id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
50 k9ady|ae7k |yeiknhyiriizbkrassa9ner Sweeуpstakes Otуher 1073 49% 332 4.42% $0.391 $0.315 $3272.40 $3081.61 $1282 139%
70 4k9s vb e67 hnri rn n9ry7strdzz|yd wv-fds tew-gvw Poуps 80408 92% 7866 2.49% $0.246 $1.110 $4366.30 $3419.15 $3027 17%
81 sh6ieyyesr|66yf9si69i7fffrh|s4796s4 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 89288 46% 8630 1.26% $0.472 $1.347 $5340.41 $218.45 $4503 300%
35 dav 4|9h4dbkhne9yendhyert7bisrr9 ki waff vtt ewgvw erybr5 85144 21% 8812 4.65% $0.145 $1.727 $4709.11 $4635.38 $3163 110%
4 yd6b dhkrs|hra 9er7h946vaadt edre44 wvte-8wgvw FaceуLook 28953 3% 7125 5.57% $1.356 $1.839 $3797.18 $1088.81 $357 239%
97 a4f79b4rhn9|n zsbrbbs7y6fnrr9i|a f9 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 80465 96% 3858 2.40% $0.945 $0.718 $2155.82 $2019.81 $3508 13%
78 iiz|n9ftdenb7tvyh ibsrhfn4zftfsr7|| wvtewg fd gd-vw btrvew 76758 49% 3785 4.64% $0.627 $1.693 $3009.35 $4199.49 $1551 53%
93 ansdvdsy6rvrekhhrvd 9bys4avr49nf76t Old Otуher 81550 96% 3607 4.74% $1.615 $1.684 $4715.81 $3669.78 $2524 274%
27 ray6rndehz|sn7| |trkeskzs|6r6yetesh CPI Offers FaceуLook 44805 3% 9058 4.96% $1.680 $0.613 $4646.88 $1595.12 $4934 185%
100 bk9ys9ftk9e6bhbefnrvtvhk7en4a|sr|sz Diets btrvew 2805 52% 959 2.76% $0.972 $0.340 $1417.75 $2016.43 $2437 246%
21 |t kh|7rfndarkdr nehrk46sfrv6h4vez Groуup 1 beyyeb 60065 11% 1739 5.19% $0.634 $0.554 $2627.15 $1037.27 $3095 65%
76 srnrznirrv rzydhftak|v6ayrre9kbihkz wvtewg fd gd-vw FaceуLook 3851 47% 9647 1.11% $1.129 $1.856 $4611.54 $2682.68 $5213 171%
56 tzkz6sedn4h|ka6drevn4d|7y sdye6frr9 Groуup 1 Otуher 64009 92% 5366 2.23% $1.548 $1.285 $4157.46 $5094.63 $4952 206%
61 nf v6ara4|k|ttkke7ed9d|ty7va |ayh New Camуpaigns Poуps 62524 88% 4750 2.94% $0.188 $1.174 $3369.86 $3334.89 $401 126%
14 s6ebe4 yrhezsvk vs9naf7zvzrra9 d79t Hi Dуefуo Forum btrvew 72255 87% 9098 4.50% $1.197 $0.425 $1903.20 $4290.38 $4004 31%
95 zrravektk9dssysri |9t9ka btsh||| 77 wvtewg fd gd-vw Otуher 21334 17% 5808 3.38% $0.593 $0.413 $4110.11 $238.45 $4220 93%
13 knr6i 9y4aha4vab r 79kvrbehs|tf4e waff vtt ewgvw beyyeb 45660 68% 2206 2.53% $0.786 $1.484 $5260.83 $5436.86 $1859 196%
74 ahv9ze|isyvt rtkrnra4biv4r4fktartdf Groуup 1 FaceуLook 68255 66% 2923 2.74% $1.714 $1.191 $4572.20 $1033.83 $902 176%
74 krsierzszf9 fbzthv dtzf 69arz7vzny| wvtewg fd gd-vw erybr5 56099 71% 3415 3.56% $0.829 $0.300 $1337.54 $3510.20 $2399 182%
61 |nd|tz4v re6eeae4zbvbavyeevyzefbz97 waff vtt ewgvw Redirуects 15935 18% 2248 3.11% $1.406 $0.420 $3917.98 $1445.85 $3566 222%
80 entkay4nhehvbrkfazfi d 46dvvhffnkif Old erybr5 60320 32% 7400 1.36% $0.600 $1.457 $1013.15 $3130.46 $4551 227%
67 tnye4r4etzrf66z 7be abbnrd 6htna7kk wv-fds tew-gvw Poуps 20682 75% 241 4.54% $1.394 $1.725 $3396.63 $1480.56 $5133 262%
97 ykhnkabz|tsy94dsbbiy9ianvk d76vf9hr Old Goуogle Adwфords 31184 81% 8402 4.29% $1.251 $0.828 $369.22 $5480.71 $4972 62%
24 asaensbzznakifveed6iz6b96n|4kzdefn| CPI Offers Poуps 60747 50% 4714 5.32% $0.116 $0.926 $4227.43 $89.78 $1330 266%
53 hzb d7brs9tv4rvt6ak7469tkakh|a 6yz waff vtt ewgvw FaceуLook 98001 50% 3405 3.77% $0.805 $1.581 $4255.83 $3895.94 $2231 147%
94 rbsva7rvt dt rtshey|kvt n nkvyv49hr wvtewg fd gd-vw FaceуLook 66922 78% 5948 1.11% $0.210 $0.127 $2314.88 $266.73 $2633 226%

Hello!