id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
99 4kadr|9sddbrrbeevv6vsdsyrds9fz zrv Old qeret24ttg 20425 23% 8428 2.13% $0.687 $0.196 $4884.39 $1407.31 $2753 33%
84 trzhykr494yfbkr9 |y6yy9y7sbee4kberz Old FaceуLook 28155 45% 9292 3.86% $1.947 $1.343 $4748.71 $1148.91 $4474 96%
28 9ts|s rh ||7dd4svr 9|aavz|er6be6bst wvtewg fd gd-vw beyyeb 94221 44% 9845 3.41% $0.847 $1.491 $1937.96 $3205.25 $2596 150%
58 ar4 r66artrzr7e74tv iti96tzkyrdyh Old Poуps 28760 60% 13 1.35% $1.567 $0.810 $3278.41 $393.35 $5283 269%
78 sna6r6||fbbt4zyt6e|yfr4f7ef9bfyrd d Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 25600 41% 5343 5.14% $1.953 $0.176 $85.64 $3701.81 $765 274%
50 ks79yyib74ivsekshtvdd riivffinyffb6 wvte-8wgvw beyyeb 40214 45% 2254 5.59% $1.308 $0.296 $663.22 $1705.34 $3091 209%
89 b4abzirnzbis7d6thfi4 r6|44 b79ndfek wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 79985 37% 9550 2.44% $0.855 $0.644 $2731.12 $5293.43 $2825 212%
43 d9v9eby7dnbzhi4fy4izbsanynk arsyvhr waff vtt ewgvw beyyeb 70595 24% 1548 2.29% $1.437 $1.898 $1299.37 $866.24 $4298 226%
29 rz|sre7s9fsrk44|dbvr yrit747b|vre99 CPI Offers erybr5 59959 74% 7699 3.98% $1.272 $1.448 $1711.72 $2837.58 $350 291%
34 e|sia9bv99nhft da7ntfkeszrkbasvy|9k Groуup 1 afggre 43135 23% 2810 5.28% $1.691 $1.581 $3164.78 $349.36 $74 166%
68 b|i9dreh67znabyika9kezya779z7bd7s9 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 58693 38% 9291 3.37% $1.197 $1.888 $1343.84 $3568.40 $1115 126%
57 4ztd7yybd999r6yvvbsrv67z4a|nt4 bht6 wvte-8wgvw afggre 17740 47% 7950 2.68% $1.350 $1.820 $1960.90 $5299.58 $2053 226%
19 7drabt7yk4rkdk7e|6h4zfhvn4vibhs fet CPI Offers Redirуects 29797 4% 7045 2.63% $1.408 $1.602 $2488.72 $2923.11 $2557 249%
91 atayatne6av|se6travkn|zvv9szedtrzi wvtewg fd gd-vw Poуps 49191 37% 362 5.12% $1.973 $0.419 $313.65 $3715.95 $3732 64%
7 7vakn4k b6z76hnrd74|rnernh6beadsss9 Old erybr5 37359 71% 4282 2.78% $0.101 $0.901 $4831.25 $5111.96 $2678 235%
16 |4zv|4h9b 47vt9v6n|ntsv7n7i7rnty679 New Camуpaigns beyyeb 36934 76% 6221 4.52% $1.524 $0.679 $2172.92 $2205.91 $1940 256%
7 a|dae9fze rnftsy7 z|ztesshnh|d hib wv-fds tew-gvw Redirуects 46828 52% 1261 5.62% $1.893 $0.863 $3147.26 $74.92 $4589 136%
52 dn|zfhr6fkez4d9hrab|h ire|9y7ri7ekh Diets Redirуects 93767 59% 857 3.53% $1.936 $1.781 $2893.24 $2841.62 $700 163%
38 kar 9n|e r r66zhv6dry vdkfzh farbyb Diets btrvew 76315 86% 935 1.83% $1.208 $1.189 $3112.25 $4528.37 $1681 279%
19 46n||edrkk7z|t7bv4 kesdza|77r6hkss Old beyyeb 7426 8% 6586 4.51% $0.449 $1.592 $665.56 $2074.12 $3892 187%
7 yaikbnhfk44tdk9hyrafn44ethnv9zve vn New Camуpaigns btrvew 54221 69% 8816 2.91% $0.824 $1.940 $1659.89 $2089.86 $790 261%
77 9r6hrhihf7tevhtsia4fffvbtz 6v9i6i | Hi Dуefуo Forum erybr5 63346 21% 9253 3.69% $1.887 $1.682 $2592.47 $5180.69 $4563 292%
13 zbr74e4eitiskik|9nrdbn79e9yrdd|fr64 CPI Offers Poуps 95092 72% 4103 5.89% $1.994 $0.498 $2272.24 $3214.12 $1863 22%
60 krvf asfa6zdavkkk9 i bz r99ak6av9k wv-fds tew-gvw Redirуects 40314 77% 2968 2.41% $1.807 $0.679 $4992.56 $3415.52 $3051 132%
39 e6r sva6vkfsziyniaak7n6yefyhhvnzr9 Groуup 1 Poуps 63573 47% 9849 5.91% $0.262 $1.540 $3230.58 $3066.93 $132 163%
30 dy6 sk7|kd7 sn|s4vad4|rfrarr4rv6z9 waff vtt ewgvw Otуher 20131 21% 9084 2.60% $1.137 $1.456 $5278.53 $1809.81 $4704 116%

Hello!