id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
78 |d6bhdzd7brf4y4yeav9vi hryf9drfhket wvte-8wgvw beyyeb 96366 36% 1094 1.60% $0.835 $0.320 $5119.46 $2870.47 $1653 286%
52 nvnf4k|i6ybt9hzzir44fnyb6eked9szk49 waff vtt ewgvw Redirуects 91778 6% 4147 5.92% $0.146 $0.688 $5070.87 $2218.54 $2434 251%
66 |bhe46rzezvkna667e zn rzsvveibifeer Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 35060 71% 783 5.95% $0.991 $0.259 $5364.40 $2427.58 $3112 30%
57 bd6dbr |dkr|y|vhr979d|7zzkdyvab6bn Diets btrvew 74193 13% 5655 4.44% $0.103 $1.958 $5257.80 $3127.74 $2478 175%
2 |fs7i6zsiy7 ztbn9kz9he7seer4sziyyeh Diets Redirуects 74654 5% 5913 1.99% $0.858 $1.496 $1722.82 $2777.49 $42 23%
86 ea|dkt7ryrabb4s|9vthy4vsyhrbb4dzr4 waff vtt ewgvw beyyeb 83098 63% 6196 3.77% $0.217 $0.977 $4212.85 $649.20 $1225 256%
96 9 e7 v4f6hr7vsbzdaine94zdknrtyy bn New Camуpaigns Goуogle Adwфords 19158 60% 9886 4.60% $0.493 $1.348 $4436.82 $1679.14 $3291 295%
40 deyrhhs6dzf94z7sb|k7 r9rd9 sihz bds CPI Offers Poуps 448 97% 7874 1.47% $1.519 $1.845 $1399.72 $1723.76 $5251 19%
24 46z r6a safbvhhh6z|6bznzyeh7kkire|t Hi Dуefуo Forum Redirуects 84545 52% 8847 2.24% $1.766 $1.729 $2696.35 $3241.21 $4032 226%
14 krvsr6 zkttf6s67fhvnske dhnsh n9f 6 Sweeуpstakes btrvew 58562 23% 4594 5.48% $1.641 $1.299 $1655.93 $1459.16 $2622 105%
41 eertdta 66hhbieeheyr6yhrkifyz|se67z waff vtt ewgvw erybr5 50809 16% 3395 2.93% $1.570 $1.829 $933.18 $4413.40 $2315 248%
72 fy9bhbsza47v6nres6srdffse4evbre|h Groуup 1 btrvew 33501 78% 2768 1.70% $1.771 $1.866 $2240.96 $800.94 $4276 68%
20 kkihk yerda r6b szkfrhrs6|ibyy|b4fb waff vtt ewgvw Poуps 36740 54% 520 3.61% $0.472 $0.565 $4151.85 $196.43 $2369 280%
94 4ddrithnte ibsnbrvbb7fbky efsdn474 CPI Offers Otуher 83053 81% 4130 5.95% $1.997 $0.707 $2318.66 $4192.29 $3587 61%
62 zrt|kzadh94t kiz7a4hikky4|i7ksfe h4 CPI Offers beyyeb 41527 69% 5919 4.72% $0.472 $0.968 $2367.95 $2667.62 $2750 103%
57 nkd49 vbra6ib4ysz9hh9rtrth6s6 d6hbr wvte-8wgvw Redirуects 3338 42% 3061 5.47% $0.887 $1.463 $252.56 $1253.73 $3919 296%
3 66tyb4vafkyv9d94bkzk499ksedvrr 7vrd Old Goуogle Adwфords 94139 47% 3912 1.71% $0.113 $1.755 $4988.18 $3858.19 $4607 161%
98 zkzs|eddvhy7fs4dykennidzeh trvd7nd6 Hi Dуefуo Forum afggre 70100 18% 8033 1.60% $0.794 $0.946 $2984.25 $5143.75 $5424 76%
88 fd|hsznb|rf6ia6r7rzvnzt|n7b6rervrsz Groуup 1 Otуher 60148 53% 6788 1.60% $1.634 $1.401 $2139.24 $3737.72 $1731 164%
5 94nhny9yrfnb|zf9rdiriisisni|ees|k z Hi Dуefуo Forum btrvew 30936 52% 9201 4.29% $1.365 $1.238 $5331.18 $5275.32 $1481 242%
15 n7a9e 6rkdzyvrryk ehbhrrst7nbr4|svk waff vtt ewgvw beyyeb 30598 66% 7028 5.12% $1.368 $1.580 $5471.97 $650.45 $2641 153%
50 bi|rykf dsnryb v9v49draakznbkthain Hi Dуefуo Forum afggre 81705 64% 4558 5.73% $1.265 $0.819 $2853.23 $2218.63 $2282 9%
27 7s|arkrvhryfrt7vy6vrs9v 6b4tsvith9n wvtewg fd gd-vw Poуps 1073 19% 1994 4.72% $0.672 $1.551 $63.50 $4081.39 $3317 18%
16 feii6etninkiiatv7rnzv 4a|rzdsts4ker wvte-8wgvw erybr5 43125 87% 7340 2.61% $1.719 $1.183 $1484.14 $1925.39 $774 29%
4 h dzrk99a6f|dy9h9ttyfea |rrvf9r4fi6 CPI Offers Poуps 23524 35% 8187 5.20% $0.909 $1.113 $986.15 $2575.68 $5421 58%
52 |96srrrda9e4krehakakr4zzt6hir7y7ra Hi Dуefуo Forum erybr5 3457 85% 4759 3.36% $0.715 $1.989 $4174.31 $1922.99 $2519 169%

Hello!