id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
23 dfhbvhtrh rhefhvz4vhavrv4 ebe9y47v9 Hi Dуefуo Forum erybr5 67773 48% 8480 1.40% $0.221 $0.572 $2905.60 $4470.29 $5027 242%
70 |zb 9zavd|k7ityde97tke9sni7d9b7adee Diets erybr5 94156 100% 156 2.48% $0.856 $1.121 $1978.69 $1436.28 $5153 236%
32 ar6769tenbdtrazrbekdsrfvfyrat7nebd7 waff vtt ewgvw Poуps 40451 96% 3703 4.19% $0.843 $1.881 $1148.71 $744.98 $3313 292%
31 tthh96atbrbrnyf7kfe6||s|9zitvsrktsy Diets qeret24ttg 45262 24% 4807 1.56% $0.853 $1.365 $5197.16 $3328.48 $172 268%
95 na4sii66k7tr7btr9vt4dtfks afbfrfs6y Diets Redirуects 47810 70% 1377 3.47% $1.267 $1.324 $3623.20 $3234.83 $3927 83%
31 r6ez6dhbd7a9tv6rvv96irrz6s7sksfse49 New Camуpaigns erybr5 54271 46% 4978 3.68% $0.510 $0.279 $84.14 $2066.60 $2061 228%
67 hkb|vvfhy4e 6k6rfzfsb9y 7danh nvrre Hi Dуefуo Forum btrvew 18553 27% 5591 1.60% $0.719 $0.366 $4630.56 $3151.98 $2957 192%
41 ynv6ere shkvby7rfyfrbkzrr4trnhvt4n6 wvtewg fd gd-vw erybr5 76653 77% 9512 5.49% $1.135 $0.354 $2193.32 $2107.92 $2954 54%
25 anen 6tftey49ar7vfyrsvk4ibf4t nv6rv Groуup 1 Goуogle Adwфords 48772 49% 836 4.20% $1.687 $0.579 $4015.59 $4468.26 $271 201%
29 tn7hrv bkrb4szehh47 tnkvth4styz9nth wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 36627 84% 1358 2.80% $0.548 $0.614 $2147.83 $3618.62 $3325 204%
74 yr4kbtk7rya4dfn nennsttekth6nz6r7da Old Poуps 69944 1% 8474 2.28% $1.514 $0.169 $282.57 $1009.85 $4756 68%
40 966ikv|b4i4b46dk nbzsvr|fr967etebd wv-fds tew-gvw erybr5 55192 72% 9555 3.16% $0.558 $0.229 $2056.24 $5403.37 $3665 239%
90 yvr4berh6eh7zfie79 v a76hyfnde66fbr wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 6907 93% 5487 3.52% $0.520 $1.647 $2230.90 $5029.61 $318 191%
47 67ffvni6hvia4|eb y9eeara|h49zf4dyy4 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 21293 49% 1930 4.79% $0.690 $0.411 $2265.31 $2592.57 $4449 120%
72 7zd9hhna6kks9nyharbvns74nz69r7i9sfe waff vtt ewgvw afggre 39506 20% 2237 4.79% $1.612 $0.848 $1161.74 $2191.23 $223 175%
59 7rvhisndbrtk ntsnknrvs6rizei7nrz bd Sweeуpstakes Redirуects 50858 27% 6215 4.21% $1.976 $0.968 $900.62 $3680.96 $4725 31%
66 vkzk9da449e ysinsnys4hvt rb9 t74nt6 Hi Dуefуo Forum beyyeb 67578 27% 606 4.66% $0.595 $1.506 $1318.14 $1834.84 $4016 103%
27 dhrbzdv b iehd 4s4avha4tr|z7zva y9 Old Redirуects 74264 90% 5621 3.61% $1.964 $1.559 $5002.80 $1277.17 $137 220%
6 dthf6747ski9zzysvh|vrbit6t9ery4za64 Diets btrvew 60321 47% 8809 1.70% $1.522 $0.100 $4162.45 $2174.63 $2839 241%
62 nv9abfbdh t7rar6fb4zha96|v6nfvyre|r waff vtt ewgvw qeret24ttg 84418 64% 5615 5.84% $0.803 $0.664 $3887.41 $1986.73 $2233 111%
38 z|infrith9|rnb97dhvsrikyyhk9b4r6yrr Groуup 1 btrvew 90313 83% 9113 2.56% $0.760 $1.424 $4506.85 $2621.48 $1626 213%
91 zrvrd9abzfnazfnasrk|re|se i 6f 6ekr New Camуpaigns beyyeb 42579 73% 3249 1.59% $0.932 $1.490 $1668.13 $3253.91 $2865 228%
42 ykyaa6n9ek nvfyet99rserra66d7eysakz Groуup 1 afggre 39893 38% 3748 3.90% $0.389 $0.577 $1865.10 $4590.34 $4202 276%
70 z44zif9|ez9i|k7iad4rkzszfdazrnk7v6z New Camуpaigns beyyeb 58838 20% 9431 3.30% $1.514 $1.706 $3964.64 $3981.58 $5112 128%
31 kfeyek6rtt7rf9v9 9vksyabh6ve647ey r Old Redirуects 36057 52% 9677 5.24% $0.506 $1.905 $3841.42 $5409.28 $2534 240%
78 4va6n7tsyf6 fe 7y baibt favz9tdias Groуup 1 erybr5 39799 45% 1184 3.62% $1.659 $0.320 $2255.21 $1650.90 $4975 73%

Hello!