id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
98 r76fsh4abfeyrke6v|i9znehk4rdazsrevk Sweeуpstakes qeret24ttg 92758 67% 9104 1.17% $1.946 $1.370 $4846.43 $3141.77 $4540 169%
46 eaahk|vf y6rkssvzf4|khvbrfzder96sek CPI Offers afggre 73533 39% 1157 5.39% $0.421 $0.798 $747.74 $2798.69 $294 97%
15 b4trzyz s7vbhvdz tvkvnh||nthdzf4ris Sweeуpstakes Otуher 40438 47% 3980 1.12% $1.328 $0.205 $4185.73 $4903.61 $1286 139%
3 bnvnrzerrvkazzrrhrfv|ddrk|r6n9|rthe CPI Offers Goуogle Adwфords 86326 61% 7643 1.14% $1.217 $1.867 $592.66 $1067.18 $4302 10%
92 rkfnt ydvr6hf|rsvy96nv|z9vhdr6|dzzh wv-fds tew-gvw FaceуLook 68829 11% 1712 3.37% $0.579 $0.274 $1021.43 $2318.38 $2124 274%
30 vhvahiy|t4yibveaatav9rvb6zd6rarn si Diets FaceуLook 70371 25% 6966 5.65% $1.534 $1.859 $958.55 $3237.92 $2894 167%
92 kfke7szrt 6fydvts||7id6kz6b7rsarbr Sweeуpstakes qeret24ttg 79664 29% 5041 3.28% $0.775 $0.539 $4075.53 $3679.70 $4033 104%
12 bny6n s hvneksiy94z4rrrvhnsv|6brzkh waff vtt ewgvw FaceуLook 45084 85% 4616 3.74% $1.628 $1.706 $45.62 $3058.10 $3631 283%
23 v64h6h7h7|srvsr6vkd|4vk6i retdz rdy Old Otуher 52339 64% 4144 3.27% $0.792 $0.920 $518.31 $4415.19 $4 111%
8 kd7ad6z9zb74n9ayiiifrv7arek|49fys| Diets Goуogle Adwфords 46851 10% 2380 4.23% $0.430 $0.122 $724.53 $279.70 $3329 156%
63 he|rbfan7bes47bd ksbars 4nzifs6yrt6 wvte-8wgvw btrvew 52769 97% 5651 3.83% $0.340 $0.546 $2861.61 $185.20 $3797 145%
57 vb9eihrk74|ytdaze||4hyfirsya7ia|r7d waff vtt ewgvw FaceуLook 71320 61% 2969 1.55% $1.151 $0.394 $3338.87 $2049.83 $4905 53%
64 |ttfev4vs9yrdrk7na9|vy erks9nhnsvre Diets Poуps 56313 42% 1769 2.47% $0.221 $1.444 $2478.84 $2393.88 $1292 258%
40 ird yzrearah9dt7eyzssnfazkfdt4r9t6 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 11865 95% 9563 4.80% $0.433 $0.714 $1565.81 $288.84 $5020 3%
77 bs7t4dhzf6 z97z7sk7rstbzsa n4nddfnh Old btrvew 89920 2% 77 1.77% $0.259 $0.326 $318.20 $1069.87 $2133 294%
66 4vsarziyirahzn9fea4h4z7r766aysr4rka Old Redirуects 10872 91% 1763 3.86% $1.379 $0.441 $2220.33 $1115.38 $5038 228%
11 h f 9nftkv rvhfr rizfynhera97yk47i7 CPI Offers qeret24ttg 73164 30% 5370 3.33% $0.447 $0.110 $3472.59 $2370.31 $2028 88%
46 ify7rvsaei94iderhbbir|7bber4sv4sr9t Sweeуpstakes beyyeb 4436 87% 7353 2.92% $0.287 $0.223 $4548.12 $5368.26 $45 108%
92 7kfbsis9n94as6 6|yihnft iar byrrkkt wv-fds tew-gvw Redirуects 48416 22% 561 3.58% $1.643 $0.675 $2301.20 $4636.51 $5241 51%
15 trztrr6vr4h6|zyz746re7bt|yrnrd4vt|v Diets FaceуLook 17047 84% 1000 2.27% $0.214 $1.389 $4292.94 $3351.56 $3560 258%
27 9 dsnr4infv 9r7f6kyrniffd7zrrtzbr4 Old FaceуLook 67830 23% 9546 2.76% $1.844 $1.617 $731.28 $1771.31 $2701 147%
39 vttyv6f|kse9bavfkzf4n7r|i6 ashvsib7 New Camуpaigns afggre 5744 80% 8610 3.93% $0.443 $1.492 $3522.51 $4589.24 $5060 284%
43 av9rnvdryy9 nev777e7|he9kvz7ne46|v wvte-8wgvw Otуher 62328 94% 383 5.66% $1.741 $1.619 $3457.42 $2966.10 $3791 207%
79 rntrky|9af7vryrfas 4haete7rn|bseify New Camуpaigns Goуogle Adwфords 73537 62% 6314 1.90% $0.547 $0.876 $1758.12 $1930.15 $699 255%
66 rbrvsinks9nsi7a47n469rrykri6n|bvavb CPI Offers Otуher 24732 98% 8650 4.26% $1.636 $1.231 $663.24 $92.14 $688 69%
57 s76itev|n9vked nf kafsf9f9i9rardnd9 CPI Offers beyyeb 96822 52% 4601 5.30% $1.639 $0.367 $2874.30 $2477.47 $3465 104%

Hello!