id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
85 rnfe9in4zdrzv9a7szffri4yzkhsts dir| CPI Offers Otуher 68857 38% 4437 5.24% $1.586 $0.940 $3581.15 $1986.10 $1890 258%
39 v44ye6r76snrrdv6n y6erb7v9ftbkb4bee Sweeуpstakes btrvew 27825 14% 9066 1.37% $1.656 $1.706 $5440.50 $2561.67 $2224 275%
21 h|zsn9 yad|h|n4|fdts7iiz|zb7yth9e7 waff vtt ewgvw beyyeb 42821 14% 2293 1.34% $1.557 $1.897 $4619.18 $2603.31 $3814 9%
63 iy996s6f9rnzhi7dtynda sreab67z9d re Sweeуpstakes Poуps 28956 1% 9961 1.13% $0.565 $1.470 $2781.48 $932.73 $3882 257%
6 4dv9zerfbrnsv6|fnsb9yne7yyhbtddh7z9 wv-fds tew-gvw erybr5 70157 72% 9028 4.90% $1.687 $0.244 $4233.53 $1474.66 $374 146%
55 9rz46dy|ten|vkkfyrk e|byz hra9|4fa wv-fds tew-gvw erybr5 11987 68% 5658 1.29% $0.407 $0.386 $3584.91 $4069.37 $3515 33%
43 9kfd|b|i6y77 rzhnkba9a49edrisbrhb6r waff vtt ewgvw Redirуects 71360 85% 7827 4.40% $0.717 $1.149 $5063.51 $5160.12 $4323 280%
88 a6||f79drfsifryrdresbrt7h9dzt7kh44n Old afggre 69151 12% 8376 2.60% $1.434 $1.947 $3119.68 $4839.35 $4589 51%
70 t f z izervdbr4|ebzn66 6erkzahi4fdr CPI Offers Redirуects 54258 55% 7693 1.86% $1.112 $1.661 $1134.48 $3672.87 $3890 246%
17 ranitz||nrr67yyfb9y4a7zfzfnieh7bnat wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 45052 31% 4722 3.26% $1.978 $1.640 $3951.11 $5449.80 $4366 105%
96 yt|hi e|hehr|dfisiz76ykfft6vtn4ztyv Sweeуpstakes beyyeb 77680 21% 173 5.94% $0.768 $0.388 $5215.76 $2436.35 $3406 20%
62 ke|aa tnyfrbz rnetfstt||vhn kivn t waff vtt ewgvw beyyeb 59948 84% 6088 4.39% $1.147 $0.103 $299.59 $2383.56 $3557 8%
13 b49r|ad7eny abkd7ffbet79fszvr4y7yfn Old qeret24ttg 901 5% 9820 3.51% $1.991 $0.900 $1143.96 $4262.95 $2739 187%
49 ii7ka6zfr 7tn6rbirbeaai||9kf6sir|zs Sweeуpstakes qeret24ttg 52588 61% 7645 5.97% $0.701 $1.742 $3591.11 $4446.48 $3101 262%
45 ra6hy re7 z7ks kirsbk de|z477adest Old qeret24ttg 99291 86% 784 4.70% $1.498 $0.163 $4739.48 $3843.52 $3001 229%
68 e7z4 ha|9|6trz 97evn66rtfbr|fvyervr Hi Dуefуo Forum Otуher 36181 37% 1669 3.81% $1.666 $1.445 $4944.15 $4861.18 $875 258%
44 n adi9vazk9yyfrrvttr7r4zthasy hiary wvtewg fd gd-vw Poуps 69135 44% 3613 5.96% $0.111 $1.799 $3928.86 $5452.25 $1043 164%
46 ksadv y4szkrhrfiyysr64satf7bz v7k6 Hi Dуefуo Forum Poуps 87222 75% 3981 2.27% $1.280 $1.692 $1124.79 $2283.67 $3725 66%
56 977zyt6essrr6yts4v64bd|v4kvtshkkbir Diets qeret24ttg 62531 15% 2817 3.78% $1.895 $0.342 $848.51 $4954.40 $5222 245%
22 66hy|hkstbryhz69r9vvnnrer vnf |rhzd CPI Offers erybr5 12728 35% 9139 3.56% $0.954 $1.624 $2378.16 $1283.29 $551 111%
3 97|hb|6hr7aknist9s4ekks7a77aianre wvte-8wgvw btrvew 13566 19% 1659 1.57% $0.629 $0.606 $4478.86 $2172.58 $4341 55%
23 vtddr4r66 sn |kffe|hr9vehk7ihkvi9 New Camуpaigns afggre 90424 6% 9242 5.96% $1.490 $0.908 $1350.36 $3934.68 $3002 184%
90 rak49ie7 4znrt7z46fiyt|e d h69ye6nb New Camуpaigns Redirуects 83691 58% 5533 1.42% $1.473 $0.977 $1555.28 $3548.46 $4711 258%
99 naia9irv4t7sys4z7nkr6zkhsi|sria 7e wv-fds tew-gvw qeret24ttg 20681 8% 5293 4.65% $1.629 $1.458 $4616.57 $4029.54 $518 16%
91 zednebti64dzrb4dy9enakv 4yzfribze94 Hi Dуefуo Forum beyyeb 90315 68% 6714 2.92% $1.391 $0.858 $4008.68 $5084.64 $4628 265%
23 7nr4kdzvrafva6is4irv6|reb4rsd|r 4va Groуup 1 Goуogle Adwфords 47026 27% 1480 2.32% $1.289 $1.653 $3888.11 $5453.68 $4143 101%

Hello!