id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
87 kiar4kdrsdhy9bv9ridz rs reht7|afee CPI Offers beyyeb 70518 77% 3979 5.81% $1.605 $1.688 $4683.59 $552.39 $1015 291%
40 ze7rkiv7rin4v4er|rz 4n9a9nhvvirfiyr Diets Otуher 92570 90% 469 3.48% $1.224 $1.864 $5007.89 $1106.49 $3464 64%
43 yb bevszetr7ri9nyysk|hskba6y|f44kr4 CPI Offers qeret24ttg 89834 37% 5987 1.82% $0.721 $1.421 $3138.97 $1985.78 $3381 2%
10 k9fy|r7zkr4ftaiaratr9vfnitysfreyks6 Diets btrvew 36401 16% 3123 5.81% $0.383 $1.692 $1360.29 $228.36 $2448 175%
11 rvhzsyya49|6ninkrz9|hnv9vzdsrbzird7 New Camуpaigns afggre 45496 55% 5065 3.49% $0.939 $1.303 $841.29 $199.51 $4463 29%
20 kyhd9fkzs4|i7kr |9i| s49fkey fetskf Diets Goуogle Adwфords 88013 96% 344 5.30% $0.927 $1.770 $3351.12 $2657.70 $5140 237%
99 4nazfe6|vrndnvbfv 9brefrb z9tda6|ir wv-fds tew-gvw erybr5 33913 20% 2657 1.45% $1.652 $0.855 $4796.30 $1079.35 $3660 234%
83 6fyv|4rddr6kbkvasa4v47ssreaa66 fnrh wv-fds tew-gvw Redirуects 93460 31% 2923 2.80% $0.800 $0.838 $5475.33 $4445.97 $1481 257%
4 4zdi4h7nr9v4kv|fv6hka6b6zbzyndanen4 wvte-8wgvw Otуher 16665 70% 385 2.26% $0.897 $1.463 $2264.71 $4987.19 $5467 20%
70 7r|r 69 bnfisfsbbvzvb9 esny76f|iayr New Camуpaigns Redirуects 84815 83% 3483 1.19% $1.979 $0.787 $2873.15 $3313.25 $91 269%
95 nbeyheevn9yr4kvniayznbrraer9zfvd49 Diets afggre 33768 61% 6890 4.28% $0.323 $1.104 $1433.14 $4243.45 $2360 13%
28 fsr4krsibnnhrzf|rkzi rn6trhhdbrrrzy wvtewg fd gd-vw Redirуects 131 14% 2931 5.18% $1.983 $1.855 $5212.29 $2825.42 $348 57%
4 av|r s t4z4v4|hihzn9hy4ani|h6n97iy6 New Camуpaigns FaceуLook 73033 16% 9849 1.82% $1.596 $0.308 $3436.19 $3901.15 $3625 35%
66 ysnbve4aesirrs7yk6rvd6|i|6iryhtb4ky waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 15761 9% 4133 1.13% $0.117 $1.755 $2296.43 $979.28 $4960 35%
76 ai|6dhey9t96ze4nhr9i7zvrhfa4|ae9zyr waff vtt ewgvw FaceуLook 727 9% 8841 5.83% $0.968 $1.404 $2256.48 $2663.98 $258 203%
74 b9a7iez6aznrbikny9 hase9fyd7se97hyi CPI Offers btrvew 23374 62% 599 4.11% $1.876 $1.381 $3242.50 $3054.64 $840 15%
31 rzas6tnvbenftv r7k9r9dv6yiid y tvd wvte-8wgvw Redirуects 24217 20% 8194 1.71% $0.616 $1.868 $1145.14 $2725.91 $891 143%
25 te7b|6nr tays64|e|4nfbyvnr9n6yatrik wvte-8wgvw Otуher 72458 19% 8456 4.65% $1.359 $0.876 $4389.77 $3812.14 $4915 214%
12 av4b47is99r7kekdsrar vfz|vditrbffkn Hi Dуefуo Forum btrvew 55378 50% 9858 3.76% $0.386 $1.974 $3277.72 $2631.34 $4024 238%
7 nkankt9hr7ir6rtink6nvbriez7yndfaz|| CPI Offers beyyeb 99087 9% 5457 1.48% $1.747 $1.558 $3736.69 $176.92 $4699 221%
31 zdb97avn44rysn7yhr9n||bnzdbivvvyski waff vtt ewgvw beyyeb 60259 48% 5834 5.90% $0.985 $0.640 $1316.47 $8.40 $3583 244%
2 aa9hrifssef|y7h94d9ve|i|hai|7zh|iki wv-fds tew-gvw Poуps 29183 65% 2219 2.81% $1.756 $0.875 $3188.98 $2805.32 $5355 103%
10 arrrfstnzk6yn9tsvb6a ray67dkh96dhz wv-fds tew-gvw qeret24ttg 92097 13% 8966 2.54% $1.783 $0.268 $2280.53 $2012.99 $5322 92%
87 h|vbrtdr67ivkhy|477asedzkv7k4f49tf7 waff vtt ewgvw Redirуects 35194 7% 5817 2.55% $0.797 $1.665 $4920.59 $1092.91 $2828 292%
33 itnasaetda|hefyinnky7bbnb z446 6zv6 Hi Dуefуo Forum afggre 97219 41% 6167 1.87% $1.874 $0.483 $293.19 $530.81 $730 290%
62 4zn4izhd9sf|n sr ki44hsih d4rs 4kyn CPI Offers Goуogle Adwфords 94109 34% 9588 3.65% $0.293 $1.187 $1738.63 $1161.10 $1146 114%

Hello!