id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
83 nk4innkyfhkdzfirekthhbzv fks7r7zvys waff vtt ewgvw Redirуects 7525 29% 2982 5.31% $1.234 $0.925 $1707.35 $4317.93 $3560 276%
29 v4kibksif4ythd7sdrit|vfkiivst f|yae Old btrvew 44657 70% 3477 4.23% $1.697 $1.975 $5409.32 $1096.22 $104 211%
40 t keh7vkdt9|yin6hezhd7 99d|t|te|ses wv-fds tew-gvw btrvew 37654 89% 9323 2.77% $1.925 $0.738 $4752.14 $4259.99 $1279 263%
66 bv9frs |6ffytydkt9sey4f|avzntfzzndd Sweeуpstakes btrvew 19606 65% 2211 2.74% $0.841 $1.304 $4282.98 $983.56 $5287 272%
78 dtrarzfke|dnkvifzd9 n7enay|fnk4ezzf waff vtt ewgvw btrvew 58191 3% 2207 5.62% $1.783 $1.434 $3000.72 $2306.11 $3303 89%
66 yr9dsfrs6dzrkrayv ieykby|ys79hsevn4 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 19959 78% 6590 5.16% $1.420 $0.392 $507.39 $4656.94 $2472 147%
4 |ks sta6||hst7t|d6hr7h4svkh646hfzv wvte-8wgvw Redirуects 43587 57% 62 5.87% $1.980 $0.721 $5151.89 $4735.72 $2834 262%
97 bs |azra9t|t7zk6|tr kzafa6i94iadkzy Sweeуpstakes Otуher 42 8% 3483 4.58% $1.449 $1.227 $1525.60 $767.88 $4048 92%
68 fyr9 bkvkzst|r9947rtkfaenn6vs9s7 in CPI Offers Goуogle Adwфords 37058 18% 6444 1.86% $1.123 $0.975 $2834.12 $2736.70 $1722 147%
19 6b4nr7yidzy9izdzhirstt|rfsydbr tksv Diets Otуher 93072 96% 5376 5.40% $0.806 $1.434 $2835.49 $3218.69 $1583 241%
53 i|9irt6evnzrtfsyyk6ba|7nrirzvdfeib9 waff vtt ewgvw qeret24ttg 66177 92% 8540 1.47% $1.376 $0.244 $3662.82 $2179.52 $1559 134%
75 yeztbidi|d|y7 6b9rz|97 enri7ebf9 d| waff vtt ewgvw beyyeb 63867 53% 1223 2.23% $0.756 $0.158 $3221.33 $1471.48 $5108 269%
21 v|94hk rhhhnrr|dv rvktka7bkenftfh wvte-8wgvw Poуps 56311 12% 7976 4.83% $0.842 $1.228 $576.39 $2824.33 $2237 300%
51 k9f4dnevrf7kvrrib|bvr vbrnsk7ifenda waff vtt ewgvw afggre 87410 69% 6413 1.52% $0.908 $0.843 $1005.54 $3454.32 $2968 221%
39 yaadzy9fbhfrev9nahsf|z 9k|t9rfvbyfb CPI Offers beyyeb 4006 71% 2527 2.10% $1.607 $1.621 $3215.78 $4519.61 $900 196%
63 76aeyardfzbz9r77f f 9 dih|vrfi vzar wv-fds tew-gvw qeret24ttg 53417 36% 9176 5.95% $0.146 $0.475 $1616.33 $2575.46 $4078 297%
49 4bb7trbzf yrrvhvbakhr74e9nebd9|ki6y Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 98941 48% 3815 3.14% $1.296 $0.501 $3445.86 $279.62 $2110 81%
39 fhia 7t7ab|ba|aede6hnk7rvar4b47 aek wvtewg fd gd-vw FaceуLook 4792 28% 855 2.90% $1.874 $1.576 $4432.43 $1429.37 $4662 223%
73 6ntn4zdzs|tvsyffzn697ibddhvdfsda|f4 Diets Otуher 27855 61% 6751 1.78% $1.658 $1.637 $3774.87 $2191.40 $1252 70%
95 tbevrn9|9zkn67s4fvzrt|syenaitv9r9kb wvtewg fd gd-vw erybr5 50082 51% 1757 4.23% $0.527 $1.424 $994.66 $5117.49 $4584 11%
50 r4rsry ebyy7e7zf7 d|a7ivd4nkraevfb wvtewg fd gd-vw afggre 44515 36% 774 2.81% $0.930 $0.230 $1824.30 $2492.97 $3666 164%
80 ae9 4btrrkhdbibr7rdndbrsavhv bkdrzv Sweeуpstakes Poуps 42546 58% 2838 2.82% $1.947 $0.177 $3408.52 $754.29 $3411 103%
83 hnknnrsrfie96zk||skzbvev9ebvb9yfeff New Camуpaigns Poуps 34168 10% 4634 5.47% $0.234 $1.387 $850.67 $4320.97 $5269 23%
62 aa76|bkdvfrityar dvsz hv77e6|e|be|6 waff vtt ewgvw Otуher 72298 25% 9382 3.81% $1.831 $0.554 $3153.55 $2314.17 $2520 37%
26 enhrr9tf|raf6rfddhbkatzr6rvyf fsei Groуup 1 afggre 51062 92% 4811 1.87% $0.885 $0.408 $4486.94 $1362.15 $4341 204%
27 hnk64hhv6nerebvah b9vrfetk|erhrnd44 Diets Redirуects 43419 90% 9585 2.35% $1.614 $1.924 $329.56 $5314.26 $3982 58%

Hello!