679fr9 Sweeуpstakes FaceуLook 71665 73% 9135 4.23% $0.418 $0.264 $4568.70 $3608.24 $887 114%
21 r 9rtnhsnriiya7he6dzdksdratrerear6d CPI Offers qeret24ttg 53601 36% 7649 2.43% $0.161 $1.683 $121.40 $3936.95 $2105 166%
42 asn zyes7 z7vrr67kyar9ihvndbs7vv96b wvte-8wgvw Otуher 25171 33% 6316 1.99% $0.312 $0.165 $2245.36 $111.88 $1303 197%
34 rtbvf r7hv4yrsh d76ft7r7h|tse|ivka| Groуup 1 Goуogle Adwфords 13440 28% 2130 4.78% $0.288 $1.452 $2044.93 $4456.89 $1444 221%
19 hhi7ve6|tkb7yays4yi7sserakr6r4yvkft wv-fds tew-gvw Redirуects 90161 40% 7963 1.15% $0.608 $0.217 $2898.21 $52.70 $4230 29%
100 hrve|kvinzet9t hrve94hastdzrkbr67rr waff vtt ewgvw qeret24ttg 36111 82% 3357 2.95% $0.313 $1.343 $2671.53 $2230.41 $1212 236%
9 z ytatsr|nb7e9vabzsa7ra9hes9rin9iz6 Hi Dуefуo Forum erybr5 31805 71% 5816 4.93% $0.594 $1.461 $2824.61 $2748.94 $5257 145%
47 69yfkskb vrvay9f774stse7nrda9z7za4r wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 90073 46% 1632 5.78% $0.888 $0.281 $5287.40 $861.79 $4712 87%
19 a797brt4beyrv9azh464eb e|fsi9 rv9fv New Camуpaigns beyyeb 77294 51% 8401 4.25% $1.830 $0.823 $361.33 $1615.39 $2428 30%
74 6bkez i7f6 7t977yez4k9hiv|fbf6zenfe Sweeуpstakes beyyeb 20882 35% 4528 4.53% $1.301 $0.445 $4468.80 $2945.43 $5313 14%
93 vyr| nvzsrzert4kb|fyyirr9e|vih97fnh wv-fds tew-gvw qeret24ttg 37375 86% 1093 5.94% $0.598 $0.658 $2134.23 $559.63 $1452 165%
31 kr vy7ys7f6rny te9ez9y7dkaa9i devea Hi Dуefуo Forum erybr5 88561 23% 7208 1.85% $0.495 $1.646 $2526.92 $4285.80 $1273 100%
27 vkieh4nsa tstdyvhd4rtzfbvhttsbz zda Hi Dуefуo Forum afggre 64038 98% 2406 1.15% $0.651 $0.530 $3539.53 $450.86 $352 225%
1 rv9 vainvztda |dabansay|ryy4byeaaez Hi Dуefуo Forum beyyeb 7434 84% 5099 5.39% $0.143 $0.128 $1877.35 $1974.79 $400 150%
70 v 4vbr96tstvr6srh7 snayrfkziv7a6|sn waff vtt ewgvw qeret24ttg 82623 67% 8668 1.82% $0.226 $1.861 $706.56 $3616.79 $1892 39%
35 btfk446ekte y kr9 enikdzekbkfhree7 Hi Dуefуo Forum btrvew 8431 55% 9699 1.73% $1.864 $1.649 $1222.82 $4031.31 $2605 64%
14 bikk4rt9 9yyrt abn9 v|zrhab 447h6h wvtewg fd gd-vw erybr5 79002 18% 6076 2.24% $1.704 $0.409 $1771.99 $1661.95 $2458 151%
86 tdk6bdfsrribrf9nd zk veanvnr99b7ksr waff vtt ewgvw Otуher 96858 66% 756 1.51% $1.717 $0.465 $1267.27 $3424.81 $2014 25%
2 y46sk7kn|rf994dsvrifdkyd ztf7yfrek CPI Offers Goуogle Adwфords 40211 26% 4456 4.73% $1.136 $1.953 $3463.48 $2182.46 $2461 191%
33 r644svais6veknvn6nin4sv te| 4arrytr wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 48041 48% 5718 4.13% $0.250 $1.496 $128.33 $5469.25 $2623 199%
36 e tnzzdisks7h7 f6dk9dfsib6kads9vvn| waff vtt ewgvw afggre 35987 93% 8309 2.84% $0.742 $1.764 $4303.44 $4798.69 $3030 150%
56 67es i 6|s979y6h rtt4h|4|hz76kz4rfk New Camуpaigns Poуps 94998 95% 9169 5.98% $1.354 $0.265 $1809.38 $3748.98 $3759 300%
89 9vfiah|hie fivyrtks7f6nkf66 dhzrirv wvte-8wgvw Poуps 50682 75% 3399 3.85% $0.965 $1.834 $3058.38 $2229.62 $219 281%
14 |e| da64hnhza|tda d77r9t|zd9h9rrbad Diets Otуher 60961 78% 9567 1.99% $1.158 $0.456 $618.79 $1344.10 $4571 222%
52 n44sbzs976e|yy| t|zzyvbak4zhhbze7ry Old btrvew 85803 19% 1184 4.28% $0.834 $0.556 $161.25 $2506.62 $5199 286%
77 nt67arrtsfn|6feibbieydearae64rii7|z Sweeуpstakes Redirуects 50390 81% 9365 1.41% $1.839 $0.875 $4235.27 $5368.13 $2654 193%

Hello!