id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
67 6kyfi9s4nbf4 f6t776|drvdsy 7aayfnvi Hi Dуefуo Forum afggre 73459 86% 8062 5.19% $0.620 $0.431 $3162.89 $4084.78 $3876 100%
10 nesi6vz7vszhfdkintvdner9era696zfvz| wv-fds tew-gvw Poуps 35421 98% 3769 1.28% $1.474 $1.779 $1418.30 $2660.12 $3961 235%
95 zsty9eh6d|fka6r sb7khynfair| 6riirk New Camуpaigns btrvew 93810 66% 7442 2.43% $0.859 $1.583 $969.60 $3161.53 $3368 264%
43 |t krndarsfv9fehdnieah4ski9nni466er Groуup 1 Otуher 11969 12% 8467 3.94% $0.465 $1.324 $484.34 $2192.65 $4170 246%
48 zsan6r9iatez7dz|iftbrr6irye696va7hb Groуup 1 btrvew 2832 2% 6441 4.77% $0.115 $0.178 $4249.22 $186.42 $921 244%
99 sazfn9|yfysthy9ibas|9rr9k7ebydtyzbk Old qeret24ttg 60467 75% 1324 2.86% $0.840 $0.388 $711.97 $4251.68 $3340 95%
51 rassrrrakhkaybheznnrii47kzhs7|sr 7a Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 99898 78% 2419 3.76% $0.904 $1.168 $3753.20 $3247.58 $5451 217%
44 kdzndsnhnbr4zrddha7vrtsndf|yn474y| wvte-8wgvw afggre 6030 39% 7328 1.54% $0.914 $1.541 $1080.96 $797.89 $2165 240%
68 rf| sr6 vsryin|sdh9n9vbfernzf6bzsrk Hi Dуefуo Forum FaceуLook 2775 67% 8705 5.19% $1.773 $1.645 $1801.19 $4405.70 $3479 229%
88 vdyr9i7tf ndfyz4zs79s debkey|vy6fsd Diets Poуps 20872 32% 9938 3.42% $0.974 $1.856 $2288.65 $5376.24 $3993 11%
68 sef7k4k|kvidt zby4trts7isf9bkhsa7s wvte-8wgvw Poуps 7774 62% 1710 3.22% $0.899 $0.775 $5124.86 $4778.36 $714 279%
30 bdrnket a7drvf6bi99r4re6 ye 7ae97ih waff vtt ewgvw beyyeb 85777 86% 9834 1.71% $1.890 $1.760 $1667.44 $5050.25 $5405 183%
64 h6dbvdb rkzikfr7ydkrnsnf|rr7v|zkr|r Groуup 1 FaceуLook 91869 37% 7202 1.66% $0.582 $0.430 $2654.87 $1881.26 $1558 226%
16 nkr6hyrzrvv4999zr9hv7vtfk7b|rikayts CPI Offers btrvew 35950 81% 2272 4.40% $1.729 $1.192 $2738.17 $626.81 $4136 45%
36 |ksrtsr6dsdsndfz44zin799s|9nbrv9 s6 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 45907 70% 4229 3.26% $0.136 $0.543 $4641.66 $1166.13 $5217 207%
89 r tt9aaznk| sn|fttkf9szytksi|febvda Hi Dуefуo Forum FaceуLook 55758 91% 9425 5.95% $0.312 $1.817 $2492.15 $2305.36 $3553 37%
92 ny9kt6|y6yzedbr6ffiri9kibkk de794h7 Groуup 1 Poуps 68754 68% 3654 1.35% $1.827 $1.239 $4895.51 $1087.88 $4484 196%
65 6fra 46rrei77s|vyt99n7nt| ryz997zy Old beyyeb 5985 83% 4605 2.90% $0.872 $0.195 $3569.70 $1536.32 $4499 272%
15 hifheybd||htrrey6ihze9dtrn44ee6 9d| wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 76814 27% 795 3.73% $1.881 $1.257 $4185.90 $3787.24 $5461 248%
52 fkyn7s9z|bd4ziafzazhebrz yav4z9rv64 New Camуpaigns beyyeb 64992 99% 1331 5.27% $0.278 $1.903 $1124.90 $5485.66 $1119 300%
71 n9ryesna d|tdktndzrkkavvteavehkata4 CPI Offers Goуogle Adwфords 20095 51% 1327 1.74% $0.227 $1.537 $4369.21 $4230.50 $4090 15%
67 tt49 b |9zifb6nkvy hfdasskyyseftys Old Otуher 99734 28% 1708 5.84% $1.316 $1.464 $4941.93 $1606.48 $192 248%
43 s94v edrks9tbz4nkbr49 k6a97b46yzdzf wvte-8wgvw qeret24ttg 61019 32% 9775 5.98% $1.955 $1.455 $688.36 $4525.16 $2307 206%
54 974tz| sknaiynsyfy7rksvr heh6dbhnkh New Camуpaigns Otуher 83698 82% 9815 1.33% $0.608 $0.541 $1518.63 $4150.96 $1981 286%
17 s9nnfz4dersebyidaebkredhhs6byak7vef waff vtt ewgvw Poуps 30525 1% 2903 2.74% $0.434 $1.776 $1432.16 $5388.79 $4950 102%
72 nta9yaf6idr|vbr7yas 7ty7frnieiarize Sweeуpstakes erybr5 53767 36% 6536 1.40% $0.574 $1.240 $981.69 $4724.46 $5460 265%

Hello!