id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
80 va|hrazdb| 9rr7r46ar4h6vr7fvvr4|ehy New Camуpaigns Otуher 90286 69% 5531 2.13% $0.798 $0.303 $4922.39 $707.92 $73 12%
29 |st|6|fbh4bi4nb6ert 6rvshrsiti7|hd CPI Offers afggre 71951 83% 3185 4.63% $1.445 $1.680 $2996.39 $1678.42 $2202 290%
27 vf 6bfia9sfbbak|kzvzh4eztedv4b kiv wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 70310 71% 315 5.53% $1.209 $1.257 $3462.14 $512.27 $1631 278%
80 krr7tzdbz96id|9t7r|rdsdrh df|7hkkbv wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 71728 86% 9568 5.84% $0.252 $0.275 $96.93 $659.95 $2792 26%
17 |vas44d rz97fah4rf|ntieffesty7rdtvi wvtewg fd gd-vw Otуher 1518 64% 9500 3.48% $0.505 $0.427 $87.78 $4166.71 $5452 293%
29 |k7fsdr7|7z9r i7ky4rntyk7r s|zr|hiv waff vtt ewgvw Otуher 796 9% 770 3.32% $0.266 $1.913 $2793.11 $1138.32 $3199 295%
11 yhhzd6dsrt6|stnarbdyrb99vzz47|7f7z4 waff vtt ewgvw qeret24ttg 73593 43% 2786 4.32% $1.306 $0.266 $1780.53 $204.47 $1922 241%
26 b4|6iaszszhvezhe6v 9he9z9v774f9nyf| Old btrvew 15734 96% 4521 5.84% $0.392 $0.294 $1652.66 $5345.75 $4241 145%
96 dsr6drr9|6ifyf4fse9ne rrtd67dv|iedk CPI Offers Otуher 11773 3% 1970 4.60% $1.369 $0.882 $4054.29 $3882.89 $4220 111%
26 6ybeab|eh9vnr rbvv9aztb7ydfr6rdeba4 Groуup 1 afggre 22566 77% 9068 1.91% $0.230 $0.385 $994.43 $2885.52 $165 164%
85 a4y|vyn7v4bra|ziaz7dks64sv9rkt vfzr Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 96125 27% 7951 1.28% $0.393 $0.259 $4743.62 $4973.95 $1847 100%
2 a4hvdrabbfh4nbn ihbetrb faibh4sv6ss Old qeret24ttg 83899 80% 7975 5.17% $0.340 $0.732 $4775.67 $4632.60 $3733 93%
24 nk4ii 4h74rezyt4hed e6e7zianrsk6ztr wvte-8wgvw afggre 94358 44% 92 4.14% $1.390 $1.849 $3607.69 $5189.17 $3570 58%
22 9|ddari9|ti9nfbf7fz drtzabnnhvvr7bi waff vtt ewgvw beyyeb 30688 4% 2470 2.32% $1.390 $1.280 $5096.41 $5343.95 $1044 119%
92 rvhrrt9vn|4abrh9zzsr4t97ytrftn6vayn Sweeуpstakes erybr5 89903 97% 5809 2.65% $1.640 $1.247 $2579.91 $1043.29 $4303 103%
60 kdk7z7zbtb4tv6b|k94ktyfv6biiark76ar waff vtt ewgvw beyyeb 72191 24% 5585 1.59% $1.911 $1.668 $3813.78 $5368.67 $3747 87%
58 6stsvhtd4dee 99bff6trzfebtf|rr66rdh wvtewg fd gd-vw Poуps 40506 15% 2995 5.82% $1.563 $1.973 $1443.98 $479.38 $1362 78%
65 964zv7ft|dz| 4v|nsd9krz|ryz9ese7ns9 CPI Offers erybr5 75289 29% 1885 5.78% $0.458 $0.147 $894.27 $4387.72 $394 211%
31 ief4h4d9yshzfnytkdbr9yideby6knaz 9s Groуup 1 Redirуects 26365 50% 609 3.10% $1.529 $1.352 $1052.44 $1387.13 $611 25%
29 fk6f|ni y|deznavzvvrzfn6nkre4vkdrr4 CPI Offers afggre 79736 99% 1361 4.81% $1.375 $0.135 $4050.98 $2064.55 $2918 247%
64 vv4atr7e9r6vh94fytr7iz6k4trrryfth4f New Camуpaigns Poуps 7692 74% 8908 4.65% $1.197 $1.358 $238.54 $131.21 $4408 172%
96 aks|ret6rbsi|hn|f9ttkze9ashryheitft wvtewg fd gd-vw Otуher 72214 89% 8940 5.67% $1.537 $1.272 $4091.25 $4476.43 $2402 273%
98 ahyit4ybynvrsn6ihvzkzi74sh t6rz6f4k CPI Offers erybr5 99347 48% 6329 2.39% $0.516 $1.496 $2126.13 $3626.71 $2592 21%
57 kafz7e9fftazd9zhtsvfsetk|nz9kffztyi wv-fds tew-gvw Redirуects 22247 78% 4520 5.45% $1.436 $0.931 $613.32 $4350.69 $4460 139%
47 vn d7nkt7zk6 v enhyzyvrn|rfhr6zfvh| wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 35923 31% 7159 5.96% $0.897 $1.488 $4579.95 $1355.30 $3046 100%
29 d76nehn66irybhk77d rdi76 f4z79ziy7 wvtewg fd gd-vw Poуps 98470 58% 1866 5.78% $1.285 $1.757 $1674.34 $2729.56 $4214 86%

Hello!