id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
73 d6drfve96ybvehrf6hdtkhret9|zy9hk9bn Old afggre 45683 85% 2146 1.84% $1.583 $1.596 $2998.36 $554.90 $1732 6%
47 r|9vbhdtt9ia7yz7dfiki|6rd7h6b zk64d wvte-8wgvw Poуps 24145 85% 1219 5.67% $0.633 $1.125 $3473.84 $2742.94 $5376 163%
63 y9a46re6e7f hyarirhebfnb|v7 ntzbnrn CPI Offers beyyeb 34192 28% 5158 3.10% $1.568 $0.614 $4655.90 $561.44 $4380 192%
46 t9ra abi|n7|i9nrn47dnydirribenkek4s Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 75661 47% 6833 3.70% $1.772 $1.260 $3096.16 $2043.60 $110 245%
53 ria6bhtirns6krfv r4i4bzrne4rfezrvan New Camуpaigns Otуher 18609 34% 8193 1.61% $1.538 $0.399 $4098.81 $5124.49 $521 63%
71 dra7i|44fsbfzbty9ryzaykzvye6byviyss Old Otуher 39670 99% 8253 1.50% $0.525 $0.910 $1191.40 $329.47 $912 140%
28 ehys9rkk77r4h kade4fy k|6yidik4zv4z Hi Dуefуo Forum beyyeb 29025 57% 6957 5.67% $1.177 $1.418 $4198.29 $4316.68 $2477 13%
88 9|sirte i7t eyi yv6d|y4ib|y9e7ta9zb wvte-8wgvw erybr5 16725 37% 3119 5.46% $0.498 $1.524 $1361.70 $1481.46 $5313 12%
90 zi6ne6 479e|htais|krssa6arheti7ka4f New Camуpaigns Poуps 86142 48% 2728 5.42% $0.182 $1.174 $131.96 $4166.46 $4365 41%
84 yif 7dezk76fzybfrz|r7ifnib|yhzbehek Old qeret24ttg 81366 3% 1063 2.85% $1.816 $0.743 $4872.56 $4173.20 $1894 7%
50 4t|69dz 4evbhrzf9 deyze|6trdta|nk4k Hi Dуefуo Forum Poуps 95090 55% 8437 5.26% $0.114 $0.289 $5238.36 $2236.26 $245 198%
67 7teysrhrvbkrvhzzf9nntyay7dnshhh44yy wvtewg fd gd-vw afggre 76850 31% 5715 5.32% $0.602 $1.625 $2797.21 $3625.13 $1800 188%
18 ba9r7ek9ez|rfkfas7v6k 6ab4|se9tb74r Groуup 1 Poуps 9369 44% 9992 2.13% $0.204 $0.949 $160.81 $2574.45 $1668 163%
4 6 nhzez6nizarv6y9aea|ahss6ehvrebf4h Hi Dуefуo Forum Redirуects 31415 6% 7409 2.93% $1.741 $1.655 $1246.11 $895.50 $108 243%
99 t99vh9etvnvvsa9rdk7thttfb9i|k6|6|rv New Camуpaigns Redirуects 31454 3% 4239 3.87% $0.562 $1.460 $1079.41 $1169.59 $253 148%
65 zrtisktyt|7dtrzzyhz |krkbz9zenr7||n Sweeуpstakes Otуher 2793 57% 9006 1.17% $1.593 $1.632 $900.57 $2348.12 $1523 82%
43 tnbkstr4v4a44k|4fnr 666hnentbbra9d waff vtt ewgvw FaceуLook 91478 66% 5280 5.18% $0.214 $0.318 $3843.28 $1813.72 $4257 173%
77 9|kitnztk|4hfzsrviia7k9b|nznv v4yzd Hi Dуefуo Forum Otуher 1141 66% 2383 3.92% $1.620 $1.965 $2945.41 $2144.65 $5220 137%
45 afzhdv7f4zi96t|eebae6sk9ifsrsekba 9 Groуup 1 erybr5 46126 56% 2935 3.77% $1.306 $1.780 $4007.86 $1349.50 $1219 288%
29 yir9rssviavt4ay9|9tfnb 9teithf|7t6r wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 16610 29% 3146 3.76% $1.109 $1.939 $2818.43 $4862.13 $1810 116%
72 et r99fse9hrts9s94bhkvdyh|b4tfrt4at CPI Offers Poуps 12850 25% 4245 3.70% $0.221 $1.514 $1509.74 $5074.65 $960 72%
81 ffk|rvrrrvtnrryrn besyve7rydn9ke7y| wv-fds tew-gvw qeret24ttg 94862 61% 2568 3.97% $0.661 $0.879 $4657.55 $4770.72 $3850 125%
64 7hiaety7ri4rf6rks4khyfrr|9hd94t4t4d New Camуpaigns btrvew 67970 83% 9839 4.81% $1.333 $1.274 $642.98 $1589.97 $22 79%
44 rkhiz vedvahvsbsvyyedva4t4nsn6fhnat Old erybr5 70442 29% 9833 3.34% $0.572 $1.759 $2427.70 $2247.51 $1435 200%
92 khstzbrf6ikbbhrfy|zy779d hrihhrrrf| Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 25794 80% 9953 5.20% $1.351 $1.553 $1060.34 $2000.65 $3403 155%
38 d9di7ft66rerz9rr9yztzsybiesr th4if9 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 16036 2% 9859 5.94% $1.289 $1.241 $3514.97 $4714.60 $5002 177%

Hello!