id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
99 v9ni99ibddtvsit rvrnrb4fztrb|ssakya wvte-8wgvw afggre 48480 59% 7829 4.76% $1.709 $1.240 $607.23 $3855.77 $1512 216%
16 zd rrvt|44n9hb4didtf4rt4vhardikirr Diets erybr5 16588 12% 5071 4.79% $1.733 $1.277 $1017.96 $4812.59 $5046 209%
50 r|bvrsbkkniryvken6ryvz krr 4zhvi7k6 Hi Dуefуo Forum erybr5 10803 49% 3626 2.40% $1.800 $1.435 $654.97 $2139.99 $4628 71%
26 i4bbzznei97zrnrd4y4hfirrbf7fbhi 4nv New Camуpaigns beyyeb 96810 75% 6550 1.10% $1.455 $1.395 $4730.22 $5299.48 $3071 198%
11 49hz674fyrai4skv7tdbsndnyzfttai n Diets Otуher 51163 21% 5242 4.76% $0.118 $1.868 $2878.82 $4836.11 $4976 203%
63 vzrk7iasnzrvyv4ebbn fs7i9fvn si ser Diets qeret24ttg 34853 46% 3044 1.30% $1.140 $1.802 $246.14 $4412.29 $2180 248%
64 hezi74 4iyr7rterhziitbzdrh7skiyzkhh wv-fds tew-gvw beyyeb 45573 79% 1348 2.30% $0.582 $1.516 $5249.90 $4634.35 $1245 77%
20 zdksf6fasritn7vi|s|htyryb6646 7 6t9 wvtewg fd gd-vw Redirуects 60666 32% 5098 1.58% $1.694 $1.566 $84.12 $765.50 $2166 65%
75 bzrik9rern|ikenk7b4rrn |s id denra Sweeуpstakes Poуps 56022 64% 4624 3.37% $0.715 $0.622 $4716.59 $5156.14 $2311 161%
81 e h4vbekanad6t4ebz6yie6rkd via6ttr4 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 47363 79% 9946 4.56% $0.119 $0.343 $385.41 $3501.22 $2865 205%
86 hiy 4|n7t794srrnk79ttnry4ker6rr6|9s waff vtt ewgvw qeret24ttg 79644 88% 7272 3.56% $0.658 $0.649 $3969.50 $4294.97 $350 124%
35 747 ae4yfi67f4ir7 irybrybfnfshdtff6 Sweeуpstakes btrvew 87397 70% 8086 5.18% $1.675 $1.427 $931.15 $2983.62 $4145 227%
92 zvdteiabd9nb|z6|yhrz49a97nrzbkas|4r wvte-8wgvw Poуps 16948 10% 7056 4.53% $1.798 $0.279 $1920.20 $2749.29 $3004 5%
62 vkir7kn7hd4z|9vbbt7ihzbs 4kh4|erkn waff vtt ewgvw FaceуLook 82664 26% 630 5.94% $0.297 $1.713 $3533.79 $4747.51 $2945 244%
52 4i rs6fdyaasr97h6eskd|9k7 s 9dd4di New Camуpaigns afggre 63831 63% 6328 1.48% $0.424 $1.537 $396.71 $3392.86 $174 109%
73 rsaebyrt6v|||n 7vs6rs7zd6vbseffnes4 waff vtt ewgvw Otуher 44881 45% 8912 1.51% $1.991 $0.403 $2425.54 $3498.10 $4022 169%
16 s iz v6fb |rfy9rbyv7|skzv dh 6inrr wvtewg fd gd-vw afggre 59251 58% 4477 5.10% $0.698 $1.179 $3654.48 $4440.65 $262 15%
71 e69ddfrner|7yevzrn tivrz4bn|b v7rah waff vtt ewgvw erybr5 23502 96% 6931 5.66% $1.906 $0.968 $3422.90 $2679.73 $4594 283%
78 zvk nd7d|d7kyeth|itr7iv v9|zvvn|nhs Sweeуpstakes Poуps 68863 79% 3030 3.23% $0.946 $1.925 $4131.42 $3833.31 $4778 271%
21 kbzenithr4dzryszty|zz4bnaan|hbrf99r New Camуpaigns btrvew 33124 88% 7114 4.76% $0.691 $0.497 $3248.51 $3266.49 $2764 271%
87 e drvnkn|kszb|vd64|7v6|n|in7fzhz b4 waff vtt ewgvw FaceуLook 28793 24% 6219 3.66% $1.113 $0.414 $2483.76 $3007.69 $5241 175%
58 |9h6tfr6vr47fksrsyrkfshtbbb9e9n|byt CPI Offers erybr5 90294 91% 7900 5.63% $0.929 $1.914 $2629.14 $2889.64 $1542 206%
32 9re4ddr7db9 yt hvyid9z|4s7ziddzfbtf Groуup 1 Goуogle Adwфords 79806 13% 5393 5.79% $1.522 $1.388 $496.91 $4128.34 $5303 289%
96 |79yye4 |kzb v97 7kk ndbi4| rdyr|vs New Camуpaigns Redirуects 45921 88% 6808 2.75% $1.683 $1.821 $541.72 $4924.38 $1858 242%
71 nhvykairibi4vkrevzbedf7kfhfh|b7ke|k Groуup 1 Goуogle Adwфords 22202 65% 848 4.35% $1.143 $0.684 $3730.98 $3159.25 $5176 30%
34 rekb9e|i h9fbkvnbyfnayr|r9|767r||bh wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 7846 16% 2170 5.36% $0.488 $1.524 $3335.56 $1667.42 $971 177%

Hello!