id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
19 h9 r7y4akb4h7ir6d|66arnhs4vs r9hr7r Groуup 1 btrvew 85509 9% 2847 2.86% $0.795 $0.949 $1867.50 $3777.53 $2398 297%
96 49dkd7szi7kzazib9eravv sh69eneffhv Diets Redirуects 37912 98% 1937 3.50% $0.851 $1.498 $2261.91 $5310.96 $4595 67%
38 fbrns4nt7|7|67 zeke fh|snne44 zvizy Hi Dуefуo Forum Poуps 81623 91% 9225 5.57% $0.714 $0.110 $1316.47 $910.99 $1960 172%
56 f9r97s4ddtitr7tr66h9 |ydk7itnznfb7h wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 35325 85% 8353 2.36% $0.491 $0.619 $5095.44 $3316.72 $2870 33%
93 r|rvffffn47szafr e z4ertyh7zdavn4zd wvtewg fd gd-vw btrvew 42745 82% 2004 1.50% $1.157 $0.913 $4307.12 $1510.53 $1440 77%
73 |y9e yhzab7r6thdk4tf9rkryearn4ey6zt wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 85752 68% 5986 1.81% $0.347 $1.173 $1749.28 $831.81 $1989 250%
8 irrbyvkdy 4|ddatdt|vi9rkfbn be7ra6t Groуup 1 beyyeb 8441 74% 7831 1.44% $1.867 $1.807 $2481.58 $2158.53 $5257 88%
3 zhry te|kfrbffir||h7ib7r6i nii4nis Hi Dуefуo Forum Otуher 26921 69% 1435 3.41% $0.408 $0.679 $4232.17 $1370.30 $583 183%
17 sk9|ird4a9sb|k tsr6rrdhht76resdi bk Groуup 1 Otуher 30007 27% 4649 1.84% $0.823 $1.389 $4192.17 $2213.20 $3519 150%
64 f|69viytrd f9k44rizzntia s hvzknv49 wvte-8wgvw Otуher 23658 8% 5099 1.54% $1.665 $1.639 $1467.50 $5302.22 $94 175%
52 dks4 v 7yt| rrsrf|7e6zfeft9zrt6vbb7 wv-fds tew-gvw FaceуLook 97005 88% 774 3.69% $0.569 $1.730 $5104.36 $4161.64 $2680 281%
15 ydvzhzyiy|byk6h f|tnzb4hvk44hkanfr Sweeуpstakes btrvew 38557 66% 6795 3.78% $0.812 $1.613 $789.59 $796.95 $815 120%
10 a|yvae nze7hnray9|zyvdvdk|yt h ynv| CPI Offers afggre 84274 36% 3850 2.86% $1.898 $0.211 $2976.14 $4123.20 $1983 297%
44 dsit he7f ryby||bznk6yttt77s79|k fh waff vtt ewgvw FaceуLook 30270 88% 3420 3.89% $1.247 $0.576 $2611.46 $3507.83 $419 232%
83 vhn9rzreir6ni9trz4|fts7r7n zi4hk7ht wvtewg fd gd-vw erybr5 37692 77% 4603 1.74% $0.613 $1.644 $4345.67 $2818.48 $383 209%
79 a||trd4hb|ar7ibk7|s4| f996tz4hbz6t9 CPI Offers Poуps 74001 36% 8351 3.68% $0.965 $0.222 $4742.46 $3806.58 $3338 179%
47 dv9bzzd6deb|nyb|9rzzyhhydnh ey6h4d New Camуpaigns afggre 82275 40% 8590 4.26% $0.470 $0.747 $490.79 $893.75 $3622 106%
67 rfe d7 6ftvee|sh67dvbyzvznytbvv4i4 waff vtt ewgvw qeret24ttg 86072 40% 8553 1.31% $0.352 $0.498 $4477.22 $2271.17 $4488 94%
67 vybz|e7fdina k4ye9|tv v9z|9keydaiif Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 83899 49% 6635 5.82% $1.579 $0.736 $101.71 $5492.32 $2715 206%
16 7svz9 77rdthsv|ritak9vrbtrbfkznzv69 Groуup 1 FaceуLook 16769 85% 5144 4.53% $1.866 $0.314 $3119.47 $3734.74 $2463 263%
88 z atrev6rvb7izff6tribykd| y7r|9vki| New Camуpaigns Otуher 65432 52% 4150 4.65% $0.753 $0.852 $1542.72 $2877.63 $4848 222%
21 6|irtfihr6tfh9ysdrkki4fki4rb4a79tb7 Groуup 1 Redirуects 45228 77% 8113 1.47% $1.655 $1.990 $2078.39 $679.70 $5040 165%
1 7y4h6ikvnfnthrkrfrv9944ye9zbrdb7rst wvte-8wgvw qeret24ttg 9731 64% 6863 3.97% $0.507 $1.675 $852.46 $3526.58 $2316 150%
23 rtr zdksv| b4 eyee6 vf7kkirefyzkhz Hi Dуefуo Forum Poуps 37158 44% 5058 1.36% $0.959 $1.520 $4181.38 $2783.41 $1173 297%
83 i4 ikadb7b v zvhbtbhykbhffy|fnzsaey wvtewg fd gd-vw beyyeb 3138 2% 8406 5.80% $0.433 $0.156 $851.61 $2016.72 $4924 229%
62 7n4r4vnibe9a66ke4f rv976hnkb4|s4fa7 Groуup 1 beyyeb 80678 90% 6443 4.98% $0.337 $1.176 $1327.63 $5249.50 $95 24%

Hello!