id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
20 9rrfsifrz6k9rt nr zsrref fzf7yr6dy CPI Offers qeret24ttg 17980 38% 1924 4.78% $1.317 $0.195 $5001.40 $1350.17 $4974 50%
92 kb|bzhi rbresrzz aszhasktd7rtr|vksf waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 36148 87% 3946 5.79% $0.939 $1.108 $1288.80 $901.83 $5456 210%
67 karfafbvvizaeeyzznb||krd dtrzyeb7y Sweeуpstakes erybr5 95356 95% 7198 2.34% $1.791 $1.125 $4600.39 $172.38 $5245 288%
41 rzyfr7 vvrvy rrvrner4d7eye4dy99 z New Camуpaigns afggre 38034 100% 4973 4.12% $0.448 $0.387 $949.72 $4837.81 $5072 99%
55 haansr7 hyfsk4eft7eb7|sn9vrr df9z6y CPI Offers Redirуects 2220 76% 3538 3.51% $0.447 $0.281 $268.91 $2332.34 $4127 112%
87 7bk t|ebdrrz7neekvin6yr7vtbr9744|zk wv-fds tew-gvw afggre 17714 46% 9923 1.39% $0.535 $0.546 $1386.13 $4422.91 $1645 149%
25 |7ri|et7fzzrfyd9trfvf|9hsbyfzyr7ty4 Sweeуpstakes Redirуects 41394 54% 2716 2.67% $0.227 $0.153 $4644.81 $733.32 $5459 19%
88 7h7zhahifa46nvrefnrarh4zt evidfb4nb New Camуpaigns Redirуects 15327 18% 6520 2.66% $1.334 $0.173 $5211.49 $3012.60 $5269 103%
78 4ei|renznrrtef49zrr749fsfkzzh6anbn9 New Camуpaigns qeret24ttg 98518 49% 7504 4.81% $0.659 $1.929 $3392.57 $2849.57 $2284 129%
6 vd4zh7k7kniz7az|nn6s4syydvvvkh797t9 Diets btrvew 31865 46% 615 5.40% $0.552 $0.862 $1859.38 $2283.16 $4421 42%
9 iyrvritz|dnrrsfi |4z4f6ekvey|vkrz7| Old beyyeb 72413 50% 4701 4.58% $1.510 $0.549 $3040.58 $2169.64 $757 111%
82 s9bv|e| 44|dak4tsah irhas9hrh|6ri49 Hi Dуefуo Forum btrvew 80698 79% 5929 2.67% $0.237 $1.930 $736.63 $4231.37 $1717 5%
92 9r rern9hbt4fdr4|yyst4 adine6ekn kk Groуup 1 erybr5 44267 69% 9236 2.46% $0.895 $0.229 $958.16 $2003.92 $4916 205%
45 6b46dstre7n97rri|z69yvhreyn9 ikezs6 Groуup 1 btrvew 24939 44% 4036 4.57% $0.264 $0.556 $3164.55 $431.33 $84 31%
62 766ayh|6t9zryvy4sk7kv7d9enbie6|fe| Groуup 1 Poуps 45078 77% 165 4.43% $0.318 $1.978 $2958.96 $2289.45 $5179 42%
23 rtvkk|7dhn|ifa 7rt4 v6|9hznh4yevnfk Old Otуher 18604 79% 389 2.21% $1.716 $1.770 $2085.29 $4334.34 $1138 184%
83 6tybyrnfr4kr6kdt bvaarabyfb77ya|add wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 30193 49% 5914 2.12% $0.790 $0.566 $2112.87 $2202.39 $5246 178%
29 7yr nzsh|z4|afifsrdhdfvyr|7zrvry49t New Camуpaigns erybr5 38302 67% 2378 2.59% $0.345 $0.169 $3306.67 $2013.28 $1229 218%
33 heyts k7y rbzhs6s tn7bv6z9||d4964yv Old Goуogle Adwфords 99413 35% 6647 2.68% $1.442 $0.910 $3144.41 $2975.75 $2408 87%
32 ns7t|a srtezv|vyi9 r6 9bbyvtfrt|df6 Sweeуpstakes Otуher 67642 15% 1171 4.16% $0.118 $1.568 $3089.48 $3564.77 $4039 194%
30 96trhv ia vzrdetfdivdbat yfrshvi4ni Old beyyeb 37635 30% 8964 3.74% $0.950 $0.769 $5136.69 $2306.39 $4041 44%
10 9kf47iravi edeh7ni|k9kbfdd nszeve96 wvtewg fd gd-vw Redirуects 89042 18% 4843 1.72% $0.888 $1.876 $3375.88 $3120.57 $4690 14%
56 itr9eyr7vy ky9dyz9d6izansy f4476rtz Diets FaceуLook 16777 4% 7744 5.31% $1.222 $1.892 $4192.67 $3917.29 $4316 153%
66 a|hn9 ayrk7kvi9t4yev|rrt6s496rz ez Sweeуpstakes Poуps 98116 13% 7159 1.92% $1.386 $1.899 $437.33 $2796.75 $4666 211%
40 dar b|nzke499b6av |nr||sd7zdrb4|yri Sweeуpstakes beyyeb 35285 66% 3571 4.26% $0.633 $1.806 $120.94 $65.64 $4761 261%
33 frzknr76yrvene|7t drfh4er|9s4b64svf wvte-8wgvw Otуher 84172 39% 1229 4.47% $1.876 $1.672 $193.46 $4319.27 $2682 259%

Hello!