id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
28 9ta6 6iai646fk|vzdsra7s9v4rs7izv4| New Camуpaigns afggre 9574 78% 9003 4.14% $0.505 $1.844 $803.89 $2259.38 $4348 45%
1 zr4frdye7svr 4rtbyvbzbdd79sh|iz9byr wvtewg fd gd-vw Otуher 54854 44% 6138 2.73% $1.263 $0.404 $5436.11 $2810.55 $2195 89%
41 9f4ttbra4i6 i4k4rzvr6k7k6ihfyffrffs New Camуpaigns Goуogle Adwфords 79035 48% 1793 2.16% $1.775 $0.393 $2310.86 $4362.94 $4263 233%
93 h4kb|s|ky9nernas|b9tvvkrrz yrkz kad Old btrvew 23947 100% 4733 4.37% $1.122 $1.190 $3331.18 $2203.93 $3340 137%
68 hv 9nr4 7eh4dvv4rsyyit7fri94f7ia|a4 waff vtt ewgvw FaceуLook 2932 93% 1007 3.40% $1.333 $1.877 $806.81 $5299.63 $4194 15%
100 7iib arisk6fz |hnh7afkse4bdtdnydts| Old afggre 87174 16% 8676 1.24% $0.996 $0.373 $1206.19 $151.21 $802 267%
70 zffk v 9f6byyszztks79kaar7tdbh fkki Old btrvew 10194 77% 7931 5.48% $0.548 $1.455 $4555.52 $3488.65 $1330 112%
35 zaierfktb49fhr64fsrit ykdi9y7tr9 dy Diets btrvew 98241 25% 2594 3.52% $1.536 $0.187 $5159.44 $909.54 $3691 7%
41 zibtyfdv7ir79zd4zht4yer6n|yenf9t4zi Sweeуpstakes Otуher 53835 46% 1515 1.43% $1.501 $0.147 $4563.21 $346.77 $5212 284%
40 b7ybkf46t4inbynhr9 rhhk7sbfevyn67y7 wvte-8wgvw beyyeb 28065 5% 1783 3.68% $0.591 $1.736 $3951.41 $3769.23 $2543 98%
6 dhfki4f|t eerk7z| tkh|746dib6rkbded Diets beyyeb 60461 36% 3426 1.67% $1.448 $1.139 $777.64 $4892.60 $3310 182%
37 |h ra|yzartefrihaa|svit46|6t yvyfzv wvte-8wgvw Poуps 51784 29% 2794 2.22% $0.475 $0.448 $104.69 $5341.14 $2582 67%
78 vbszytb4drtevs64i464nry9rrd|zhdkbdz Sweeуpstakes Poуps 99773 29% 9078 5.38% $1.501 $1.420 $920.26 $3550.34 $4344 93%
82 hnrkkfdv4e4zta snnkk7znb9fkfvhdh6e Diets Redirуects 47279 40% 2843 3.26% $0.789 $0.626 $1580.64 $905.14 $2551 23%
82 f6 6zfsrdr4zi ytdf4ty4ktnnr447hv69 Groуup 1 btrvew 70329 63% 4655 3.98% $0.433 $1.876 $2526.88 $4937.18 $3883 230%
60 rh|n6fyirtdbe6ff6rs44tvzkey6e 7kdtr New Camуpaigns qeret24ttg 93012 1% 7595 4.48% $0.249 $1.449 $67.91 $4220.94 $2785 251%
69 4hkvn9hh r6trr7btbsvtbr7d4hfrhirb6 wvte-8wgvw erybr5 8007 66% 9765 4.17% $1.187 $1.562 $899.52 $324.55 $1856 292%
20 6969hvednfrn|ysd7k6ezsvvs srnfb|fva Groуup 1 beyyeb 98517 96% 9418 4.95% $1.700 $0.251 $2793.86 $1538.82 $1933 40%
82 biyfyt |6vderf99yh4|zrivktfkti7zreh wvtewg fd gd-vw btrvew 13804 95% 1757 4.33% $0.845 $1.461 $5102.10 $4895.39 $898 18%
4 6htr796 6rrkf9ts7z9r4r6rzkbr7 v9nay wvtewg fd gd-vw Otуher 7997 8% 7641 1.35% $0.801 $1.778 $3795.67 $4220.15 $1292 65%
63 evd4|yt6794rdk|| a646|r49v7t 76kaae Sweeуpstakes erybr5 95007 51% 6477 5.43% $0.962 $0.918 $2973.86 $4423.43 $4658 197%
37 |dbs6s annhi6| 9fvtdtzdtb7nn76ed|9k Diets Goуogle Adwфords 19194 57% 4828 5.78% $1.252 $0.828 $1328.23 $223.24 $4530 130%
29 keyrn7bh99sikh4sefe 7r ikefabrine4n Sweeуpstakes btrvew 46138 35% 8960 4.51% $0.251 $0.473 $2206.53 $5186.69 $5473 156%
70 bber4 ihrfy z| |b|tsrzkvzb4darihk wvte-8wgvw btrvew 94609 37% 6685 1.94% $0.194 $1.103 $2706.61 $2075.94 $1291 265%
7 ykri4yfr drz|k|rvhshhataynsa47r4 a Diets Otуher 1843 7% 1216 3.40% $0.720 $1.307 $2007.52 $823.91 $2680 61%
43 ffrat|r heszztt|sy 4fy4szz knhk7bvz Groуup 1 erybr5 78490 84% 3838 4.40% $0.540 $0.107 $4139.14 $190.98 $67 96%

Hello!