id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
62 4y||kf6z|arafa4bb|y6bsekyara6etbfvd wv-fds tew-gvw erybr5 88646 74% 496 3.51% $0.929 $1.918 $1789.36 $1130.64 $2492 54%
19 vi6rrif4av 6z9|4tr|i9r4z9vkakr tnr4 wvte-8wgvw beyyeb 40627 84% 3844 4.59% $1.469 $0.814 $3934.31 $3927.69 $3182 295%
72 77|f9r4azkhe9trhyaieinarhnzzh7h6zhi wvte-8wgvw erybr5 93754 60% 3485 3.65% $0.982 $1.171 $1422.48 $1534.75 $2801 94%
81 |9f7 9ed9vz h4tyntva69de7dny6zfza6t Old Redirуects 4182 34% 8433 5.69% $0.516 $1.435 $3754.82 $4408.89 $3789 149%
17 errvnkfsrrbdyadt|6tr7fvirffvt7asrzi Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 60957 90% 4954 4.78% $1.419 $1.743 $3825.50 $3504.42 $5000 9%
96 9rev6iaybr7y irf9z6k7h|sdk7in sr97 New Camуpaigns erybr5 67484 28% 7587 1.84% $0.287 $1.269 $933.89 $3470.37 $2492 20%
13 r|vhkvh7zis trktbrn4b9fartrnn|nsr6e Hi Dуefуo Forum beyyeb 68961 99% 8737 3.29% $0.501 $1.610 $4401.50 $3424.43 $3047 200%
80 nrr |vryif|ev6rfhdvyi9dfb7dasbyatsn wvte-8wgvw FaceуLook 21181 22% 613 2.66% $0.320 $1.936 $195.91 $2221.67 $5078 276%
50 6vazyyvn44zadi|isitki|zdyfkkhasb|na CPI Offers Otуher 38196 100% 8377 3.39% $1.291 $0.738 $1810.91 $4035.40 $570 157%
57 die7rhzr|r4y9bk|ft7sf r ryfvs9fvfa4 Old erybr5 97986 84% 5875 5.92% $0.940 $1.567 $20.51 $1779.87 $3732 47%
9 6ftz9vaebiirzrs9zhry6eyr|6rninay7 9 Sweeуpstakes Otуher 42369 63% 3022 3.88% $1.630 $0.393 $1216.74 $3204.37 $3904 225%
18 i6ry6ansvf6hd99kk6|9iyd7erd6drr 9ta wvte-8wgvw FaceуLook 42522 20% 652 3.14% $0.105 $1.452 $5383.77 $2634.28 $5178 50%
9 kftrt|tnfn47t7bvrdenani4rti76ibikb CPI Offers qeret24ttg 23772 95% 5215 4.67% $1.296 $0.941 $3605.33 $5132.59 $5141 0%
9 9fkd44 |7bfee|||bvdd746i9nrzsn7edd wvte-8wgvw qeret24ttg 24635 62% 7597 4.89% $1.817 $1.358 $1804.87 $3635.97 $2232 275%
95 yk|7e|sy94tv4nrhz6hvz kvhhznsfsh||d waff vtt ewgvw Poуps 35676 61% 4385 2.51% $0.632 $0.228 $2072.35 $2108.39 $4323 14%
6 kbint6|vdde4n7nrrn7fneanybztv|eryt| Sweeуpstakes Otуher 53663 43% 2121 4.65% $1.468 $0.855 $766.97 $3029.29 $1647 156%
70 7zkrhske 7iry kneydtrk74 sz69rrishh CPI Offers afggre 97147 89% 9199 4.76% $0.479 $0.376 $1587.84 $1389.81 $4411 78%
6 fe|zakr r 9yiszritssvys9rrrsfh7hbnk Old afggre 64262 69% 6030 2.48% $0.440 $0.489 $58.18 $422.36 $501 67%
20 kse9rherr9|bb|e 4ssv7r64 f6z kbbhnk CPI Offers Redirуects 7154 37% 1519 1.51% $0.423 $0.957 $336.39 $5111.20 $4456 149%
23 e 6fv6n4f7a |avefh|7a7|nei6raifs tk Hi Dуefуo Forum Poуps 41046 2% 8174 3.52% $0.469 $0.923 $4936.53 $5353.14 $2320 176%
41 yvzvfrnf|iryv|ynie4y97fr iy4r94|vey wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 84586 99% 256 4.44% $1.259 $1.868 $792.38 $3523.65 $255 11%
93 n7hishverftthnytdy r bdreetzt6ih7ab Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 92920 96% 3998 1.94% $0.991 $1.436 $2109.46 $4530.97 $3663 118%
38 7vrr|hkhr9r6ehvhreznv9|b arfrf|9e9e Hi Dуefуo Forum erybr5 72550 54% 5267 4.89% $1.176 $1.798 $4802.53 $3329.38 $4890 125%
100 tr9dnk9brvvrh667rrb9nvzhede6sdisbrs New Camуpaigns Otуher 10996 70% 8695 5.27% $0.323 $0.459 $618.65 $2521.49 $2568 294%
53 sbt9tz4 9rzdn|kbtth zvsrizttrivkdhn wv-fds tew-gvw Otуher 67025 34% 8626 4.54% $1.119 $1.526 $844.57 $1881.67 $691 52%
19 rrvz769k7rnkrtdezvabaas9fhaf|fbybf9 Diets beyyeb 67033 73% 4990 5.94% $0.415 $1.204 $2986.84 $4218.61 $4730 49%

Hello!