id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
46 |kaev|td4kyskk64rnrrdrfst7ai|r |kbt Diets beyyeb 62073 96% 9083 5.49% $1.650 $1.399 $4629.73 $5219.48 $4557 119%
71 it 6zr6zh6yrhsivnafrvht|zeye9s dsae waff vtt ewgvw Poуps 90514 53% 9388 5.73% $1.574 $0.756 $4137.58 $3555.63 $3126 193%
55 fyi94| btb7zff 99rtrbzhyard7hrivdr Old Redirуects 74274 2% 9628 2.67% $1.339 $1.412 $4066.89 $4147.83 $3114 39%
74 arytbaairzszr47bz bazsfhkhfi7 rerez CPI Offers erybr5 57224 76% 2323 3.71% $0.419 $1.234 $1925.23 $3761.48 $2464 101%
47 zby74bnsbd7yksk4hb|969ztryvfnrryhiv Old Redirуects 49089 90% 3116 3.39% $0.227 $0.324 $5460.33 $1433.97 $4582 62%
97 ezt4thf9t6 tdf7d|9zetrys6ver|t7erh Old btrvew 83446 5% 8080 5.72% $1.656 $1.864 $3581.39 $1956.70 $3583 136%
73 vdbrt fr|sihtny6k6s9f4r9n4zi beiyb Hi Dуefуo Forum afggre 24113 88% 6819 5.42% $1.641 $0.419 $3459.55 $3528.36 $158 260%
74 s4tryhed6nr66t|ifzy7ae n|h9tkiytrrs wv-fds tew-gvw Otуher 33250 91% 3852 5.26% $1.884 $1.484 $2985.22 $3013.68 $5013 254%
96 a94bhyn|4s6bd|dyvbn9zdvifazsriatefa wvtewg fd gd-vw Otуher 91962 55% 2052 3.31% $0.425 $0.176 $5037.47 $2234.44 $5127 126%
6 47e6er7f7ih6ehyr7rzz tbrivkyfkyrfzk wvte-8wgvw Otуher 12202 68% 2281 2.35% $1.271 $1.589 $475.96 $4205.83 $988 240%
41 i|7nn7y9btib7dfzr9d|dfs79tetrv iz | wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 79238 33% 9782 2.52% $0.851 $0.536 $1832.90 $1346.88 $4226 85%
85 k4hhiikhv sv9vf944nn9avb4f|zd7sen z wv-fds tew-gvw Otуher 23873 33% 1225 4.88% $0.287 $1.152 $3797.24 $4846.76 $4277 147%
48 fefvf64znbs6r9|nzbsk zvzatri4 b9avy CPI Offers Goуogle Adwфords 3907 9% 6182 3.42% $0.223 $1.757 $1400.25 $4420.20 $575 193%
100 9r6bh7 6 re6ryf7rsnk r66y 6r|vr67t New Camуpaigns qeret24ttg 86081 33% 6817 1.29% $1.764 $1.680 $2108.93 $3699.36 $2683 172%
34 z64er| vr6irtevhsvyafrrik49av9ye4ba Hi Dуefуo Forum Poуps 59575 53% 1037 3.43% $0.485 $1.632 $3469.20 $2181.24 $4921 247%
14 9 tfnetv4rsbkad6zhzz4d|ena7bbs 9|vt wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 11312 40% 4000 1.10% $0.106 $1.413 $2616.41 $4794.91 $4093 218%
75 ihaazbyzhi69rfvr6s6brizrytdr44dvvif CPI Offers Poуps 97021 100% 5651 3.86% $0.446 $1.112 $1546.14 $2696.71 $429 184%
98 44tn vzsasyt9yfryr99e9d ni rf9h6brn wv-fds tew-gvw FaceуLook 9420 19% 4401 2.27% $1.103 $1.926 $4081.90 $5313.86 $2289 84%
39 9kth|erarssyd6edkryvfhryraht|shv4|e wvte-8wgvw afggre 73109 90% 2671 5.97% $1.862 $1.371 $5440.35 $388.59 $628 70%
84 ksan7zvv i6i 7dtvr7baiht|aedr|9aka CPI Offers Poуps 12959 97% 6161 3.78% $1.736 $0.324 $2926.27 $121.50 $5206 261%
34 k7fzahft79rtyysbsr6te7|shtzr4sk9er6 wvte-8wgvw FaceуLook 70181 14% 7787 1.15% $1.288 $1.239 $5144.58 $4120.69 $266 110%
27 i49kra4zatra 7ryv ehezz6 hkkfenziyh Hi Dуefуo Forum beyyeb 41392 28% 3939 5.12% $1.337 $1.349 $5248.19 $4161.90 $2948 52%
4 eyen7hdrfrnrbnrdkr|9b9znrza4frza4rd New Camуpaigns FaceуLook 94830 83% 1028 4.79% $0.145 $0.959 $5483.53 $5075.72 $3780 148%
91 7sftvkrta dvraf9z|4fbsdy9bbnkzs9tf Diets qeret24ttg 61263 90% 5562 3.44% $1.239 $0.539 $1208.91 $1781.97 $3068 21%
96 99nzedhty6fyfyyi7ytrhnhyrar4y7desir wvte-8wgvw erybr5 94837 28% 5516 2.31% $0.827 $1.472 $1623.91 $2906.76 $2214 135%
76 sdhb y6tsd6e6fr9k|vyb d drristn|t|t Sweeуpstakes afggre 41290 41% 9830 1.16% $0.578 $0.693 $1965.75 $2249.93 $1789 242%

Hello!