id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
62 n6iek drrrbf6rvv9ynnbfhy7tf6i9ekvri waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 67038 75% 764 1.27% $0.372 $0.871 $5320.43 $4815.85 $4107 105%
18 e9hie||t6 r97dbv6a6hvrdr9kr9nhbbbs7 Old beyyeb 77205 45% 4098 4.91% $0.351 $1.670 $2166.97 $1952.56 $1092 147%
93 rbi7ba|tsb 4vhv|diya6fii67f|k6y6ibb New Camуpaigns FaceуLook 81550 49% 7088 2.15% $0.326 $0.696 $3381.76 $2396.79 $767 216%
5 tieibbe4afedh|bkvseefnri|ft7dri4 9v CPI Offers Goуogle Adwфords 41733 31% 8752 4.68% $0.490 $1.546 $5473.59 $4261.18 $4895 3%
83 k|zkrf4e|9zn vrrrdrsza4se7kvr | t7 Old btrvew 98462 67% 7206 4.76% $0.850 $1.489 $5252.85 $4416.66 $1978 165%
24 fv4ze6ysefbsb f9y7hkz4i4bb ks6nz64k waff vtt ewgvw Poуps 94021 100% 7932 5.45% $1.718 $1.421 $3108.25 $1940.50 $947 199%
71 rfv7 bah6n6ae4eizs7ht4r|daiishz6is6 CPI Offers erybr5 1519 61% 7621 4.41% $0.221 $0.153 $3075.58 $3455.51 $1029 163%
57 4dnr4ynerrd77sft9drft7e6y46bh9t|6va Diets FaceуLook 18600 75% 1256 4.86% $1.459 $1.799 $123.35 $423.65 $1882 266%
65 ii4zv76 69i6||fr74trddv9eyzfrfidtih Diets FaceуLook 6543 71% 7989 5.94% $0.924 $1.218 $4905.20 $620.10 $3770 186%
51 k6hvi6sdken|4r tnsyfnrtv|49hb69ihfk Old Otуher 99579 22% 6324 5.79% $0.603 $0.404 $4661.44 $4296.56 $386 104%
33 r|rrrb69rrkbtree|7drshskzrz7 afzb k CPI Offers qeret24ttg 30322 60% 1917 5.98% $0.933 $0.951 $5039.94 $3378.63 $3029 143%
72 iyerivrnvfee7sit9tbytrkyz6kssdv4ie CPI Offers Poуps 52838 22% 3242 3.60% $0.720 $0.622 $3903.40 $2905.72 $1811 8%
29 nhyvsbyrtrv7ykat969k9y6ir b46k9br6h New Camуpaigns beyyeb 95997 75% 8421 4.43% $1.456 $0.586 $4979.86 $402.69 $3098 229%
52 k6v|dan9|ekt4 6biav 9ryvz4ybt6r|azr wvtewg fd gd-vw Otуher 34160 31% 7903 5.48% $1.975 $1.365 $5067.59 $3235.85 $710 126%
49 e ass4hhrvbrzd7i74h9nt|dtdysvzvr6ay wvte-8wgvw beyyeb 55325 99% 8471 4.68% $1.737 $0.556 $355.91 $832.90 $445 167%
69 9|6tsdrtv||avytrni6vkitytsyhb9den6d New Camуpaigns qeret24ttg 53407 6% 1179 4.38% $1.194 $1.442 $3025.28 $4975.70 $4424 222%
43 4kverreavrn|i|yb|d|viyb4v69yi49k96v Groуup 1 Goуogle Adwфords 8270 38% 7778 2.65% $1.233 $0.603 $1963.97 $1127.17 $4322 93%
29 |7|rebfr4drnehit nkvhre 64hrrvra6y CPI Offers erybr5 4476 40% 3626 5.10% $1.644 $1.790 $5054.99 $2670.47 $4243 4%
78 vz4drr6azha z7zn|7z|bebh9arahvn77vv Diets Redirуects 46473 61% 5444 5.49% $0.769 $1.759 $4994.32 $5145.66 $35 62%
1 kshifi6arnr tz 6ys6ifd|ynfy7|zez4ea Groуup 1 btrvew 14589 32% 8057 5.59% $1.695 $1.191 $1955.55 $1509.45 $1325 278%
13 dbtbyvvk4vyv6t7antrv7nabheesfn96bsb wv-fds tew-gvw FaceуLook 8163 59% 9784 5.84% $0.587 $1.710 $4048.76 $1542.18 $4155 217%
82 vt b7zbikkr k7tivhez|s|t 4dnrkvka7b Hi Dуefуo Forum Redirуects 42953 17% 8910 1.20% $1.542 $1.629 $1868.12 $2998.14 $3625 96%
70 sfkn4bbvhebzvahnthdr4|ndid f74rnktk wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 51372 70% 6977 3.96% $1.432 $0.710 $2850.67 $5282.98 $442 194%
74 efbn6hev76ediykzh6v i76yv|dye79zyak CPI Offers qeret24ttg 17776 53% 7705 5.14% $1.717 $1.862 $2841.95 $3231.36 $960 239%
93 rrz9b9dh99ak|7b7biz7k4et4t6zhsvs ht Old Otуher 14622 11% 7272 3.23% $0.821 $1.152 $3041.61 $4174.18 $1470 73%
87 tk7r4hhdynd hvsfi9v i6|rf6zy4ev|rvk Diets btrvew 61917 86% 95 4.25% $0.861 $1.183 $4748.71 $2185.28 $824 93%

Hello!