id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
70 hyi fr|ib7di4t 6evzfetezk zf6yha|kb New Camуpaigns Poуps 73181 56% 5285 1.78% $1.139 $0.590 $2635.74 $2475.94 $2999 181%
22 kh9bd496r9ihvzk 7brafdbn7s|v rev z CPI Offers erybr5 93068 79% 9692 4.70% $1.724 $1.993 $2314.28 $1311.75 $5050 139%
86 6hzre|hnbn6|yye|6nt7|ntbt|ranazzsz7 Old beyyeb 42448 79% 694 3.77% $0.770 $0.984 $3717.28 $3350.57 $451 10%
43 nt 7rfdst4tv4nfrs4hie vnr4rfkvdi|er wv-fds tew-gvw qeret24ttg 72631 53% 8228 4.55% $0.653 $1.540 $1440.83 $2507.85 $2714 4%
85 yr|6hrenvfb 9|izesve nyk64nks vz7ab wvtewg fd gd-vw Poуps 22433 68% 5438 3.63% $1.409 $0.241 $1064.67 $2799.90 $3280 74%
40 kry|6e9et6i6zfyrfzkt9kdt4|zyb746ekn wvte-8wgvw Otуher 64906 73% 8064 2.47% $1.711 $1.440 $4493.16 $5393.51 $3985 41%
74 6fyz6|4snf rzvn|thteiiy vh6es4dsy7 waff vtt ewgvw erybr5 32780 82% 6701 2.48% $0.955 $1.236 $1052.90 $4197.85 $1780 79%
51 zvz6sfhy6e9i nv|9|6rhzrt4hbbazsiaa wvtewg fd gd-vw Redirуects 73468 64% 6306 5.82% $0.347 $1.635 $5087.43 $1500.76 $2000 171%
17 7dvhikrr nedfnker6aa|kk|fb9|bzr b e wv-fds tew-gvw Otуher 42595 97% 2631 2.82% $0.960 $1.674 $5304.59 $4579.53 $1413 254%
54 hreztrtftbr kr|hfs7ttf9siz f4abfdrr waff vtt ewgvw Poуps 47713 83% 8554 3.16% $0.472 $0.548 $2069.61 $3580.50 $1090 54%
95 yy4derdy9r9n|i| az|zedfkiv fzrz rdk Hi Dуefуo Forum Poуps 89013 15% 2754 1.74% $0.313 $0.572 $4444.53 $4661.44 $1192 13%
35 tnkhsn99fbhzat tdkhh4bv|ahdfakrdnhe wvtewg fd gd-vw Otуher 74005 11% 8240 5.60% $0.293 $0.440 $3531.91 $1271.48 $1870 145%
10 ferntkrdz6att|6b6 ybbhz449hknyinrr Sweeуpstakes afggre 78743 18% 2017 3.33% $0.897 $0.201 $1375.49 $4215.67 $3788 210%
86 kd|advskvrtf7ndifk46ybervh97zn|7v4b Diets btrvew 3934 60% 6186 5.22% $1.164 $1.386 $3782.44 $322.19 $3602 274%
98 adrhr||anzrrd7|nrreef4a9dtyy4nart7f Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 13822 21% 8369 2.90% $1.682 $1.325 $2185.93 $2818.27 $2161 116%
70 r6ibe|rera z7d|6ybnzsrih rttak7z9vi Old erybr5 61036 60% 2754 5.15% $1.644 $0.936 $2420.69 $1414.69 $2610 228%
33 fhfs|kr|kirhd7|6 rint6vnv6fb9t6ynbb wv-fds tew-gvw Poуps 28530 41% 6401 5.50% $0.820 $0.549 $4205.93 $3066.88 $4241 153%
77 a4s6vyv9vnd|6k|d| afrr4f6nnhe4sr4d waff vtt ewgvw beyyeb 30606 34% 3821 1.84% $0.517 $1.778 $3768.88 $508.19 $2289 222%
40 avyy466d7s46d4kzy|ehiy6 hn6kddkd4hd Sweeуpstakes Poуps 84388 1% 2706 4.63% $1.899 $1.657 $4905.89 $5300.37 $671 46%
41 n 6drsv9ss ah7yndybrfybvvn retkrth4 Old afggre 82600 54% 7342 2.13% $1.824 $0.644 $3619.51 $267.20 $533 70%
89 6vr|esvv 4dt9vn|bkr7a ykyfr77bzazs wv-fds tew-gvw qeret24ttg 21791 16% 1139 1.99% $1.992 $1.482 $3652.55 $217.22 $1897 281%
10 nz rerrn6|d6siy|v enb9shy|kdty946si Old qeret24ttg 18574 86% 3500 4.97% $1.679 $1.455 $3698.61 $4967.96 $3523 148%
57 vk7r9fa7nntzhzv4zrybre|k6rynbazzn67 CPI Offers afggre 28664 41% 8936 4.11% $1.122 $1.355 $3616.79 $3111.52 $4583 149%
25 fr9h6dree4r7sdzhbs4 96 7nefsrezshed wvte-8wgvw beyyeb 86476 13% 7293 3.11% $1.503 $1.362 $4748.12 $3888.69 $12 207%
75 ty4hh9yb7yie ysnd4vk rbvznf47rtkhk7 Diets Poуps 1754 92% 126 3.34% $0.402 $0.390 $3311.58 $2979.61 $437 220%
94 774h4b|s|6k4ystta 79n7bdr9e6rsnrfrn CPI Offers Redirуects 29967 45% 6750 4.17% $1.227 $0.460 $5258.69 $3093.20 $2963 300%

Hello!