id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
23 9f7ddkkzhkvfhfskbtrsbya4kkv6|y4dvf Diets Redirуects 97338 22% 7368 1.16% $1.534 $0.824 $903.57 $1108.75 $4083 220%
37 af7itvhhk7 |hka4bbteb9fh4n4ft yyza7 New Camуpaigns afggre 89139 60% 7615 2.48% $1.704 $0.154 $4275.90 $3332.14 $3514 117%
99 ahy6y7iy4az a4z9i9ir6rznb9z6ztd9vn9 wvte-8wgvw afggre 62262 13% 169 3.88% $0.981 $0.358 $4.16 $2015.52 $4608 162%
43 7999sa|dr7yrreyfe|hrbznnti4i9dd6764 wvtewg fd gd-vw beyyeb 5792 78% 9012 3.20% $1.200 $1.621 $1454.47 $2840.48 $1364 236%
21 kk9azrr6d|tv|ervvayay d7dzz4vfn|r4k Sweeуpstakes Otуher 33615 66% 5077 3.42% $0.720 $0.445 $1243.78 $315.19 $3569 224%
97 yshz 4brr76vyd6f|k4ybynffrr6hrrh|eb New Camуpaigns erybr5 80476 80% 2089 3.46% $0.356 $0.192 $1641.61 $534.23 $1437 82%
55 9kae6bads6v7hkniaiyhh6v7z 7k6irs 4v New Camуpaigns Poуps 25299 36% 6625 4.61% $0.936 $0.270 $3576.85 $2297.36 $3462 188%
62 vvzbn|7sy4razavns9vkrz vsr kkevn4ss Old FaceуLook 99542 97% 9895 4.16% $0.835 $0.672 $355.89 $2373.10 $2694 145%
10 ed rir6dhii9rsd9rars|niaeznf|s97e7e wv-fds tew-gvw afggre 51244 11% 2537 5.18% $1.533 $1.981 $3856.40 $3564.22 $4259 254%
26 s|4ssi7h|i|99dv94rh|77yt7bfe|i7erer waff vtt ewgvw Redirуects 39436 3% 3636 1.61% $1.708 $1.351 $384.75 $3574.62 $3543 173%
90 k47 b6ra6hk7eirvvzz6yia7fyb6f bafs6 New Camуpaigns Otуher 55020 74% 4270 4.86% $0.608 $0.758 $3687.97 $2480.16 $3969 108%
24 4|vis9ir4bdyrv s7h|b49vyknis|sa|yna Diets Redirуects 56712 68% 4249 2.34% $1.634 $0.767 $5327.45 $1355.79 $1302 193%
95 76yar|ksri|666bn96ysv|rahttzrtetzb Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 16541 62% 8513 1.11% $0.461 $0.392 $763.50 $1186.48 $269 165%
18 ahr747b76rbf6d et4t9i zk|rkfnr9aa n wvte-8wgvw Redirуects 9818 98% 1659 5.76% $1.861 $1.542 $4520.84 $5398.24 $3266 217%
19 9f7ie4han6nyrn7aeiihbt4s 67ryb9rb9| wv-fds tew-gvw afggre 61839 71% 9632 1.79% $1.778 $1.461 $5005.86 $3542.19 $4151 236%
22 zkend y erb7ee|tka a 46nbrazihar7iv Hi Dуefуo Forum FaceуLook 99829 39% 7868 2.91% $0.424 $1.547 $2224.23 $5192.35 $3134 239%
16 bdfzrhsr6ea4hhahkre|k6ri66an96zi es wv-fds tew-gvw afggre 95579 67% 3913 3.81% $0.239 $1.952 $2108.36 $2600.28 $4478 267%
8 7vzn||s96kyakve9bfae4bzbhys||7 ryd| waff vtt ewgvw Redirуects 3403 41% 5724 3.84% $1.493 $0.420 $4017.13 $1094.70 $5327 127%
13 z4ebye7sa4nnn4vbrh9zf7ay7shrfhrz|zf waff vtt ewgvw qeret24ttg 26080 63% 1492 1.15% $1.507 $0.327 $4801.77 $3479.90 $3942 257%
29 4nsykf4ektnn rnf4erdhhr ynfiktrzkni wvte-8wgvw FaceуLook 47939 8% 3602 4.37% $1.106 $1.747 $2923.66 $3329.59 $222 96%
97 ri6fkst9rbzzvas7f dne|f|vfkir6 bsfz wv-fds tew-gvw btrvew 50078 63% 3192 1.51% $1.445 $0.749 $961.21 $5210.79 $731 124%
31 v|zbf9yhszakzhbyekebtk|ye7h69|ztie4 Sweeуpstakes btrvew 25302 50% 8517 3.12% $0.125 $1.834 $3263.25 $5084.34 $2696 274%
78 b7yyrkefe7ihkfrdehtnhyynzrhhfri477s CPI Offers beyyeb 6432 44% 6786 1.78% $1.210 $0.995 $2419.63 $2527.85 $1499 161%
36 d99rn ehh rv4srnnsntf7tr|99vhdb4d7k Sweeуpstakes beyyeb 68735 32% 5722 1.59% $1.151 $0.410 $2909.48 $2989.50 $5153 296%
62 t6vtbey94eh97z7r4zszek7y4 ry|bfbynr wvte-8wgvw afggre 76746 70% 3579 1.19% $1.853 $1.960 $5346.61 $5436.70 $4482 74%
83 9seriae47e rn||d9 rs6v7|hn|7zt|kza Sweeуpstakes qeret24ttg 76326 50% 5110 3.82% $1.523 $1.400 $2597.92 $4852.62 $2850 34%

Hello!