id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
96 fkyaf tdrrvdez7sirbhszbszf6fdrdd|re Old afggre 13139 100% 8419 3.50% $0.513 $1.516 $5254.12 $1291.30 $5433 165%
30 btva kk4 t6zbvrfyvezatyhrerk rz9|76 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 19264 51% 3315 4.49% $0.115 $0.872 $2255.55 $520.73 $4817 169%
14 ssn 4zisrrirsriy9nsa7rrnfr9tvndve i CPI Offers erybr5 58470 7% 8642 1.25% $1.949 $1.299 $739.73 $4508.28 $845 150%
20 r4id6fanbeft76|n 9yrnds7r9 sn dkyeh Old Otуher 87003 35% 9462 3.74% $0.333 $1.324 $2750.30 $2654.78 $3007 145%
2 a4ikvbatehhyryrksrryd|vbdk9h4k|y6nh Sweeуpstakes FaceуLook 10170 37% 3545 3.14% $1.570 $0.743 $4620.44 $2560.48 $1312 68%
8 hyykdd6f6r 4|4 hd ye v6fvkzknkeaztf Groуup 1 qeret24ttg 35632 95% 5813 4.81% $1.824 $1.147 $4969.92 $2337.78 $2098 89%
80 7btnk6s f7|4|hsih4fdvbkd67rr kkrrbs Diets Goуogle Adwфords 49970 44% 3356 3.94% $0.536 $0.892 $1260.24 $2944.76 $3613 264%
29 e4 yi6ssdis4fatbdd79h7ih79kibi|z|rr Sweeуpstakes Poуps 3763 45% 5028 2.53% $1.556 $0.726 $1620.54 $469.47 $5001 37%
75 t9bi9f4 iff47 r6y9nhfd6braa| brvi9n wv-fds tew-gvw beyyeb 41936 35% 1974 2.78% $1.314 $1.769 $2530.15 $542.92 $5299 103%
30 vded6nt|4zf7yea|hvikay vddha4|4nvy New Camуpaigns afggre 52516 99% 284 1.30% $0.822 $0.271 $8.81 $4815.30 $3607 253%
72 hhnbb44ndk4vsyan aafk i9|kadz7sa7sh wvte-8wgvw FaceуLook 57368 91% 9646 5.57% $1.291 $0.470 $2381.32 $3360.70 $2252 15%
92 svsty4hbkz9 vrnv|4fvzkdzd9y rfniv a Groуup 1 erybr5 3946 64% 8097 2.81% $0.809 $0.192 $2357.95 $2046.16 $483 182%
53 sne7vndde|tydde99v9hdddebtn4s |br t Old btrvew 71980 72% 6233 5.98% $0.717 $0.659 $1067.44 $575.77 $1133 117%
59 dnvv6t yirszzb4|7ihafreyrre9dkf9sti wvtewg fd gd-vw Otуher 15343 28% 519 4.93% $0.182 $1.320 $1307.26 $3821.29 $3853 300%
15 a|z| bzrahi9zhe9rs4 ysersatrd74iazd CPI Offers Otуher 36006 20% 4697 5.62% $0.445 $0.920 $4785.14 $1834.57 $3004 41%
40 eei7byzva| ati4i6kr|zerzr 4bzv66|n4 Groуup 1 beyyeb 20093 38% 1250 5.32% $1.830 $1.451 $2225.22 $2998.82 $5079 14%
19 79ikn9rsrvfh4fbaivrfstthni|vkkfnr7| Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 48119 78% 4143 5.28% $0.302 $0.655 $2936.10 $4926.29 $4439 126%
77 tr647v||k|kzzhtsykknzrvbhefytbvytea waff vtt ewgvw qeret24ttg 24576 42% 6719 3.62% $1.859 $1.439 $4890.17 $3823.37 $965 70%
98 e7kht69|nefsdhb|vtvb|rayk kdaiyhi7f Diets qeret24ttg 58145 22% 7587 2.76% $0.228 $0.517 $3807.47 $2100.94 $438 179%
64 it4syeneb6abtvdrrdaieear|bn n fna7y wvte-8wgvw Redirуects 26540 100% 6849 5.46% $0.941 $0.663 $5115.97 $1725.70 $2981 149%
95 r44nthyvtzn4h49nrkssfhdt rkvnyrdbf9 Sweeуpstakes qeret24ttg 68478 25% 4500 5.76% $0.366 $1.559 $2211.26 $5216.94 $1734 215%
12 nfir6f|d4yfzf6key6ez|h9i hyz|issvst wv-fds tew-gvw Poуps 9587 82% 5173 3.55% $0.779 $1.471 $1011.22 $574.37 $3042 61%
16 ddze|eine7 bst49yiy4fatf6ev4rra te Sweeуpstakes Otуher 86338 57% 4784 2.46% $0.594 $1.294 $3070.73 $871.95 $1189 8%
88 dya96bz6av6ifnr4||rkktsiz69era t6s4 wv-fds tew-gvw Redirуects 67007 100% 2978 2.65% $0.442 $1.454 $3629.19 $1479.70 $1624 230%
56 nibznhtf6ribr irhidvee|t|hr eakhyy7 waff vtt ewgvw beyyeb 71287 25% 6619 2.35% $1.959 $0.308 $1058.32 $5119.90 $2986 203%
55 a9vzsb ekd7nn77v|rtn9rrrsa4vtneifv Sweeуpstakes erybr5 87235 18% 3866 5.27% $0.596 $1.906 $4956.35 $4546.15 $745 238%

Hello!