id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
91 4kiv dddk7tfbn|ykvh6dfyfybitb4f6kyi New Camуpaigns Poуps 55924 63% 3286 2.69% $1.604 $0.572 $2196.64 $901.49 $5420 118%
92 n9f|dfh6e bve|4a he9s9a47itz9re9|ar CPI Offers Goуogle Adwфords 65670 52% 4026 5.90% $0.328 $1.573 $5104.40 $3996.82 $2379 198%
72 vv4krrhve9zsb6fdr9knzd rby9 6ek7iih Sweeуpstakes erybr5 83874 57% 9811 5.64% $1.559 $0.909 $2771.78 $1037.26 $3254 238%
53 i4nb6ndt4rny99hd n9hbhyi|fi74t|idb6 wvte-8wgvw btrvew 31649 12% 5991 5.20% $0.129 $0.899 $1205.28 $4546.87 $2511 287%
99 77 navk4|v 7ytbda4kbr s6srz rvzr b Hi Dуefуo Forum beyyeb 98516 21% 4380 1.44% $0.931 $0.827 $3526.11 $1761.45 $4760 25%
79 4nveri9rrfsr7a vk6ih|sy s|zb6f9sfdh wvtewg fd gd-vw afggre 48739 47% 9578 4.52% $1.228 $1.408 $401.62 $3822.78 $2966 118%
44 yitt 9dnhv 4abby6 khyd9 y4y4n4ezedf Sweeуpstakes Poуps 59062 69% 3534 1.98% $0.843 $1.205 $594.15 $4219.64 $3699 247%
70 khtiy67s9fhkzhss4r7y4fzsi7vkti|hisz Groуup 1 Redirуects 6744 69% 1871 1.11% $1.286 $0.803 $4033.66 $1883.28 $1136 189%
93 afh syr 7ftf4ektbrr7rne|z9r|azs6er7 CPI Offers Otуher 74714 2% 7120 3.25% $1.894 $1.361 $4531.11 $3601.62 $2616 235%
32 7ssentd|eaherzfrs|rdtrrra7 ayyt d4a Diets qeret24ttg 14502 14% 7688 2.11% $0.950 $1.900 $4203.47 $5335.78 $1512 137%
11 kvhrdshn4febzdyfz7ez6znav6de6e| zkv Old Otуher 62676 20% 7305 2.89% $0.238 $1.905 $609.12 $5261.90 $1535 126%
81 hzfytdzvef|iz6s6|kdirr444dtvz zazsz Groуup 1 erybr5 29933 92% 127 4.87% $0.888 $1.958 $2019.22 $5211.85 $2692 94%
36 hefvveibetyfavhza7s979rhyaati9sny k Diets Redirуects 34740 56% 1028 1.90% $0.708 $1.680 $647.83 $698.38 $800 83%
96 a||7 |k6v|ndn7sd|zrtvknsefzrrtynzhv Diets qeret24ttg 24699 20% 9213 5.89% $0.404 $0.985 $2964.66 $280.75 $4406 254%
27 966bbtik9rtsrzb|s ihvfavyeeba77k9 f CPI Offers Goуogle Adwфords 40770 89% 6800 2.44% $0.595 $1.844 $5222.52 $1200.99 $3878 97%
26 k6z4h6riihikv7kkde kiiai9dv9 bdfhzd Diets beyyeb 20213 83% 6738 2.86% $0.261 $0.721 $4149.25 $1586.46 $3529 160%
64 sfrti9edvkravfs77b4rrhsrrf zi7v4nvi wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 4968 87% 2577 4.98% $1.255 $0.342 $1297.50 $704.28 $1847 72%
99 4navns nzy6y9r|r9styz6nb |ey 4hkhts Old Redirуects 60580 50% 8000 5.68% $1.753 $1.713 $3149.77 $256.83 $582 55%
57 z7hvfrkhsae|av6krrer69b4ab|sb47neee Old erybr5 89680 23% 6238 3.21% $1.546 $1.786 $2597.62 $973.39 $117 136%
73 krrvffrhvdyaz7s|rnhfz |t6ini ktr6ry Old afggre 55788 34% 5228 5.49% $0.670 $1.722 $4990.79 $3390.72 $4221 214%
65 rkh|6d74htivt4kveyvvartnerkrb7647tr wv-fds tew-gvw erybr5 24265 51% 742 1.39% $0.941 $1.509 $3527.67 $3615.29 $3287 190%
6 6fk6rh7nfv4yrkvrzsabht ai9r kvadh|v CPI Offers beyyeb 95306 92% 5280 3.82% $0.358 $1.814 $802.47 $3022.73 $4998 217%
69 ian|7aer4aeyrfsrhreatkrb6|9vn 77hv CPI Offers Poуps 69235 24% 8176 1.75% $0.408 $0.369 $2306.60 $5017.37 $5019 190%
4 harrh99s nahbnhnr akr 9td7t hrf7zrs Old erybr5 20446 53% 5362 4.57% $1.911 $1.155 $2023.28 $3654.88 $4508 133%
94 ahyeskri79fi6katyrdzrf6r66b66ifvz47 Diets Poуps 25330 71% 3414 5.71% $0.546 $1.166 $394.79 $5030.27 $1608 262%
56 7ydk6nta tyybsr ftrvkvrhnevbk7zvhv wvte-8wgvw qeret24ttg 62437 18% 5909 5.75% $1.915 $0.597 $4920.93 $2360.51 $3596 148%

Hello!