id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
38 rv96|n7kb6sey|h9ai44ra7e 9syar9t6d7 waff vtt ewgvw Otуher 20316 18% 2979 4.63% $1.177 $1.566 $3386.30 $4498.39 $3001 65%
11 nhi|4fhznty| arbtzt 6ksh9fv6n7frry wvte-8wgvw qeret24ttg 29476 43% 9841 2.56% $0.458 $1.983 $2456.24 $2787.31 $2672 162%
42 arkien6nkyfneyhsykvfyr9dz7hn|sv f96 wv-fds tew-gvw FaceуLook 47269 51% 8495 4.74% $1.210 $0.650 $808.30 $2974.65 $3404 187%
25 dzdv rybf|zn7 9ev|te67f67tfvzt df|9 CPI Offers Poуps 48102 44% 3571 2.85% $0.306 $0.990 $4981.62 $1742.27 $2586 248%
14 79dnvkrvkivsk6ikynbyfetae99zee9kbft Groуup 1 Goуogle Adwфords 99455 92% 2771 2.17% $1.187 $0.792 $682.85 $4191.29 $2056 216%
63 tnvrtib dizbvdv|vasvkt6tsvnsbaf|6rt wvte-8wgvw qeret24ttg 86776 97% 651 1.87% $0.395 $0.877 $2729.42 $2976.67 $840 69%
66 ny6bzse|iabab 69t77srra9v6knfats re waff vtt ewgvw Poуps 9989 98% 1078 1.48% $1.379 $1.290 $2114.49 $3577.71 $1923 85%
12 rnsez9h4rkfvv7 nevifee 6rr dynhf6y| Diets FaceуLook 43074 69% 6195 2.82% $1.985 $1.301 $3929.36 $5470.39 $393 203%
36 eef9ehdzyhr7kyezn4vztyfbk edrfzf6f| waff vtt ewgvw FaceуLook 16537 35% 7193 5.63% $0.470 $1.117 $551.39 $4118.83 $3100 257%
13 s97etnrt atatkrbnvkzdeea|edezrr vne wvte-8wgvw btrvew 88047 72% 6604 1.11% $1.793 $0.201 $519.52 $3177.73 $2388 192%
89 |hr67eesffkn6vbytk9thdr6efh7|ai44is wv-fds tew-gvw afggre 46500 48% 9714 4.33% $0.592 $0.642 $1576.58 $476.81 $2764 21%
4 ane4hne6nrkynidhsan4|ihsteb|evtdzt6 CPI Offers Otуher 87478 61% 8123 2.87% $0.235 $0.263 $1027.61 $929.28 $2038 159%
92 veef|e4ha|6zernkrr7|79s6n7dkr6khert wvtewg fd gd-vw afggre 91710 74% 6898 4.59% $0.911 $1.883 $310.33 $1486.64 $5402 230%
5 b eb7dshffvfabztk64i6dktanvyfkf|f6v Old erybr5 21894 74% 8974 1.96% $0.476 $1.476 $3858.57 $2668.46 $1556 52%
31 996fd|ksy|t496t7nke t|i4tra4entitet CPI Offers beyyeb 71012 62% 3392 4.48% $1.718 $0.688 $5448.63 $1973.21 $2591 134%
2 zbirdzz6hatze4rn74zze|k79 9sfdrn|ta Groуup 1 btrvew 1249 67% 2658 4.95% $1.105 $1.721 $1134.36 $2824.15 $4530 18%
38 rteaz nkbbeb9 44raihidrtytbzn4frbv6 Old Poуps 23127 82% 3388 3.32% $1.923 $0.839 $3098.68 $4186.37 $1986 213%
69 9k||stn nrbieefszik6r7er|hf7zezkfyt Sweeуpstakes Redirуects 61312 73% 5205 5.10% $1.567 $0.213 $3075.16 $2074.71 $3122 167%
1 ydnrvsfdfriav6|zrr9drhyz9r7nhiy9k|6 Sweeуpstakes beyyeb 77098 12% 4376 1.41% $0.787 $1.925 $4544.16 $1474.73 $318 221%
14 hb47tdrd9bdknrevrbten6et7|446 nz797 Hi Dуefуo Forum Otуher 80132 41% 928 2.79% $1.772 $1.734 $624.76 $2240.53 $3261 123%
77 srik9fisfrnen66v7stan44vy7|s 6shisb Diets Poуps 39979 81% 6208 2.97% $1.711 $1.943 $2746.28 $1746.54 $242 179%
41 t6k zn||vvht69fa|byeyt|ky94 fyr9n4b Old FaceуLook 5125 68% 4884 5.81% $1.617 $0.525 $3277.97 $2911.27 $2008 11%
45 zfkfbyfvarvhykeidkanhfbkesn7dzrdhnf wvte-8wgvw qeret24ttg 23024 4% 9371 5.73% $0.263 $0.616 $3459.88 $1621.31 $661 152%
47 6hky9a6 69tday7vetr97649 iyyd9y9by Old Otуher 59925 37% 4001 2.25% $1.248 $1.402 $1168.18 $141.21 $2867 92%
24 47i4hrrrzt|d|r7vr4r6t4dzkdii7rr6r4v waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 26908 1% 4294 2.77% $0.631 $0.648 $4790.48 $3876.94 $817 141%
25 a|strirsvsiafyiiyzh94ekkrii9|e9zede Groуup 1 erybr5 6525 41% 320 4.84% $0.987 $1.529 $1116.56 $2166.69 $808 112%

Hello!